(136) SEÇMELİ TARİH 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Ağustos 23, 2023
17 views
(136) SEÇMELİ TARİH 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu, Fransız İhtilali’nin
getirdiği fikirlerden etkilenerek
parçalanmamak için aşağıdaki
hangi politikayla ülkede otoriteyi
artırarak milliyetçi ve liberal hareketleri bastırma yoluna gitmiştir?
A) Merkantilizm Politikası
B) Devletçilik Politikası
C) Metternich Politikası
D) Denge Politikası

2. İnsan Hakları ve Yurttaşlık
Bildirgesi 1789 yılında aşağıdaki
ülkelerden hangisinde ilan edilmiştir?
A) İngiltere B) Almanya
C) Rusya D) Fransa

3. Aşağıdakilerden hangisi Fransız
İhtilali’nin Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim halk üzerindeki
etkisine örnek olarak gösterilebilir?
A) Yunan Ayaklanması
B) Celali İsyanları
C) 31 Mart Olayı
D) Bâbıâli Baskını

4. Aşağıdakilerden hangisi 1830
İhtilallerinin etkisiyle Fransa ve
İngiltere’de siyasal yaşamda bağımsız bir güç olarak ortaya çıkmıştır?
A) İşçi sınıfı B) Soylu sınıfı
C) Asker sınıfı D) Burjuva sınıfı

5. Aşağıdakilerden hangisi kapitalizm ideolojisinin ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?
A) Bankacılığın gelişmesi
B) Uluslararası ticaretin artması
C) Burjuva sınıfının yeni bir düzen
istemesi
D) Toplumda ekonomik eşitliği sağlama düşüncesi

6. Aşağıdaki askeri okullardan hangisi
II. Mahmut Dönemi’nde açılmıştır?
A) Askerî Baytar Mektebi
B) Mekteb-i Harbiye
C) Hendesehane
D) Mühendishane-i Berri-i Hümâyun

7. Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde
okullaşma tüm ülkeye yayılmıştır?
A) III. Selim B) II. Mahmut
C) II. Abdülhamit D) III. Ahmet

8. Tanzimat Fermanı ile ülkenin problemlerini dile getirdikten sonra
memleketin iyi idaresi için de yeni
kanunların yapılmasının gerekli
olduğunu belirten Osmanlı devlet
adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Reşit Paşa
B) Alemdar Mustafa Paşa
C) Ahmet Cevdet Paşa
D) Hüseyin Avni Paşa

9. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Osmanlı Devleti
sayısal bakımdan İngiltere’den
sonra dünyanın ikinci büyük donanmasına sahip olmuştur?
A) Abdülmecid B) Abdülaziz
C) II. Mahmut D) IV. Murat

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’ndeki gayrimüslimlerin
devlet okullarında okuyarak memur ve asker olmalarının yolunu
açmıştır?
A) Sened-i İttifak
B) Islahat Fermanı
C) Mürur Tezkiresi
D) Kanun-ı Cedit

11. Aşağıdakilerden hangisi klasik
üretimin özelliklerinden biridir?
A) Üretimde el emeğinin ön planda
olması.
B) İş bölümünde modern eğitimden
faydalanılması.
C) Çalışan sayısının binlerle ifade
edilmesi.
D) Üretimde gelişmiş teknolojilerin
kullanılması.

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nde sanayiyi güçlendirmeye
yönelik tedbirlerden biri değildir?
A) Esnaf şirketlerinin kurulması
B) Islah-ı Sanayi Komisyonu oluşturulması
C) Demir yolu projelerinin hayata
geçirilmesi
D) Müsadere usulünün kaldırılması

13. Osmanlı Devleti Balta Limanı
Ticaret Antlaşması’nı aşağıdaki
hangi devlet ile imzalamıştır?
A) Rusya B) Fransa
C) İngiltere D) Japonya

14. İttihat ve Terakki yönetimini korumacı millî ekonomi düşüncesi ile
etkileyen Alman iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frederich List
B) Giuseppe Donizetti
C) Thomas Hobbes
D) Max Webber

15. “Muharrem Kararnamesi” aşağıdaki
hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir?
A) II. Mahmut B) Abdülaziz
C) Abdülmecid D) II. Abdülhamit

16. Aşağıdaki devletlerden hangisi
“Her millete bir devlet” anlayışıyla
çevresindeki çok uluslu devletleri
parçalayıp hâkimiyet alanını genişletmek istemiştir?
A) Rusya
B) Fransa
C) Avusturya-Macaristan
D) Osmanlı

17. Aşağıdakilerden hangisi Rusların
Panislavist hareketleri desteklemelerinin amaçlarından biri değildir?
A) Türkleri Balkanlar’dan atmak
B) Boğazları ele geçirmek
C) Kafkas halklarını özgürleştirmek
D) Sıcak denizlere inmek

18. Aşağıdaki kavramlardan hangisini
İngilizler, “halkın düşüncesi” anlamında, Fransızlar ise “toplumun
tavrı” anlamında kullanmışlardır?
A) Diplomasi B) Kamuoyu
C) Himaye D) Kültür

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nde aydın sınıfının toplum
ve devlet üzerindeki etkinliğini artıran gelişmelerden biridir?
A) Matbaanın yaygınlaşması ve Türk
basınının gelişmesi
B) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
C) Demir yolu ve sanayi yatırımlarının çoğalması
D) Sağlık koşullarının iyileşmesi sonucu nüfusun artması

20. Sanayileşmenin bir sonucu olarak,
kültürel varlıkların kâr etme amacıyla standartlaştırılmış mallara
dönüştürülmesi ile aşağıdaki hangi kavram ortaya çıkmıştır?
A) Endüstri devrimi
B) Klasik üretim
C) Yüksek kültür
D) Kültür endüstrisi

(136) SEÇMELİ TARİH – 2
1. C 2. D 3. A 4. A 5. D 6. B 7. C 8. A 9. B 10. B 11. A 12. D 13. C 14. A 15. D 16. B 17. C 18. B 19. A 20. D

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR