(125) FELSEFE 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Ağustos 17, 2023
111 views
(125) FELSEFE 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Milet’te yaşamış ve bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu olarak
kabul edilen Antik Yunan filozofu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn-i Rüşd B) Gazali
C) Thales D) Farabi

2. Sokrates ahlak üzerine kapsamlı fikirler ortaya koymuş ve öne sürdüğü
fikirleriyle de birçok filozofu etkilemiştir. Ona göre bilgi, ahlaklı ve erdemli
olmayı gerektirdiği için ancak bilgisiz
bir insan ahlaktan yoksun davranışlar
sergiler.
Parçadan hareketle Sokrates’le
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Fikirleriyle felsefe tarihinde önemli
bir etkiye sahiptir.
B) Ona göre insanın ahlak dışı davranışı bilgisizliğindendir.
C) Ahlak üzerine önemli fikirler ortaya koymuştur.
D) Sokrates için ahlaklı ve erdemli
olmak yalnızca inançla ilgilidir.

3. Empedokles’e göre arkhe; su, hava,
ateş ve toprak olmak üzere dört ana
maddeden oluşur. Bu ana maddeleri
harekete geçirici dış güçler vardır. Bu
dış güçlerden sevgi birleştirici, nefret
ise ayırıcı ilkedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Empedokles’in öne sürmüş olduğu dış güçlerdir?
A) Sevgi ve nefret
B) Birlik ve çokluk
C) Doğum ve ölüm
D) Yoğunlaşma ve soğuma

4. Felsefe tarihinin ilk sistemli filozofu
olan ve gerçekliğe dair görüşlerini
“idealar kuramı” ile açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazali B) Thales
C) Platon D) Dilthey

5. Platon’a göre devlet insanların “iyi,
güzel ve doğru” yaşamaları için ortaya çıkmıştır. Ona göre devletin böyle
bir amacı gerçekleştirebilmesi için
yöneticilerinin iyi ideasının bilgisine
sahip olması gerekir. İyi ideasının
bilgisine ulaşmayı hedefleyen ruhsal
yapı ise yalnızca filozoflarda vardır.
Parçadan hareketle Platon’a göre
devleti yönetecek olanlar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Çiftçiler
B) Askerler
C) Din adamları
D) Filozoflar

6. Hasan annesine doğum günü hediyesi olarak kendi elleriyle alçıdan bir
vazo yapmak ister. Vazo yapmak için
gerekli malzemeleri alır ve vazoyu
yapmaya başlar. Vazonun yapım süreci tamamlandıktan sonra annesine
doğum günü hediyesi olarak verir.
Bu örneğe göre aşağıdakilerden
hangisi Aristoteles’in varlığın meydana gelmesi için belirttiği “ereksel
(amaçsal) neden”dir?
A) Vazonun yapılmış olduğu alçı
B) Alçının süreç sonunda vazo görünümü alması
C) Vazonun doğum günü hediyesi
olarak yapılması
D) Vazonun yapılmasını sağlayan kişi

7. Aşağıdaki sorulardan hangisi
“Tanrı’nın varlığını kanıtlama
problemi”yle ilgilidir?
A) İnsan sadece bedenden mi yoksa
beden ve ruhtan mı oluşur?
B) Evren sonsuz mudur?
C) Kavramların kendi başına gerçeklikleri var mıdır?
D) Tanrı’nın varlığı kanıtlanabilir mi?

8. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan
felsefesinin genel özelliklerinden
değildir?
A) Oluşturulan metinlerle dinî otoriteye karşı gelinmiştir.
B) Akıl ve inanç tartışmaları ön plana
çıkmıştır.
C) Antik Yunan felsefesinden etkilenilmiştir.
D) Din merkezli düşünce görülmüştür.

9. Augustinus’a göre insan bu dünyada
sadece bedenini bırakır ve ruhuyla
öte dünyaya gider. Bu nedenle ona
göre ruh ölümsüzdür.
Augustinus’un bu görüşü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Tanrı varlığının kanıtı problemi
B) Kötülük problemi
C) Ruhun ölümsüzlüğü problemi
D) Tümeller problemi

10. Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin genel özelliklerinden
değildir?
A) Antik Yunan felsefesinden etkilenilmiştir.
B) Batı felsefesinden tamamen bağımsızdır.
C) Çeviri faaliyetleri yapılmıştır.
D) Akıl, iman ve inanç gibi konular
tartışılmıştır.

11. Cebriye kelamcılarına göre insan
özgür değildir. Bütün davranışların
ortaya çıkmasını sağlayan, evreni ve
her şeyi yaratan Allah’tır. Bu nedenle
insan hiçbir şeyi kendi iradesiyle gerçekleştiremez. Dolayısıyla insan davranışlarından sorumlu değildir.
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi Cebriye kelamcıları
tarafından söylenmiş olamaz?
A) İnsan, eylemlerinde özgür değildir.
B) İnsan, iradesiyle seçimlerde bulunamaz.
C) Evrende var olan her şeyi Allah
yaratmıştır.
D) İnsan, davranışlarının sonucundan sorumludur.

12. Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin
devletle ilgili görüşlerinin yer aldığı eseridir?
A) 1984
B) El-Medinetül Fazıla
C) Ütopya
D) Güneş Ülkesi

13. İbn-i Haldun’a göre devlet, toplumu iç
ve dış baskılara karşı korumalı ve
devleti yönetenler toplumun faydası
için hareket etmelidir. Filozof, devletin hüküm süresini doğan, gelişen ve
ölen bir organizmaya benzetir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Devlet toplumu iç ve dış tehlikelere karşı korur.
B) Devleti yönetenler toplumun faydasına göre hareket etmelidir.
C) Devlet tıpkı organizma gibi doğar,
gelişir ve ölür.
D) Toplumsal yaşamın tek amacı
ekonomik zenginliktir.

14. Gazali’ye göre insan, duyuları ve
aklıyla bir takım bilgilere ulaşabilir.
Ancak kesin bilgiye ulaşmada duyular ve akıl yetersiz kalır. Bu noktada
insan, kesin bilgiye sezgiyle ulaşır.
Parçaya göre Gazali hangi felsefi
problemle ilgili görüşlerini belirtmiştir?
A) Varlık B) Bilgi
C) Değer D) Ahlak

15. Aşağıdakilerden hangisi modern
düşünceyi skolastik düşünceden
ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Din felsefeye egemendir.
B) Doğa, deney ve akılla açıklanmaktadır.
C) Bilim felsefenin kılavuzudur.
D) Birey ön planda yer almaktadır.

16. İlk olarak İtalya’da ortaya çıkan ve
insanı dogmatik etkilerden uzaklaştıran bir bakış açısıdır. Bu aynı zamanda insanın ve evrenin yeniden yorumlanması demektir. Bu düşüncede
insan merkeze alınmakta ve akıl ön
plana çıkmaktadır.
Parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilimsel yöntem
B) Hukuk felsefesi
C) Hümanizm (İnsancıllık)
D) Eşitlik

17. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Platon – Devlet
B) Sokrates – 1984
C) T. More – Ütopya
D) Huxley – Cesur Yeni Dünya

18. 12. yüzyıl İslam filozofu olan İbn-i
Bacce’den etkilenen ve güneş
merkezli evren görüşünü ortaya
koyan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aristoteles B) Popper
C) Augustinus D) Kopernik

19. Hobbes’a göre insanlar doğal durumda eşittir ve herkesin her şey üzerinde hakkı vardır. Ancak çıkarların çatışmasıyla güvenlik sorunları ortaya
çıkmakta ve herkes herkesle savaşmaktadır. Bu savaş ortamından kurtulmak için insanlar zorunlu olarak
haklarını bir sınıfa devrederek yapay
olan devlet sistemine geçmişlerdir.
Devlet mutlak güçtür ve bu gücün
kaynağı insanların kendi aralarında
yaptığı toplumsal sözleşmedir.
Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Çıkar çatışmaları güvenlik sorunları ortaya çıkarmaktadır.
B) Hakların korunması devletin ortaya çıkmasında temel etkendir.
C) Devletin yönetme gücünün kaynağı gelenek ve göreneklerdir.
D) Doğal durumda bütün insanlar
eşittir ve her şey üzerinde hakları
vardır.

20. Hareket ve yer çekim yasalarını
keşfeden İngiliz bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Newton B) İbn-i Sina
C) Farabi D) Thales

(125) FELSEFE 3 CEVAP ANAHTARI
1. C 2. D 3. A  4. C 5. D 6. C 7. D 8. A 9. C 10. B 11. D 12. B 13. D 14. B 15. A 16. C 17. B 18. D 19. C 20. A

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR