(133) TARİH 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
11 views
(133) TARİH 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Malazgirt Savaşı’dan sonra Erzurum
merkez olmak üzere kurulan Türk
beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mengücekliler B) Danişmentliler
C) Saltuklular D) Artuklular

2. Birinci Haçlı Seferi’nin başladığı
dönemde Türkiye Selçuklu
Devleti’nin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Melikşah B) I. Kılıçarslan
C) Alparslan D) Süleyman Şah

3. Türkiye Selçuklu Devleti Miryokefalon
Muharebesi’ni aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır?
A) Eyyubiler B) Harzemşahlar
C) Moğollar D) Bizanslılar

4. Türkiye Selçuklu Devleti’nde devleti idare edenlerin görevlerini kanunlara uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol eden divan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Tuğra
B) Divan-ı İşraf
C) Divan-ı Pervane
D) Divan-ı İstifa

5. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı
Seferleri’nin “ekonomik” nedenlerindendir?
A) Hristiyanların kutsal kabul ettikleri
yerleri Müslümanlardan geri almak istemeleri
B) Bizans’ın Türklere karşı Avrupa
devletlerinden yardım istemesi
C) Avrupalıların Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak istemeleri
D) Bazı derebeylerin şöhret kazanmak istemeleri

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye
Selçuklu Devleti tarafından yapılan
medreselerden değildir?
A) Tokat Yağıbasan Medresesi
B) Konya Karatay Medresesi
C) Sivas Gök Medrese
D) Erzurum Çifte Minareli Medrese

7. Aşağıdaki beyliklerden hangisinin
hâkimiyet altına alınmasıyla
Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur?
A) Germiyanoğulları
B) Karamanoğulları
C) Dulkadiroğulları
D) Karesioğulları

8. İstanbul ilk kez hangi Osmanlı padişahı tarafından kuşatılmıştır?
A) Yıldırım Bayezit
B) Fatih Sultan Mehmet
C) Kanuni Sultan Süleyman
D) Orhan Bey

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nin Haçlılarla yaptığı savaşlardan değildir?
A) Sırp Sındığı Muharebesi
B) Niğbolu Muharebesi
C) Varna Muharebesi
D) Ankara Muharebesi

10. Osmanlı Devleti’nde yaya ve müsellem adı verilen piyade ve süvari
kuvveti hangi padişah döneminde
oluşturulmuştur?
A) II. Mehmet B) Orhan Gazi
C) I. Murat D) Osman Gazi

11. Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu
süvarileri içinde yer alır?
A) Yeniçeriler B) Cebeciler
C) Akıncılar D) Silahtarlar

12. Osmanlı Devleti’nde Pençik
Kanunu hangi alandaki ihtiyacı
karşılamak amacıyla çıkarılmıştır?
A) Askerlik B) Bürokrasi
C) Ticaret D) Sağlık

13. Osmanlı Devleti’nde yönetici sınıf
dışında kalan tüm tebaa, – – – – olarak
kabul edilmiştir.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) sipahi B) reaya
C) gulam D) devşirme

14. Osmanlı Devleti’nde ilk Yeniçeri
kışlası aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır?
A) Bursa B) Konya
C) Edirne D) Amasya

15. Aşağıdakilerden hangisi Tımar
Sistemi’nin Osmanlı Devleti’ne
sağladığı katkılardan değildir?
A) Üretime süreklilik kazandırmıştır.
B) Devletin savaşa hazır asker bulundurmasını sağlamıştır.
C) Üretim tüketim dengesinin kurulmasını kolaylaştırmıştır.
D) Acemi Ocağı’nın asker ihtiyacını
karşılamıştır.

16. Debbağlık (Dericilik) mesleğinin
piri sayılan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahî Evran
B) Yunus Emre
C) Ahmet Yesevî
D) Hacı Bektâş-ı Velî

17. Osmanlı Devleti’nde adalet, eğitim
ve din işleriyle uğraşan sınıfa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlmiye B) Seyfiye
C) Kalemiye D) Askeriye

18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nde kalemiye sınıfında yer
alan görevlilerdendir?
A) Sadrazam B) Defterdar
C) Müderris D) Kazasker

19. Semerkand Rasathanesi’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akşemsettin
B) Ali Kuşçu
C) Uluğ Bey
D) Kadızâde-i Rûmî

20. Osmanlı Devleti’nde yazı yazma
sanatına ne ad verilmiştir?
A) Hat B) Çini
C) Minyatür D) Tezhip

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR