(141) T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
139 views
(141) T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa
Kemal’in öğrenim amacıyla bulunduğu şehirlerdendir?
A) Sofya B) Halep
C) İstanbul D) Ankara

2.   • Mustafa Kemal’i etkileyen düşünürlerden biridir.
• “Vatan ve Hürriyet” şairi olarak bilinmektedir.
Hakkında bilgi verilen kişi kimdir?
A) Namık Kemal
B) Ziya Gökalp
C) Tevfik Fikret
D) Mehmet Emin Yurdakul

3. Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı aşağıdakilerden hangisi ile İtalya’ya
bırakmıştır?
A) Nöyyi Antlaşması
B) Londra Antlaşması
C) Versay Antlaşması
D) Uşi Antlaşması

4. Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan
Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı
savaşan devletlerden biri değildir?
A) Bulgaristan B) Sırbistan
C) Romanya D) Karadağ

5. İngilizlerin I. Dünya Savaşı’nda
Orta Doğu petrollerini kontrol altında tutmak ve Kafkaslar’da Ruslarla
birleşmek amacıyla açtıkları cephe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çanakkale B) Irak
C) Kafkas D) Makedonya

6. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya
Savaşı sonunda yenilen devletlerle
yapılacak olan barışın esaslarını
görüşmek amacıyla toplanmıştır?
A) Paris Barış Konferansı
B) Londra Konferansı
C) Lozan Barış Konferansı
D) San Remo Konferansı

7. Aşağıdakilerden hangisi
Kuvayımilliye birliklerinin özelliklerindendir?
A) Düzenli ordu niteliği taşımaları
B) İstanbul Hükûmeti tarafından desteklenmeleri
C) İtilaf Devletleri’nin işgallerini kolaylaştırmaları
D) Gönüllülük esasına göre kurulmaları

8. Aşağıdakilerden hangisi millî varlığa
düşman cemiyetlerden biri değildir?
A) İslam Teali Cemiyeti
B) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti
C) Wilson Prensipleri Cemiyeti
D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

9. Manda ve himaye konusu ilk kez aşağıdakilerin hangisinde reddedilmiştir?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Görüşmeleri
D) Sivas Kongresi

10. Misak-ı Millî’de yer alan; “Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi,
adlî ve malî sınırlamalar kaldırılmalıdır.”
maddesi ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
A) Millî birlik ve beraberlik
B) Ulusal sınırlar
C) Tam bağımsızlık
D) Millî egemenlik

11. Aşağıdakilerden hangisi Büyük
Millet Meclisi’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri değildir?
A) İstanbul Hükûmeti’nin desteğini
almak
B) İstiklal Mahkemelerini kurmak
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu
çıkarmak
D) Halkı doğru bilgilendirmek amacıyla Anadolu Ajansı’nı kurmak

12. Birinci İnönü Savaşı sonrası
Sovyet Rusya ile aşağıdakilerden
hangisi imzalanmıştır?
A) Gümrü Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Kars Antlaşması
D) Moskova Antlaşması

13. Mustafa Kemal, Tekâlif-i Millîye
Emirleri’ni hangi yetkisine dayanarak yayımlamıştır?
A) 9. Ordu Müfettişliği
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Başkomutanlık
D) Temsil Heyeti Başkanlığı

14. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya
Zaferi’nin sonuçlarındandır?
A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesi
B) 1921 Anayasası’nın kabul edilmesi
C) Büyük Millet Meclisi’nin açılması
D) İtilaf Devletleri’nin ateşkes önerilerinde bulunması

15. Mudanya Mutarekesi’nde ve Lozan
Konferansı’nda TBMM Hükûmeti
heyetine başkanlık eden devlet
adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Ali Fuat Cebesoy
D) Mustafa Kemal Atatürk

16. Lozan Barış Konferansı’na İtilaf
Devletleri’nin İstanbul Hükûmeti
ile birlikte TBMM Hükûmeti’ni de
davet etmeleri aşağıdakilerden
hangisinin kaldırılmasına zemin
hazırlamıştır?
A) Saltanatın
B) Halifeliğin
C) Kapitülasyonların
D) Aşar vergisinin

17. Türk toplumunu çağın gerisinde
bırakan kurumları ortadan kaldırmayı veya bu kurumları yeni gelişmelere uygun hale getirmeyi
amaçlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçilik B) Halkçılık
C) İnkılapçılık D) Laiklik

18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk
Dönemi’nde açılan eğitim kurumları arasında yer almaz?
A) Köy Enstitüleri
B) İstanbul Üniversitesi
C) Ankara Hukuk Mektebi
D) Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi

19. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk
Devleti’nin ekonomi politikasını
belirleme ve ülkeyi kalkındırma
amacına yöneliktir?
A) Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin yayımlanması
B) Ankara’nın başkent olması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
D) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

20. Aşağıdakilerden hangisi ile Türk
kara sularında yalnızca Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarına gemi
işletme hakkı verilmiştir?
A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
B) Kabotaj Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR