(135) SEÇMELİ TARİH 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
91 views
(135) SEÇMELİ TARİH 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Zitvatorok Antlaşması hangi Osmanlı
padişahı döneminde imzalanmıştır?
A) I. Ahmet B) II. Osman
C) III. Mehmet D) IV. Murat

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti ile Safevi Devleti’nin sürekli mücadele etmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Safevilerin Osmanlı şehzadelerini
kışkırtması
B) Sömürge yollarını ele geçirmek
istemeleri
C) Safevilerin Osmanlı Devleti aleyhine ittifaklara girmesi
D) İpek Yolu üzerinde denetim kurmak istemeleri

3. Osmanlı Devleti’nin doğuda en
geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hotin Antlaşması
B) Bahçesaray Antlaşması
C) Karlofça Antlaşması
D) Ferhat Paşa Antlaşması

4. Tarihte “Mezhep Savaşları” olarak
da anılan savaşlar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Otuz Yıl Savaşları
B) Napolyon Savaşları
C) Veraset Savaşları
D) Yüzyıl Savaşları

5. Rusların sıcak denizlere çıkma ve
dünya ticaretinde söz sahibi olma
politikasını başlatan hükümdar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Petro B) XII. Şarl
C) III. Philip D) II. Rudolf

6. “Üzerinde güneş batmayan imparatorluk” unvanı verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Portekiz B) Japonya
C) İngiltere D) İspanya

7. Aşağıdakilerin hangisi Coğrafi
Keşifler’in sonuçlarından biri
değildir?
A) Avrupa ülkelerinin zenginleşmesi
B) Dünya hakkındaki yanlış ve eksik
bilgilerin değişmesi
C) Ticaret sahasının iç denizlerden
dış denizlere taşınması
D) Sömürgecilik ve kölelik sisteminin
önemini kaybetmesi

8. XV. yüzyıldan itibaren İtalya’da ve
daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde
hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, İlk
Çağ’ın klasik kültür ve sanatına dayanan bilim ve sanat akımıdır.
Tanımı verilen akım aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Makyevelizm B) Sekülerizm
C) Rönesans D) Reform

9. Coğrafi Keşifler sonucunda ticarette gittikçe zenginleşen ve
Avrupa siyasetinde önemli bir rol
oynayan sosyal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rahipler B) Burjuvalar
C) Çiftçiler D) Askerler

10. “Ütopya” adlı eserinde, özel mülkiyetin bulunmadığı toplumsal bir
düzen tasarlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Thomas More B) Martin Luther
C) Isaac Newton D) Montaigne

11. Tımar sisteminin bozulması
Osmanlı Devleti’ni aşağıdaki alanların hangisinde olumsuz etkilemiştir?
A) Eğitim B) Sanat
C) Askerî D) Sağlık

12. Osmanlı Devleti’nde ekber ve erşed sistemine hangi padişah döneminde geçilmiştir?
A) I. Ahmet B) II. Mehmet
C) IV. Murat D) II. Selim

13. Aşağıdakilerden hangisi Lale
Devri’nde yapılan yeniliklerdendir?
A) Nizam-ı Cedit ordusunun oluşturulması
B) Padişahın yetkilerinin sınırlandırılması
C) Gayrimüslimlere geniş haklar verilmesi
D) İlk Türk matbaasının kurulması

14. “Cihannüma’’ adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbrahim Müteferrika
B) Naima Efendi
C) Kâtip Çelebi
D) Yanyalı Esad Efendi

15. İngiltere ve Fransa’nın 1854’te,
Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin
yanında yer aldıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnebahtı Savaşı
B) Kırım Savaşı
C) Poltava Savaşı
D) Prut Savaşı

16. Aşağıdakilerden hangisi ile
Osmanlı Devleti, Avrupa hukukundan yararlanma hakkı elde ederek
Avrupalı bir devlet sayılmıştır?
A) Yaş Antlaşması
B) Paris Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Ziştovi Antlaşması

17. Avrupa devletlerinin XIX. yüzyıl ve
sonrasında Osmanlı Devleti’ne karşı
yürüttükleri siyaseti ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boğazlar Meselesi
B) Mısır Meselesi
C) Azınlıklar Meselesi
D) Şark Meselesi

18. “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı”nda
stratejik açıdan önemli bir yer olan
Plevne’yi Rus ordularına karşı başarıyla müdafaa eden Osmanlı komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Ahmet Paşa
B) Baltacı Mehmet Paşa
C) Gazi Osman Paşa
D) Mehmet Ali Paşa

19. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya
Savaşı’nda Geçici Sevk ve İskân
Kanunu’nu (Tehcir Kanunu) çıkarmasının sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ermeni ayaklanmalarının ülke
güvenliğini tehlikeye düşürmesi
B) Avrupa devletleri ile diplomatik
ilişkilerin artması
C) Balkanlar’da askerî yenilgilerin
yaşanması
D) Osmanlı ekonomisinin zayıflamaya başlaması

20. Aşağıdakilerden hangisi ile
Bulgaristan-Osmanlı sınırı yeniden
çizilerek Edirne ve Kırklareli
Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır?
A) Küçük Kaynarca Antlaşması
B) Hünkâr İskelesi Antlaşması
C) Balta Limanı Antlaşması
D) İstanbul Antlaşması

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR