(137) SEÇMELİ TARİH 5 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
11 views
(137) SEÇMELİ TARİH 5 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Haçova Muharebesi’nde Osmanlı
Devleti aşağıdaki devletlerden
hangisiyle savaşmıştır?
A) Venedik B) Lehistan
C) Avusturya D) Fransa

2. Aşağıdakilerden hangisi Kasr-ı
Şirin Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Revan Safevilerde, Bağdat
Osmanlı Devleti’nde kaldı.
B) İki taraf arasında Zagros Dağları
sınır kabul edildi.
C) Bazı küçük değişiklikler dışında bugünkü Türkiye – İran sınırı belirlendi.
D) Osmanlı Devleti dış politikada
saygınlığını kaybetti.

3. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden
hangisiyle Azak Kalesi’ni Ruslara
bırakmıştır?
A) 1618 Serav Antlaşması
B) 1664 Vasvar Antlaşması
C) 1672 Bucaş Antlaşması
D) 1700 İstanbul Antlaşması

4. Kıbrıs Adası hangi padişah döneminde fethedilmiştir?
A) I. Murat B) II. Selim
C) III. Murat D) II. Mehmet

5. İkinci Viyana Kuşatması’nda
Osmanlı ordusunun komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
B) Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
C) Barbaros Hayrettin Paşa
D) Baltacı Mehmet Paşa

6. Karlofça Antlaşması ile Mora ve
Dalmaçya kıyıları aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?
A) İngiltere B) Hollanda
C) Venedik D) Portekiz

7. Aşağıdakilerden hangisi Otuz Yıl
Savaşları’nda Katolik Birliği tarafında yer alan ülkelerdendir?
A) İspanya B) Bohemya
C) İsveç D) Danimarka

8. Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın
Balkanlar’daki bütün Slavları bir
bayrak altında toplama siyasetidir?
A) Mütekabiliyet B) Panslavizm
C) Kutsal İttifak D) Merkantilizm

9. Aşağıdakilerden hangisi
Rönesans’ın sonuçlarından biri
değildir?
A) Deney ve gözleme dayanan pozitif
düşüncenin gelişmesi
B) Bilim, sanat, edebiyat alanlarında
gelişmelerin yaşanması
C) Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırlaması
D) Kilise ve din adamlarına duyulan
güvenin artması

10. “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde
toplum düzeninin sözleşmelere
dayandığını vurgulayan ve devleti
yücelten düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Jean Jacques Rousseau
B) Immanuel Kant
C) Machiavelli
D) Copernicus

11. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Fransızlara verilen
kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiştir?
A) III. Ahmet B) II. Abdülhamit
C) III. Selim D) I. Mahmut

12. Aşağıdakilerden hangisi Celali
İsyanları’nın sonuçlarından biri
değildir?
A) Tarımsal üretimin düşmesi
B) Vergilerin kolayca toplanması
C) Kırsal nüfusun azalması
D) İşsizliğin artması

13. Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin
sancağa çıkma usulü aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?
A) Sened-i İttifak’ın imzalanması
B) Islahat Fermanı’nın ilanı
C) Ekber ve Erşed sistemine geçilmesi
D) Kanun-i Esasi’nin kabulü

14. Osmanlı Devleti’nde, 1718’de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile
başlayan ve 1730’da Patrona Halil
İsyanı ile sona eren dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lale Devri
B) I. Meşrutiyet Devri
C) Tanzimat Devri
D) II. Meşrutiyet Devri

15. Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evliya Çelebi
B) Yanyalı Esad Efendi
C) Naima Efendi
D) İbrahim Müteferrika

16. Mutlak krallıklarla yönetilen
Avrupalı devletler milliyetçilik akımına karşı birlikte hareket etme
kararını aşağıdakilerden hangisinde almıştır?
A) Reval Görüşmeleri’nde
B) Aynalıkavak Tenkihnamesi’nde
C) Tersane Konferansı’nda
D) Viyana Kongresi’nde

17. Yunanistan’a bağımsızlık verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaş Antlaşması
B) Edirne Antlaşması
C) Küçük Kaynarca Antlaşması
D) Kütahya Antlaşması

18. Osmanlı Devleti’nde “Millet-i Sadıka”
adıyla anılan azınlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ermeniler B) Rumlar
C) Sırplar D) Yahudiler

19. Aşağıdaki devletlerden hangisi
“Üçlü İtilaf” içerisinde yer almaz?
A) Fransa B) İngiltere
C) Almanya D) Rusya

20. Aşağıdaki devletlerden hangisi
Birinci Balkan Savaşı’nda aldığı toprakların büyük kısmını Bükreş
Antlaşması sonucunda kaybetmiştir?
A) Sırbistan B) Karadağ
C) Romanya D) Bulgaristan

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR