(112) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ – 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 17, 2023
6 views
(112) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ – 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü düşünce,
kural ve uygulamalara ne ad verilir?
A) Değer B) Hukuk
C) Örf D) Tarih

2. Selimiye Camii’ni en kapsamlı şekilde aşağıdaki değer türlerinden
hangisi ifade eder?
A) Tarihî B) Ahlaki
C) Sanatsal D) Maddi – manevi

3. İslam dini kendi temel yapısına aykırı
olmayan örf ve âdetleri kabul etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?
A) Fal bakmak
B) Başlık parası istemek
C) Davete icabet etmek
D) Türbelerde mum yakmak

4. Değerler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Temeli ailede atılır.
B) Kanunlarla belirlenir.
C) Maddi ve manevi yönü vardır.
D) Toplumda birlik ve beraberliği sağlar.

5. Müşrikler Hz. Peygamber’e, İslam
davasından vazgeçmesi karşılığında
çeşitli vaatlerde bulundular. Amcası
Ebu Talib’i aracı olarak gönderdiler.
Ancak Hz. Peygamber, “Güneş’i sağ
elime, Ay’ı sol elime verseler yine de
yolumdan dönmeyeceğim.” diyerek
yaptıkları tüm vaatleri reddetti.
Bu durum Hz. Peygamber’in sahip
olduğu değerlerden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Mütevazılığına B) Merhametine
C) Adaletine D) Şecaatine

6. “Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan
biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ‘öf!’ bile deme; onları
azarlama, ikisine de güzel söz söyle.
Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle
üzerlerine kanat ger ve ‘Rabb’im!
Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et!’ diyerek dua et.”
(İsrâ suresi, 23-24. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki konulardan
hangisine değinilmemiştir?
A) Allah’a itaat
B) Anne baba hakkı
C) Duanın kabulünün şartları
D) Aile fertlerinin birbirlerine karşı
sorumlulukları

7. Aşağıdakilerden hangisi dinî değerleri ifade eden kavramlardır?
A) Helal – haram B) İyi – kötü
C) Güzel – çirkin D) Kolay – zor

8. “Hikmet, müminin yitiğidir. Onu bulduğu yerde alır.”
Bu hadiste geçen hikmet kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maddi zenginlik
B) Faydalı bilgi, söz
C) Selim akıl
D) Şan, şöhret

9. Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır,
atanı;
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet
vatanı.
Bu dörtlükte aşağıdaki değerlerden hangisine değinilmemiştir?
A) Şecaat B) Şehitlik
C) Bayrak sevgisi D) Yurt sevgisi

10.   • Şehre mensup olan, şehirli anlamlarına gelmektedir.
• Farklı kültürlerin bir araya gelmesi
ile oluşur.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisi
ile ilgilidir?
A) Değer B) Ahlak
C) Gelenek D) Medeniyet

11. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temelini oluşturmaktadır?
A) Aile B) Vahiy
C) Sosyal çevre D) Örf ve âdetler

12. İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yeniliklere ve gelişime açıktır.
B) Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa etmesi
ile başlar.
C) En fazla Çin kültüründen etkilenmiştir.
D) Selçuklular zamanında en parlak
dönemini yaşamıştır.

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi Hoca
Ahmet Yesevi’ye aittir?
A) Makalat
B) Mukaddime
C) Divan-ı Hikmet
D) Kutadgu Bilig

14. Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa
sırasıyla aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?
A) Mekke – Kudüs
B) Kudüs – Mekke
C) Medine – Gazze
D) Gazze – Medine

15.   • Abbasi halifesi Ebu Cafer elMansur tarafından kurulmuştur.
• 1534 yılında Kanuni Sultan
Süleyman döneminde Osmanlı
topraklarına katılmıştır.
• Nizamiye medreseleri ilim ve kültür
açısından önemli bir üne sahiptir.
Hakkında bilgi verilen bu bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hicaz
B) Bağdat
C) Endülüs
D) Anadolu ve Balkanlar

16.   • İbrahim bin Ethem
• Bişr el-Hafî
• Bâyezâzid-i Bistâmi
Bu sufilerin yetiştiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şam B) Kudüs
C) Horasan D) Hint Alt Kıtası

17. Ülke olarak Türkiye, Bosna
Hersek, Makedonya, Arnavutluk,
Bulgaristan, Yunanistan ve
Sırbistan gibi ülkeleri içine alan
bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkanlar B) Mâverâünnehir
C) Kuzey Afrika D) İran

18. ‘‘…Muhakkak ki Allah katında en değerliniz O’na karşı gelmekten en çok
sakınanınızdır…’’
(Hucurât suresi, 13. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Müminlerin cennet ile mükâfatlandırılacağı
B) İnsanın yaptığından sorumlu olduğu
C) İnsanın en üstün varlık olarak yaratıldığı
D) Allah’ın emir ve yasaklarına uymanın önemi

19. el-Hamra Sarayı aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?
A) Mısır B) İspanya
C) Bosna Hersek D) Cezayir

20. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı,
yakınlara yardım etmeyi emreder…”
(Nahl suresi, 90. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette
yerine getirilmesi istenen tutum ve
davranışlar arasında yer almaz?
A) Hakkı gözetmek
B) Cömert olmak
C) İnfak etmek
D) Çalışkan olmak

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR