(121) FELSEFE – 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 17, 2023
7 views
(121) FELSEFE – 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. “İnsan kendisi ve dünya üzerine düşünen tek varlıktır.” ifadesinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Her canlı, içinde bulunduğu dünyayı merak eder.
B) İnsan, varlığının nedeniyle ilgili
görüşler üretir.
C) Düşünme insana özgü bir etkinliktir.
D) İnsan düşünme yoluyla doğayı
kavrar.

2. Düşünen öznenin kendi üstüne dönerek düşünmesi, duygularına, algılarına, bilgilerine ve kavrayışlarına bağlı
olarak kendini anlama, tanıma ya da
bilme yeteneğidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilim B) Özbilinç
C) Özne D) Nesne

3. Platon: Var olanı bilmek için düşüncenin yöntemli bir çalışmasıdır.
Aristoteles: Var olanın ilk ilkelerinin
ve temellerinin araştırılmasıdır.
El-Kindî: İnsanın, gücü ölçüsünde
varlığın hakikatini bilmesidir.
Verilen felsefe tanımlarının ortak
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğaya eleştirel bir bakışla yaklaşmaları
B) Ahlakı temellendirmeye çalışmaları
C) Var olanı bilme çabasında olmaları
D) İnsanın bilme yetisinin sınırlı olduğunu vurgulamaları

4. Yeşillikler ve ormanlıklar, bir âşık için
mutluluk kaynağı sayılırken bir avcı için
avcılık yapılacak yer olarak görülür.
Bu sözün anlamından hareketle
filozoflar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Doğayı birbiriyle uyumlu bir bütün
olarak gördükleri
B) Varoluşun insan için bir anlamı
olmadığını düşündükleri
C) Aynı gerçeği kendi görüş açılarına
göre yorumladıkları
D) Mutluluğun doğada aranması gerektiğini söyledikleri

5. Özne olarak insanın, nesne olarak
var olanla karşılaşması ve bunun
sonucunda ortaya ürün olarak bilgiyi
çıkarmasına bilme denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden
hangisi bilme sürecinde yer alan
kavramlardan değildir?
A) Özne B) Nesne
C) Bilgi D) Çelişki

6. Bilgiyi seven, bilgelik arayışına muhtaç olduğunu hisseden filozof da herkes gibi yer, içer, gezer. Onu diğer
insanlardan farklılaştıran şey, onun
kendi kendine soru soran kişi olmasıdır. Filozof, düşüncelerini mantıksal
bir tutarlılıkla ortaya koyan ve sistemli bir bütünlük içinde sunandır. O,
karşıtlıkları içinde hayatı, hayatın
anlamını, anlamsızlığı, doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü, bizi mutluluğa götüreni bilmeye çalışır. O, düşünceleriyle
evrensel bir bilince sahip, oralı ya da
buralı değil bir evren vatandaşıdır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden
hangisi filozofun özelliği olamaz?
A) Kesin bilgiye ulaştığını düşünür.
B) Fikirlerini sistemli bir bütünlük içinde sunar.
C) Hayatın anlamını sorgular.
D) Düşüncelerini mantıksal bir tutarlılıkla açıklar.

7. Aşağıdakilerden hangisi felsefi düşüncenin ortaya çıkışıyla ilgili doğru
bir bilgi değildir?
A) Bağımsız bir düşünce faaliyeti olarak felsefenin, Antik Yunanlılarda
başladığı kabul edilir.
B) Antik Yunan dışında Çin, Hint,
Sümer, Mezopotamya, Mısır ve
İran’da önemli bir düşünce geleneğinin bulunduğu ifade edilir.
C) Antik Yunanlılar kendilerinden
önce yapılan dinî-mitolojik açıklamalarla ilgili sorgulama yapmayı
gerekli görmemiş ve bu düşüncelerle tatmin olmuşlardır.
D) Felsefe, var olan her şeyin esasını
merak eden ve bunları bilmek,
anlamak ihtiyacı duyan insan aklının her tür bilgiyi eleştiri süzgecinden geçirme çabasıyla doğmuştur.

8. Aşağıdakilerden hangisi filozofların özelliklerindendir?
A) Her şeyi bilmek
B) Kavramsal sorgulama yapmak
C) Fikirleri olduğu gibi kabul etmek
D) Düşüncelerini kendine saklamak

9. Sahip olduğu bilgileri sorgulayan zihnin kendi üzerine dönme hareketidir.
Verilen tanım felsefenin aşağıdaki
özelliklerinden hangisine aittir?
A) Merak etme
B) Sistemli olma
C) Şüphe duyma
D) Refleksif olma

10. Arzu, Bilge, Hasan ve Mert açık lise
öğrencileridir. Bir gün bir üniversitede
“Her Soru Felsefe Sorusu mudur?”
konulu bir seminere giderler. Seminer
sonrasında aralarında şöyle bir konuşma geçer:
Arzu: Felsefe sorusunu diğer
sorulardan ayıran özellikler vardır.
Bilge: Bence sorduğumuz her soru
felsefe sorusudur.
Hasan: Örneğin “Mutlu bir arkadaşın
var mı?” sorusu bir felsefe sorusudur.
Mert: Sanırım felsefe sorusu, bizim,
günlük sorulardan bağımsız olarak ele
almamız gereken sorulardır. Örneğin
“Mutlu olmam için nasıl yaşamalıyım?”,
“İyi nedir?” soruları gibi.
Bu diyaloğa göre felsefe sorusuyla
ilgili doğru bilgiye sahip öğrenciler
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Arzu ve Hasan
B) Bilge ve Hasan
C) Arzu ve Mert
D) Bilge ve Mert

11. “Bir görüşü desteklemek, doğrulamak
veya güçlendirmek için öne sürülen
önerme ya da önermeler” aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
A) Argüman B) Geçerlilik
C) Çelişiklik D) Doğruluk

12. Dış dünyada nesnel bir varoluşa sahip olan varlık; bilinçten, bilen insan
zihninden bağımsız olarak var olan
her şey “gerçeklik” olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
gerçeklik örneğidir?
A) Denizin renginin mavi olması
B) Bir geminin var olması
C) Gemideki insan sayısının çok olması
D) Geminin boyutlarının büyük olması

13. Bu akıl yürütmede doğru olduğuna
inanılan genel bir önerme veya varsayım (doğru olduğu düşünülen fikir)
ile başlanır ve bu varsayıma dayanarak belli sonuçlara varılır.
Tanımı verilen akıl yürütme türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tümdengelim
B) Tümevarım
C) Analoji (benzetme)
D) Eksik tümevarım

14. Ormandaki bütün ağaçlar doğaya bir
güzellik verir ve fayda sağlar.
Kayın ağacı da ormandaki bir ağaçtır.
O hâlde kayın ağacı da doğaya bir
güzellik verir ve fayda sağlar.
Verilen akıl yürütmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?
A) Sonuç öncüllerden zorunlu olarak
çıkmaktadır.
B) Tümevarım yoluyla ulaşılan bir
argümandır.
C) Geçersiz bir akıl yürütmedir.
D) Bir örnekten hareketle sonuca ulaşılmıştır.

15. “Gerçeklik üzerine olan bilgiyi ifade
eden önermelerin dayanaklarını ortaya koymak” aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilir?
A) Tutarlılık
B) Önerme
C) Temellendirme
D) Sonuç

16. Doğru düşünmek için kavramların
sorgulanarak titizlikle seçilmesi ve
yerinde kullanılması gerekir.
Bu ifadede düşüncenin aşağıdaki
alanlardan hangisiyle ilişkisi vurgulanmıştır?
A) Astronomi B) Dil
C) Coğrafya D) Sosyoloji

17. Aşağıdakilerden hangisi felsefi
temellendirme için gerekli değildir?
A) Öne sürülen önermelerin doğru
olması
B) Kavramların doğru kullanılması
C) Konu edinilen bilgilerin gerekçelendirilmesi
D) Düşüncelerin kime ait olduğunun
bilinmesi

18. Şeker ve karbonhidrat ağırlıklı besinler
yerine sebze ve protein ağırlıklı besinler tüketerek sağlığım için iyi olanı yapıyorum. Bu besinlerle beslenmek metabolizmamızı düzenler. Tanıdığım tüm
sağlıklı insanlar böyle besleniyor.
Doktorlar da bu şekilde beslenmenin
sağlıklı olduğunu belirtiyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek felsefi bir soru
niteliğindedir?
A) Sağlığımız için hangi besinleri
tüketmeliyiz?
B) Sağlıklı insanlar nasıl beslenir?
C) Sağlıklı olmak ne demektir?
D) Sağlıklı besinleri tüketmek faydalı
mıdır?

19. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir
tartışmanın amaçlarındandır?
A) Görüşlerini temellendirmeksizin
kabul ettirmeye çalışmak
B) Gerçekte olup biteni farklı bir şekilde aktarmak
C) Fikirlerini tartışma yoluyla geliştirmeye çalışmak
D) Bildiklerinin kesin doğru olduğunu
düşünmek

20. Aşağıdakilerden hangisi bir görüşün felsefi bir boyut kazandığını
gösteren şartlardan değildir?
A) Felsefi bir sorunun peşinden giden
bir düşünüş olması
B) Kavramların ne olduğunun araştırılması
C) Görüşler arasında sistemli bir bütünlük bulunması
D) Fikirlerin birbirleriyle çelişik olması

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR