(152) COĞRAFYA 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
7 views
(152) COĞRAFYA 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ yerleşmelerinin olduğu alanlardandır?
A) Sibirya B) Himalayalar
C) Sahra Çölü D) Nil Vadisi

2. İklim koşulları ülkemizde yerleşmenin
sınırını ve dağılışını belirleyen önemli
bir faktördür. Karasal iklime sahip
yağışın az olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu düşüktür.
Aşağıdakilerin hangisi bu yerlerden biri değildir?
A) Büyük Menderes Ovası
B) Tuz Gölü çevresi
C) Bayburt ve çevresi
D) Hakkâri yöresi

3. Kırsal yerleşmelerde halkın temel
geçim kaynağı ekip biçme ve hayvancılık faaliyetleridir.
Bu bilgiye göre kırsal yerleşmeler
için yapılan çıkarımlardan hangisi
doğrudur?
A) Yerleşim yerleri dağlık bölgelerde
yer alır.
B) Üretimde insan emeğinden en az
düzeyde yararlanılır.
C) Ekonomik faaliyetler büyük ölçüde
doğal koşullara dayalıdır.
D) Yerleşmelerde kullanılan yapı
malzemesi aynıdır.

4. Bir köyün merası, camisi, köy konağı, ormanı gibi mekân ve alanlarının temel özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mülkiyeti şahıslara ait olan yerler
olmaları
B) Köyün ve köylülerin ortak kullanım
alanları olmaları
C) Köylülerin belli bir ücret karşılığında yararlanmaları
D) Köylülerin istediği zaman sınırlarında değişiklik yapmaları

5. Birbirinden uzak tek ev ve eklentilerinden oluşan yerleşmelerde tarım
alanları kısıtlı, arazi eğimi fazladır.
Suyu temin etmek kolaydır.
Verilen bilgiler aşağıdaki yerleşme
şekillerinden hangisinin özellikleridir?
A) Toplu yerleşmenin
B) Yol boyu yerleşmenin
C) Dairesel planlı yerleşmenin
D) Dağınık yerleşmenin

6. Devlete ait resmî kurum ve kuruluşların, bakanlıkların, elçiliklerin
bulunduğu şehirler fonksiyonuna
göre hangi grupta yer alır?
A) İdari şehir B) Askeri şehir
C) Sanayi şehri D) Turizm şehri

7. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin
askeri şehirlerindendir?
A) Mersin B) Erzincan
C) Antalya D) Bodrum

8. Yalçın Bey ve ailesi, depreme ve yangına karşı daha güvende hissedeceği
bir evde yaşamak istemektedir.
Bunun için hangi mesken tipini
tercih etmelidir?
A) Ahşap B) Kerpiç
C) Betonarme D) Hımış

9. Erzurum ve Kars, sert ve uzun kış
mevsiminin olumsuz şartlarına rağmen Doğu Anadolu’da nüfusun yoğun olduğu illerimiz arasındadır.
Bu duruma yörenin aşağıdaki
özelliklerinden hangisinin etkisi
olmuştur?
A) Ortalama yükseltisinin fazla olmasının
B) Hayvancılık faaliyetinin yoğun olmasının
C) Su kaynaklarının yeterli düzeyde
olmasının
D) Sanayi faaliyetlerinin gelişmemiş
olmasının

10. Anadolu’daki ilk yerleşmelerden
olan Alacahöyük hangi ilimizin
sınırları içindedir?
A) Ankara B) Kayseri
C) Şanlıurfa D) Çorum

11. İl idari birimi için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) İdari birimlerin en büyüğüdür.
B) Valiler tarafından yönetilir.
C) Türkiye’deki toplam sayısı 76’dır.
D) İlçeler, il sınırları içinde yer alır.

12. Aşağıdakilerden hangisi soğuk
iklim bölge türlerindendir?
A) Kutup iklimi
B) Savan iklimi
C) Ekvatoral iklim
D) Muson iklimi


Türkiye haritasında numaralanmış
yerlerden hangisi yurdumuzun engebeli (dağlık) bölge örneklerindendir?
A) I B) II C) III D) IV

14. Aşağıdakilerden hangisi sanayi
bölgelerine ait bir özelliktir?
A) Nüfus seyrektir.
B) Enerji tüketimi yüksektir.
C) Göç alma oranı düşüktür.
D) İş imkânları azdır.

15. Belediyeler, kendi sınırları içinde
aşağıdaki hizmetlerden hangisini
sağlamakla görevli değildir?
A) İtfaiye B) Şebeke suyu
C) İnternet D) Çöp toplama

16. Aşağıdaki bölge türlerinden hangisinin sınırlarının değişimi daha
uzun zaman almaktadır?
A) Dağlık bölge
B) Sanayi bölgesi
C) Turizm bölgesi
D) Ticaret bölgesi

17. G-20, Dünya genelinde ekonomisi en
büyük 20 ülkenin yer aldığı birliktir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
bu ekonomik örgüte üye değildir?
A) Rusya B) Fransa
C) Almanya D) Arnavutluk

18. Nüfusu hızla artan ve teknolojiyi geliştiren insan; barınma, beslenme, tatlı
su, enerji ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını
gidermek için o günün şartlarına göre
su kanalları, barajlar, yollar, köprüler
inşa etmiş, ormanları tahrip etmiş,
hayvanları avlamış ve doğal kaynaklardan olabildiğince faydalanmıştır.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İnsanların ihtiyaçları sınırlıdır.
B) Enerji günümüz toplumlarının öncelikli ihtiyacıdır.
C) İnsan doğal çevre üzerinde sürekli
değişim yapmaktadır.
D) İnsan bazı hayvan ve bitkilerin
neslini ortadan kaldırmıştır.

 

19. Radyoaktif kirlenmeye sebep olan
en önemli faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Silah fabrikaları
B) Nükleer atıklar
C) Otomobil fabrikaları
D) Petrol arıtma rafinerileri

20. Aşağıdakilerden hangisi toprakların
özelliklerinden biri değildir?
A) Toprak tabakalarının kalınlığı heryerde aynıdır.
B) Sanayinin bazı dallarına ham
madde kaynağıdır.
C) İnsanların beslenmesindeki temel
kaynaktır.
D) Yer altı sularının depolanmasını
sağlar.

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR