(134) TARİH 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
19 views
(134) TARİH 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un
Fethi’nin sebeplerinden değildir?
A) Osmanlı’nın, toprakları arasındaki
bağlantıyı sağlama düşüncesi
B) Boğazlar üzerindeki hâkimiyeti ele
geçirme isteği
C) Deniz ticaret yollarını denetim
altına alma amacı
D) Anadolu’da Türk siyasi birliğini
sağlama hedefi

2. Aşağıdakilerden hangisi Fatih
Sultan Mehmed Dönemi’nde,
Karadeniz’de hâkimiyet sağlamaya
yönelik faaliyetlerdendir?
A) Eflak Seferi
B) Arnavutluk Seferi
C) Kırım’ın Fethi
D) Mora’nın Alınması

3. Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Safevileri yenilgiye uğratmıştır?
A) Çaldıran B) Otlukbeli
C) Mohaç D) Turnadağ

4. Osmanlı Devleti, Mercidabık ve
Ridaniye Savaşlarını hangi devlet
ile yapmıştır?
A) Macaristan B) Avusturya
C) Memlûk D) Venedik

5. Kanuni Sultan Süleyman
Dönemi’nde aşağıdaki devletlerden hangisine adli ve malî kapitülasyonlar verilmiştir?
A) İspanya B) Fransa
C) Almanya D) Rusya

6. Açık denizlere dayanıklı gemilerin
yapılması, coğrafya bilgisinin gelişmesi ve cesur gemicilerin yetişmesi aşağıdakilerden hangisinin
başlamasında etkili olmuştur?
A) Fransız İhtilali
B) Coğrafi Keşifler
C) Sanayi Devrimi
D) Kavimler Göçü

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nin Hint Deniz Seferleri’nde
başarısız olmasının nedenlerinden
değildir?
A) Seferlere gereken önemin verilmemesi
B) Osmanlı denizcilerinin Hint
Okyanusu’nu iyi tanımamaları
C) Osmanlı donanmasının okyanuslara uygun olmaması
D) Devletin idari yapısının bozulması

8. Aşağıdakilerden hangisi Divân-ı
Hümâyunda “İlmiye sınıfı”nı temsil
eder?
A) Kadıasker B) Defterdar
C) Nişancı D) Vezir

9. Osmanlı Devleti’nde sancakların
birleşmesiyle oluşan en büyük
yönetim birimine ne ad verilmiştir?
A) Kaza B) Taşra
C) Eyalet D) Payitaht

10. Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin
sancaklara gönderilmesinin temel
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilimsel çalışmalara katılmalarını
desteklemek
B) Yönetim tecrübesi kazandırmak
C) Batılı ülkeleri tanımalarını kolaylaştırmak
D) Medrese eğitimi almalarını sağlamak

11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nde padişahın görev ve
sorumluluklarından değildir?
A) Halkın refah ve huzurunu sağlamak
B) Halka adaletli davranmak
C) Devleti iç ve dış tehlikelere karşı
korumak
D) Tımarlı sipahilere eğitim vermek

12. Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divân-ı İnşa
B) Divân-ı İstifa
C) Divân-ı Hümâyun
D) Divân-ı Berid

13. Osmanlı Devleti’nde nüfusun çoğunluğunu oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Slavlar B) Rumlar
C) Ermeniler D) Türkler

14. Osmanlı toprak sisteminde gelirleri sınırların güvenliği için ayrılan
topraklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yurtluk B) Malikâne
C) Dirlik D) Mukataa

15. Osmanlı Devleti’nde vergi vermekle yükümlü olan köylü, kasabalı,
konargöçer ve şehirlilerden oluşan
sosyal yapıya ne ad verilmiştir?
A) Askerî B) İlmiye
C) Reaya D) Zımmi

16. Osmanlı Devleti’nde köylü işlediği toprağın bir kısmını üç seneye kadar dinlendirme hakkına sahipti. Dinlendirme
sürelerinin dışında toprağı boş bırakıp
işlemezse – – – – adında bir vergi ödemek zorundaydı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) çiftbozan B) haraç
C) cizye D) öşür

17. Lonca Teşkilatı’nda yer alan her mesleğin sırrını çok iyi bilen, malların
niteliği hakkında görüş bildiren, fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleme konusunda
uzman kişidir.
Hakkında bilgi verilen görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lala B) Yiğitbaşı
C) Reisülküttâb D) Ehl-i Hibre

18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nde vakıfların faaliyetleri
arasında yer almaz?
A) Narh sistemini uygulamak
B) Medreseler ve hastaneler yapmak
C) Hayır kurumlarının masraflarını
karşılamak
D) Öğrenciler için yurt yapılmasını
sağlamak

19. Osmanlı Devleti’nde ustalığa yükselen bir kimsenin lonca teşkilatından aldığı dükkân açma yetkisine
ne ad verilmiştir?
A) Yamak B) Gedik
C) Çifthane D) Ahi

20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nde ticaret mekânlarından
biri değildir?
A) Bedesten B) Kervansaray
C) İmaret D) Kapan

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR