(155) SEÇMELİ COĞRAFYA 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Ağustos 23, 2023
23 views
(155) SEÇMELİ COĞRAFYA 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen biyolojik faktörlerdendir?

A) İklim B) İnsan C) Toprak D) Yer şekilleri


Görselde verilen madde döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azot B) Kayaç C) Karbon D) Demir

3. Benzer bitki ve hayvan türlerini barındıran bölgelere biyom denir. Her biyomun kendine özgü iklim, bitki ve hayvan türleri bulunur.

Buna göre biyomlar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her biyomun iklimi aynı değildir. B) Her biyomda hayvan türleri farklıdır. C) Her biyomun kendine has bitki türleri bulunur. D) Biyomlar arasında bitkilerin yağış isteği aynıdır.


Türkiye`de yapılan nüfus projeksiyonlarında grafikteki gibi nüfus artışının 2050`lerde duracağı, devam eden yıllarda da azalacağı öngörülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri olacaktır?

A) Kadın erkek sayısı sabit kalacaktır. B) Tarımda çalışan sayısı artacaktır. C) Nüfus kırsala göç edecektir. D) Yaşlı nüfus oranı artacaktır


Grafikte üç ayrı döneme ait nüfus miktarları gösterilmiştir.

Bu grafik Dünya haritası üzerinde gösterilen ülkelerden hangisine ait olabilir?

A)  Fransa B)  ABD C)  Çin D)  Hindistan

6. – – – – fonksiyonlu şehirlerde üretilen mallar, verilen hizmetler, yapılan işler, alınan kararlar dünya çapında etki alanına sahiptir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A) Bölgesel B) Küresel C) Ulusal D) Yerel

7. Aşağıdaki şehirlerden hangisi büyük limanlardan birine sahiptir?

A) Çanakkale B) Tekirdağ C) İskenderun D) Kırklareli

8. Aşağıdakilerden hangisi sürekli kır yerleşmelerindendir?

A) Dalyan B) Ağıl C) Kom D) Köy

9. Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır?

A) Doğal gaz B) Demir C) Bakır D) Krom

10. Aşağıdakilerden hangisi tükenmeyen enerji kaynaklarındandır?

A) Jeotermal B) Nükleer C) Petrol D) Güneş

11. Petrol, taş kömürü, doğal gaz ve linyit gibi kaynakların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hepsi tükenmeyen doğal kaynaklardandır. B) Sadece kara üzerlerinde bulunan kaynaklardır. C) Tümü tükenebilir doğal kaynaklardandır. D) Verdikleri enerji miktarları eşittir.

12. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1932 döneminde Türkiye`de uygulanan ekonomi politikalarından biri değildir?

A) Nüfus artış hızını düşürmek B) Sanayinin gelişmesini sağlamak C) Tarım sektörünü desteklemek D) Toprak reformu yapmak


Tabloda Türkiye arazi kullanım durumu gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çayır ve meraların oranı % 21,7’dir B) Tarım arazisi olarak kullanılan alan diğerlerine göre daha fazladır. C) Arazinin yarısı orman ve çalılardan oluşur. D) Çayır ve meralarda sadece büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.


Tabloda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin alüminyum, bakır ve çelik üretim oranı verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Gelişmekte olan ülkelerde maden rezervi daha azdır. B) Çelik üretimi gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır. C) Bakır üretiminde gelişmekte olan ülkeler daha öndedir. D) Gelişmiş ülkelerdeki bu ürünlerin toptan üretim oranı gelişmekte olan ülkelere göre daha fazladır.

15. Aşağıdakilerin hangisinde yaşanan değişim tarımsal ürün çeşitliliğini doğrudan etkiler?

A) Makineleşme B) Gübreleme C) İklim D) İlaçlama

16. Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sanayi sektörüne girdi sağlar. B) Nüfusun önemli bir bölümünü istihdam eder. C) Halkımızın beslenme ihtiyacını karşılar. D) Yıllar içinde GSYİH’daki oransal payı sürekli artmıştır.


Türkiye haritasında üretim alanının dağılışı koyu renkle gösterilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeytin B) Pirinç C) Şekerpancarı D) Ayçiçeği

18. Başlıca yatakları Sivas, Kayseri, Malatya`da bulunan Karabük, Ereğli ve İskenderun`daki fabrikalarda işlenen maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bor B) Demir C) Bakır D) Cıva


Türkiye haritasında rezerv alanı ve işlendiği merkezin verildiği enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Linyit B) Fosfat C) Petrol D) Taş kömürü

20. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde sanayinin dağılışında etkili olan doğal faktörlerdendir?

A) Ham madde B) Ulaşım C) Sermaye D) İş gücü

(155) SEÇMELİ COĞRAFYA 1 CEVAP ANAHTARLARI
1.B 2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.C 8.D 9.A 10.D 11.C 12.A 13.B 14.D 15.C 16.D 17.A 18.B 19.C 20.A

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR