(113) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
55 views
(113) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah
olmayandır. Diridir, her şeyin varlığı
O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu
gelir ne de uyur. O’nun izni olmadıkça
katında hiçbir kimse şefaat edemez.
Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir…”
(Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Allah’ın varlığına ve birliğine
B) Allah’ın ilminin sınırsız olduğuna
C) Allah’ın yarattıklarına benzemediğine
D) Allah’ın her şeyi belirli bir süreye
kadar yarattığına

2. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde
dünyanın bir imtihan yeri olduğu
vurgulanmaktadır?
A) “O, rahmetini dilediğine özgü kılar.
Allah büyük lütuf sahibidir.”
(Âl-i İmrân suresi, 74. ayet)
B) “Bilmez misin ki göklerin ve yerin
mülkiyeti Allah’a aittir. O dilediğine
azap eder, dilediğini de bağışlar.
Allah her şeye kadirdir.”
(Mâide suresi, 40. ayet)
C) “Hanginizin davranışça daha iyi
olduğunu göstermek için ölümü ve
hayatı yaratan O’dur. O, güçlüdür,
çok bağışlayıcıdır.”
(Mülk suresi, 2. ayet)
D) “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan
sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye
muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye lâyık olan O’dur.”
(Fâtır suresi, 15. ayet)

3. “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki,
rızkı Allah’a ait olmasın…”
(Hûd suresi, 6. ayet)
Bu ayette Allah’ın sıfatlarından
hangisi vurgulanmaktadır?
A) Musavvir B) Rezzak
C) Vâhid D) Sem’i

4. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın
zâti sıfatlarından biridir?
A) Kıdem B) Hayat
C) Basar D) İlim

5. “Bu Kur’an, Rahmân ve Rahîm olan
Allah’ın katından gönderilmiştir.
Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık
hâle getirilmiş Arapça okunan bir
kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak
gönderilmiştir…”
(Fussilet suresi, 2-4. ayetler)
Bu ayetlerde Kur’an-ı Kerim’in
aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Kaynağının Allah olduğuna
B) İnsanlar için rehber olduğuna
C) Sade ve anlaşılabilir olduğuna
D) Son gönderilen kitap olduğuna

6. Hz. Peygamber’e ilk iman edenler arasındadır. Mekkeli müşriklerin eziyet ve
baskıları artınca Habeşistan’a hicret
eden ikinci grupta yer almış ve bu gruba başkan olarak görevlendirilmiştir.
Bu metin aşağıdaki sahabelerden
hangisi ile ilgilidir?
A) Cafer bin Ebi Talib
B) Üsame bin Zeyd
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Ömer

7. Hz. Peygamber’in Medine’ye öğretmen olarak gönderdiği ve
İslam’ın ilk öğretmeni unvanına
sahip olan sahabe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Erkam bin Ebi’l-Erkam
B) Abdullah bin Revâha
C) Musab bin Umeyr
D) Muaz bin Cebel

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz.
Ali ile ilgilidir?
A) Habeşistan’a hicret eden ilk kafilede yer almıştır.
B) Medine Dönemi’nde Müslüman
olmuştur.
C) Hz. Peygamber’in torunlarındandır.
D) İlk dört halifeden biridir.

9. Aşağıdaki sanat dallarından hangisi ile uğraşan kişiye “nakkaş” ismi
verilmektedir?
A) Ebru B) Tezhip
C) Minyatür D) Heykel

10. Aşağıdakilerden hangisi Mimar
Sinan’ın eserlerinden biridir?
A) Sultan Ahmet Camii
B) Selimiye Camii
C) Çifte Minareli Medrese
D) Divriği Ulu Camii

11. İslam medeniyeti diğer kültürleri taklit
eden bir medeniyet olmamış, kendine has yöntemler ortaya koymuştur.
Hz. Peygamber’in rehberliğinde kendi mabedini, mimarisini, el sanatlarını, şehirleşmesini oluşturmuştur.
Örneğin İslam sanatının çeşitlerine
bakıldığında daima tevhit bilinci içerisinde hareket edildiği, şirk ve küfrü
çağrıştıracak en küçük unsurlardan
dahi uzak durulduğu görülmüştür.
Bu metinden İslam medeniyeti ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Allah’ın birliği esasına dayandığına
B) Kendine özgü bir anlayış oluşturduğuna
C) Hz. Peygamber’in önderliğinde
geliştiğine
D) Somuttan çok soyutlaşmaya yöneldiğine

12. Aşağıdakilerden hangisi mimari
eserler arasında yer almaz?
A) Mersiye B) Şadırvan
C) Külliye D) Dergâh

13. “Atabet’ül Hakayık” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Kaşgarlı Mahmut
B) Pir Sultan Abdal
C) Edip Ahmet Yükneki
D) Hoca Ahmet Yesevi

14. “Yeri ve göğü Allah yükseltti. Dengeyi
O koydu. Sakın o dengeyi bozmayın.”
(Rahmân suresi, 7-8. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
B) İnsan, diğer varlıklardan üstün
yaratılmıştır.
C) İnsanın doğaya karşı sorumlulukları vardır.
D) Evrendeki her şey belirli bir düzene göre yaratılmıştır.

15. İslam sanatı ve zanaatında daima
salih amel niyeti ve gayreti öne çıkar.
Bu sebeple sanatkâr, yaptığı her şeyi
ahiret yatırımı olarak düşünür. Kendi
eserinin var olduğu sürece amel defterinin açık kalmasını sağlayacak bir
sadaka-i cariye olması arzusuyla en
uygun olan tasarımı gerçekleştirmeye çalışır.
Bu metinde İslam medeniyetinin
hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Doğal olması B) Öznel olması
C) Faydalı olması D) Sade olması

16. İslam kültür ve sanatının öncelikle
esas aldığı ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tevhit anlayışı
B) Sadelik ve sağlamlık
C) Süslemelerde soyutluk
D) Doğallık ve fonksiyonellik

17. “Biriniz elinde bir hurma fidanı varken
kıyamet kopuyor olsa bile derhâl onu
diksin.”
Bu hadis aşağıdaki konulardan
hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Din ve ekonomi
B) Din ve sanat
C) Din ve aile
D) Din ve çevre

18. İslam insanların mal, mülk sahibi
olup zengin olmasını ister fakat bunların bir kişinin elinde toplanmasına
karşıdır.
Bu cümleyi destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya
dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin…”
(Nisa suresi, 29. ayet)
B) “…O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet
ve güç hâline gelmesin diye Allah
böyle hükmetmiştir…”
(Haşr suresi, 7. ayet)
C) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından
yiyin…”
(Bakara suresi, 168. ayet)
D) “Allah’ın sana verdiğinden ahiret
yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan da nasibini unutma…”
(Kasas suresi, 77. ayet)

19. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın
sosyal adaleti sağlamak için emrettiği ibadetlerden biridir?
A) Namaz B) Oruç
C) Hac D) Zekât

20. Aşağıdakilerden hangisi duanın
kabulü için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Belirli zaman ve mekânlarda yapılmalıdır.
B) Samimi ve içten olunmalıdır.
C) Allah rızası gözetilmelidir.
D) Sabırlı olunmalıdır.

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR