(154) COĞRAFYA 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
15 views
(154) COĞRAFYA 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Bir ülkede nüfusun eğitim durumu,
cinsiyet yapısı ve kır-kent oranı
gibi demografik özelliklerini tespit
edebilmek için aşağıdakilerden
hangisini yapmak gerekir?
A) Nüfus dağılışını belirlemek
B) Genel nüfus sayımı yapmak
C) Nüfus politikası uygulamak
D) Göç hareketlerini takip etmek

2. Genç nüfus; 15-24 yaş aralığında bulunan insan sayısıdır ve bu nüfusun
nitelik olarak geliştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Tüketime özendirilmelidir.
B) Eğitimle becerileri geliştirilmelidir.
C) Ekonomik bağımlılıkları artırılmalıdır.
D) Kişisel becerileri göz ardı edilmelidir.

3. Nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu
en fazla olan kıta aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Okyanusya B) Avrupa
C) Asya D) Güney Amerika

4. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde yaz aylarında nüfus miktarı
daha fazla artmaktadır?
A) Sarıkamış B) Beypazarı
C) Seydişehir D) Bodrum

5. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası (5. Dönem) Türkiye nüfusunda
gözlemlenen bir özellik değildir?
A) Çekirdek aileden geniş aile yapısına dönüş olması
B) Kadının çalışma hayatına daha
çok katılması
C) Kentsel nüfusun artmaya devam
etmesi
D) 1990 ve sonrasında nüfus artış
hızının düşmeye başlaması

6. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki doğurganlık hızı hakkında
doğrudan bilgi verir?
A) Kadın erkek nüfus oranı
B) Nüfusun ülke geneline dağılımı
C) Çalışan nüfusun sektörlere dağılımı
D) Nüfustaki yaş oranları

7. Büyük şehirlerimizin kent içi ulaşımında raylı sistemlerle toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumlu etki yapar?
A) Hava kirliliğinin azalmasında
B) İstihdam oranında
C) Çarpık kentleşmede
D) Suç oranının azalmasında

8. Türkiye’de aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin bakımı ve hasadı için mevsimlik iş gücüne ihtiyaç
duyulmaz?
A) Pamuk B) Zeytin
C) Buğday D) Fındık

9. Tatlı su, tarih boyunca önemi hiçbir
zaman azalmayan hatta daha da
artan doğal ve ekonomik kaynaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu genellemeyi kuvvetlendiren bir durumdur?
A) Dünya nüfusu hızla artarken tatlı
su kaynaklarının azalması
B) Alternatif enerji kaynaklarına olan
ilginin artması
C) Dünya genelinde nüfusun deniz
kıyısındaki kentlere göç etmesi
D) Hizmet sektörünün dünya ülkelerinin çoğunda gelişmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi birincil
ekonomik faaliyet alanında çalışanların ürettiği bir üründür?
A) İlaç B) Otomobil
C) Tomruk D) Kitap

11. Aşağıdakilerden hangisi dünya
ticaretinin gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir?
A) Buharlı gemilerin icadı
B) Kitlesel bulaşıcı hastalıklar
C) Demir yollarının yaygınlaşması
D) Coğrafi keşifler


Cebelitarık Boğazı, Akdeniz ile Atlas

Okyanusu arasındaki deniz trafiğini
sağlar.
Buna göre Cebelitarık Boğazı numaralanmış alanlardan hangisinde
yer almaktadır?
A) I B) II C) III D) IV

13. Pusulanın icadı ve haritacılıktaki
gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde hangi ulaşım sisteminin gelişmesine daha büyük katkı yaptığı
söylenebilir?
A) Kara yolu B) Demir yolu
C) Hava yolu D) Deniz yolu

14. Kanada, ABD, Rusya, Çin, Japonya
ve Avrupa Birliği ülkeleri Dünya üzerinde hava yolu taşımacılığının en
yoğun olduğu yerlerin başında gelmektedir.
Ülkelerin aşağıdaki özelliklerinden
hangisinin bu durum üzerinde etkisi olduğu söylenemez?
A) Gelişmişlik seviyesi
B) Ormanlarının yoğunluğu
C) Coğrafi büyüklükleri
D) Halkının ekonomik seviyeleri

15. İnsanın aşağıdaki beşeri uygulamalarından hangisi doğrudur?
A) Verimli volkanik alanları tarım
amaçlı kullanması
B) Deprem bölgelerinde binaların
kerpiçten yapılması
C) Akarsu kenarlarına konut ve iş
yeri yapması
D) Ormanların mangal ve kamp alanları olarak tanzim edilmesi

16. Afrika kıtasının güney bölümünde
hangi doğal afetin etkisi daha çok
hissedilir?
A) Deprem B) Heyelan
C) Tsunami D) Kuraklık

17. Depremlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Fay hatlarıyla deprem bölgeleri
arasında bağlantı vardır.
B) Oluşum zamanı önceden bilinir.
C) Dünyanın her ülkesinde yıkıma
neden olur.
D) Oluşmasında beşeri faaliyetlerin
etkisi büyüktür.

18. Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın
sonuçlarındandır?
A) Hidroelektirik üretiminin artması
B) Tarımsal verimin azalması
C) Temiz su rezervinin artması
D) Ekosistemde canlı çeşitliliğinin
artması

19. Akdeniz bölgesinde yaşanan don
olayı özellikle hangi tarım bitkilerine zarar vererek büyük ekonomik
kayba sebep olmaktadır?
A) Buğday – arpa
B) Mısır – zeytin
C) Patates – soğan
D) Turunçgil – sebze

20. Türkiye’de erozyonun hızlanmasına ve etkili olmasına sebep olan
temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köyden kentlere göç
B) Yol yapım çalışmaları
C) Ormanların tahribi
D) Tarım bilgisinin yetersizliği

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR