(138) TARİH 6 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
94 views
(138) TARİH 6 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi Fransız
İhtilali’nin ortaya çıkardığı kavramlardan değildir?
A) Milliyetçilik B) Millî egemenlik
C) Laiklik D) Sömürgecilik

2. Çarlık Rusyası’nın Bolşevik İhtilali
ile yıkılmasına neden olan akım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyalizm B) Kapitalizm
C) Nasyonalizm D) Merkantilizm

3. Aşağıdakilerden hangisi 1830
İhtilalleri’nin sebepleri arasında
değildir?
A) Ekonomik hayatın ancak liberalizm ile gelişeceğine inanılması
B) Avrupa halklarında özgürlük arayışının gittikçe yaygınlaşması
C) Kralların anayasanın sınırlarını
daraltmak istemeleri
D) İşçi sınıfının siyasal yaşamda bağımsız bir güç olarak doğması

4. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut
Dönemi’nde açılan okullardandır?
A) Mühendishane-i Bahri-i Hümâyun
B) Mekteb-i Maârif-i Adliyye
C) Mühendishane-i Berri-i Hümâyun
D) Sanayi-i Nefise Mektebi

5. Emekli sandıkları hangi Osmanlı
padişahı döneminde kurulmuştur?
A) III. Mustafa B) III. Selim
C) II. Abdülhamit D) II. Murat

6.   • Âyanlar padişahın emirlerini yerine
getirerek ona sadık kalacaklardır.
• Âyanlar, eyaletlerden devletin asker
almasına karşı gelmeyeceklerdir.
Bu maddeler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Sened-i İttifak
B) Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) Kanun-i Esasi

7. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut
Dönemi gelişmelerindendir?
A) Mebusan Meclisi’nin açılması
B) Tersane Konferansı’nın toplanması
C) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
D) Çok partili hayata geçilmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi Abdülmecit
Dönemi’nde ilan edilmiştir?
A) I. Meşrutiyet
B) Kanun-i Esasi
C) II. Meşrutiyet
D) Tanzimat Fermanı

9. Osmanlı’da Kanunu Esasi’ye göre
yürütme gücünün başında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
A) Padişah B) Kazasker
C) Şeyhülislam D) Defterdar

10. Aşağıdakilerden hangisi Islahat
Fermanı ile getirilen ilkelerden
değildir?
A) Bütün uyruklar için dinî ibadet ve
törenlerin yapılması serbesttir.
B) Hristiyanların ekonomik faaliyette
bulunma hakları kaldırılacaktır.
C) Müslüman olmayanlar da yerel
meclislerde temsil edilecektir.
D) Hristiyanların da Müslümanlar
kadar güvenli yaşama hakkı vardır.

11. Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi
İkinci Abdülhamit Dönemi’nde
devlet politikası haline gelmiştir?
A) Osmanlıcılık B) Türkçülük
C) Batıcılık D) İslamcılık

12. Aşağıdakilerden hangisi Mecelle-i
Ahkâm-ı Adliyye’nin hazırlanmasına öncülük etmiştir?
A) Mustafa Reşit Paşa
B) Ahmet Cevdet Paşa
C) Hüseyin Avni Paşa
D) Fuat Paşa

13. Aşağıdakilerden hangisi Sultan
Abdülaziz Dönemi’nde meydana
gelen gelişmelerden biri değildir?
A) Dârülaceze’nin kurulması
B) Mekteb-i Sultani’nin açılması
C) Büyük bir donanma meydana
getirilmesi
D) Metro ve tramvayın ilk defa
Osmanlıya gelmesi

14. Osmanlı Devleti’nde Bâbıâli
Baskını ile iktidarı ele geçiren fırka aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hürriyet ve İtilaf
B) Millî Meşrutiyet
C) İttihat ve Terakki
D) Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye

15. Endüstriyel üretime geçiş aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha
önce ortaya çıkmıştır?
A) İngiltere B) Hollanda
C) İtalya D) Fransa

16. Aşağıdakilerden hangisi klasik
üretimin özelliklerindendir?
A) Çalışan sayısı binlerle ifade edilir.
B) Üretimde el emeği ön plandadır.
C) İş bölümünde modern eğitimden
faydalanılır.
D) Üretim fabrikalarda, satışlar iç ve
dış pazarlarda yapılır.

17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nde kurulan Islah-ı Sanayi
Komisyonu’nun görevleri arasında yer almaz?
A) Gümrük vergisini artırmak
B) Esnaf şirketleri oluşturmak
C) Dış borçları ödemek
D) Sanayiyi teşvik etmek

18. Osmanlı Devleti Balta Limanı
Ticaret Anlaşması’nı hangi devlet
ile imzalamıştır?
A) İspanya B) Almanya
C) İngiltere D) Rusya

19. Takvim-i Vekayî gazetesi ilk olarak
hangi Osmanlı padişahı döneminde çıkarılmıştır?
A) II. Mahmut
B) Abdülmecit
C) V. Mehmet Reşat
D) III. Ahmet

20. Osmanlı Devleti, göçler sonrası
yaşanan sorunları çözmek için
aşağıdakilerden hangisini yayımlamıştır?
A) Arazi Kanunnamesi
B) Kanunname-i Ticaret
C) Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi
D) Muhacirun Kanunnamesi

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR