(122) FELSEFE 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
68 views
(122) FELSEFE 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Varlık felsefesi, varlığın ne olduğunu,
anlamını, doğasını, yapısını, ilkelerini
ve türlerini araştıran felsefe disiplinidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesi sorusudur?
A) Bilgi doğuştan mıdır?
B) Evrensel ahlak yasaları var mıdır?
C) Varlığın mahiyeti nedir?
D) Bilimin insan yaşamındaki yeri
nedir?

2. Doğa ötesi sorunlarla ilgili akılsal
açıklamalar yapan felsefe alanına
metafizik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafizik bir ögedir?
A) Masa B) Ay
C) Toprak D) Ruh

3. Aşağıdakilerden hangisi varlığın
mahiyetinin maddesel olduğunu
savunan görüşlerden değildir?
A) Anaksimandros’a göre varlığın
niteliği sonsuzluktur.
B) Empedokles’e göre evren; toprak,
hava, su ve ateşten oluşur.
C) Demokritos’a göre varlık atomlardan meydana gelir.
D) Thales’e göre her şey sudan meydana gelmiştir.

4. Bayılırım şu düzenli dünyaya
Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi
gündüzü sırayla
Ağaçların kökü içerde
İnsanların aklı başında
Beş parmak yerli yerinde
Baş, işaret, orta, yüzük ve serçe
Diyelim ki kalksa da serçe, orta
parmağa doğru yürüse
Ne haddine…
Bu dizelerden hareketle dünya ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Varlıklarının kurgu olduğuna
B) Belli bir düzeni olduğuna
C) Tanrı tarafından yaratıldığına
D) Matematik diliyle ifade edildiğine

5. Aşağıdakilerin hangisinde “evrende esas olanın değişim olduğu” vurgulanmaktadır?
A) Varlık ancak akılla kavranabilir.
B) Tanrı süreklilik özelliği gösterir.
C) Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz.
D) Varlığın temelinde bulunan ilk
madde sudur.

6.   • Önsel bilgileri reddeder.
• Gerçek varlığın bilgisinin deneyimlerimiz olduğunu savunur.
Bu özellikler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?
A) Rasyonalizm (Akılcılık)
B) Entüisyonizm (Sezgicilik)
C) Kritisizm (Eleştiricilik)
D) Ampirizm (Deneycilik)

7. Bir inanç, önerme ya da bilginin doğruluğu hakkında genelin ortak bir
yargıda bulunmasına “tümel uzlaşım”
denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “tümel uzlaşım” örneğidir?
A) Elif’in boyunun 1.80 olması
B) Yaşlılara saygı gösterilmesi
C) Üç kere üçün dokuz etmesi
D) Karın beyaz olması

8. Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin araştırma konuları arasında yer alır?
A) Bilimin insan yaşamındaki yeri
B) Ahlaki eylemin amacı
C) Güzelliğin kişide bıraktığı etki
D) İdeal toplum düzeninin ne olduğu

9. Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin temel kavramlarındandır?
A) Hak B) Güzel
C) Hipotez D) İyi

10. Tanrı var olan her şeyin varlık nedenidir. Her şeyi yaratan, sınırsız bilgi
ve güce sahiptir.
Bu açıklama din felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisine
yöneliktir?
A) Evrenin sonluluk ya da sonsuzluk
problemi
B) Vahyin mümkün olup olmadığı
problemi
C) Tanrının varlığı problemi
D) Ölümden sonra yaşam problemi

11. Aşağıdakilerden hangisi “fatalizmin
(kadercilik)” insan anlayışına uygun
bir ifadedir?
A) Başka türlü de eyleyebilen bir varlık olduğu
B) Ahlaki eylemde bulunurken özgür
olduğu
C) Eylemlerinin tek belirleyicisinin
kendisi olduğu
D) Doğaüstü bir güç tarafından belirlendiği

12. Ahlakın yapısını, özünü, doğasını
felsefi açıdan inceleyerek insan için
neyin iyi ve neyin kötü olduğunu tanımlamaya çalışan felsefe alanına
ahlak felsefesi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin soruları arasında yer almaz?
A) Ahlaki eylemler niyetleriyle mi
yoksa sonuçlarıyla mı değerlendirilmelidir?
B) Evrensel bir ahlak yasası mümkün
müdür?
C) İnsan eylemlerinin amacı nedir?
D) Ruh ölümsüz müdür?

13.   • Tanrı var olan her şeyin varlık nedenidir.
• Tanrı, doğanın üstünde ve ötesinde
yani evrene aşkındır.
• Tanrı, evrendeki her şeyi yoktan
var eden mutlak güce sahiptir.
Bu özellikler Tanrı’nın varlığıyla
ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?
A) Teizm B) Panteizm
C) Ateizm D) Agnostisizm

14. Bireylerin “aynı ölçüde özgür ve fırsatlarda eşit olmalarını” sağlayan
ideal toplum düzeninin temeli aşağıdaki kavramlardan hangisine
dayanır?
A) İktidar B) Adalet
C) Gelenek D) Devlet

15. Herhangi bir tarih döneminin psikolojik ve ruhsal mizacını anlamak istiyorsanız, bunu o dönemin sanatının
derinlerinde aramaktan daha iyisini
yapamazsınız.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Güzellik, içinde bulunduğumuz
dünyanın varlıklarında değil, idealardadır.
B) Sanat eserleri estetik bir kaygı
sonucu ortaya konulur.
C) Sanatçı, eserlerini oluştururken
çağının çelişkilerinin, yaşanan
olayların etkisi altındadır.
D) Sanatçılar sıra dışı duygu, düşünce ve hayal gücüne sahiptirler.

16. Kant’a göre güzellik insanın duygularıyla yani özneyle ilgilidir.
Âşık Veysel’in aşağıdaki dizelerinden hangisi Kant’ın güzellik görüşünü destekler niteliktedir?
A) Güzelliğin on para etmez
Bu bendeki aşk olmasa
B) Eğlenecek yer bulamaz
Gönlümdeki köşk olmasa
C) Tabirin sığmaz kaleme
Derdin dermandır yareme
D) İsmin yayılmaz âleme
Âşıklarda meşk olmasa

17. Sanat eseri estetik kaygıyla yapıldığı
için orijinal ve biriciktir.
Bu ifadede sanat eserinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Ölçülülüğü B) Evrenselliği
C) Kalıcılığı D) Özgünlüğü

18. Aşağıdakilerden hangisi sanat eğitiminin bireye kazandırdıkları arasında yer almaz?
A) Estetik bakış açısının ve zevkin
gelişmesini mümkün kılar.
B) Bireyin, düşüncelerini dışavurum
deneyimi kazanmasını sağlar.
C) Duygu ve düşüncelerin, matematiksel kesinliğe ulaşmasını sağlar.
D) Duyguları estetik değerlerle besleyerek insanın etik değerler kazanmasını daha kolay hâle getirir.

19. Aşağıdakilerden hangisi felsefi
metin okuma etkinliğiyle kazanılan
yetilerdendir?
A) Çözümleme ve sentez yeteneği
edinme
B) Bir düşünceyi kesin doğru kabul
etme
C) Çelişik bir metni eleştirmeden
doğru kabul etme
D) Alternatif açıklama biçimlerini görmezden gelme

20. Nasıl ki bir binanın temeli sağlam
olmadığında bina çürük olursa, yazacağımız felsefi yazıya da bilimlerden,
estetikten, etikten sağlam argümanlar (kanıtlar) oluşturmadıkça bu yazıların felsefi bir değeri olmaz.
Bu parçada felsefi denemenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
A) Ortaya atılan düşüncelerin özgün
olması gerektiği
B) İleri sürülen tezlerin temellendirilmesi gerektiği
C) İleri sürülen görüşlerin bağımsız
olması gerektiği
D) Felsefe dilinin ve kavramlarının
doğru kullanılması gerektiği

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR