(208) SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 31, 2023
60 views
(208) SEÇMELİ SOSYOLOJİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Toplumsal olgu, her zaman ve her
yerde olabilecek, yeri, zamanı, yapanı belli olmayan durumları ifade eder.
Genel ve soyuttur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
toplumsal olgudur?
A) Kurtuluş Savaşı
B) Esra ile Harun’un evlenmesi
C) Kentleşme
D) İstanbul’un fethi

2. Kurum; nesiller boyu devamlılık gösterip kalıcı nitelik kazanan düşünceler, davranışlar, değerler, normlar,
maddi ögeler (binalar, mallar vb.),
işaretler, bayrak ve rozet gibi simgelerden oluşan bütündür.
Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisi kurumdur?
A) Banka B) Okul
C) Siyasi parti D) Ekonomi

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
grupların işlevlerinden değildir?
A) Üyeler yeteneklerini gösterme
fırsatı bulur.
B) Bireylerin “ben” duygusunu geliştirir.
C) Bireye kişilik ve kimlik kazandırır.
D) Toplumsal ilişkilerin kuvvetlenmesini sağlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi F. Tönnies
tarafından ortaya konulan cemiyet
gruplarının özelliklerindendir?
A) Geleneksel toplumlarda görülür.
B) Samimi, gayri resmî ilişkiler vardır.
C) Yazısız kurallar egemendir.
D) Çıkara dayalı resmî ilişkiler vardır.

5. Sosyoloji kavramını ilk kullanan ve
bu nedenle sosyolojinin kurucusu
olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn-i Haldun B) Auguste Comte
C) Karl Marx D) Max Weber

6. “Doğruluğu kabul edilmiş genel bilgilerden özel bilgiler elde etme yolu”
olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tümevarım B) Analoji
C) Özdeşlik D) Tümdengelim

7. Araştırılan konu ile ilgili bilgi toplamak amacıyla yapılan karşılıklı konuşma şeklinde bilgi almayı sağlayan
tekniktir. Genellikle kişi sayısının sınırlı olduğu araştırmalarda kullanılır.
Bu açıklama aşağıdaki veri toplama tekniklerinden hangisine aittir?
A) Anket
B) Görüşme
C) Sosyometri
D) Monografi

8. Radyo, televizyon,İnternet gibi iletişim
araçları bireylerin toplum ile bütünleşmelerinde, toplumun bir parçası olmalarında ve yeni değerler edinmelerinde rol oynamaktadır. Ancak belirtilen
iletişim araçlarının her zaman olumlu
etkilerde bulunmayacağı, bireyleri
olumsuz yönde de etkileyebileceği
hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Bu parçada sosyalleşmenin aşağıdaki unsurlarından hangisine değinilmiştir?
A) Kitle iletişim araçları
B) Aile
C) Arkadaş grubu
D) Okul

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
statülerin özelliklerindendir?
A) Bütün statüler doğuştan kazanılır.
B) Birey aynı anda birden fazla statüye sahip olamaz.
C) Statüler bütün toplumlarda aynıdır.
D) Statüler arasında karşılıklı ilişki
vardır.

10. Aşağıdakilerden hangisi bireyin
çabası sonucu elde ettiği kazanılmış statülerdendir?
A) Yaşlılık B) Hekimlik
C) Gençlik D) Göz rengi

11. Bireyin baskın olan anahtar statüsüne uygun olarak yaptığı davranışlara
– – – – denir.
Bu tanımda boşluğa gelecek uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) rol pekişmesi B) rol çatışması
C) anahtar rol D) toplumsal prestij

12. Toplumdaki kişilerin içten bağlı oldukları ve kendilerini uymak zorunda
hissettikleri ortak duygular, düşünceler, kurallar ve uygulamalara denir.
Aileye bağlılık, misafirperverlik, dürüstlük, namus, bayrak, vatan, iyilik,
özgürlük, yardımseverlik, adalet, dayanışma, sorumluluk gibi durumlar
buna örnektir.
Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Toplumsal değer
B) Toplumsal norm
C) Anahtar statü
D) Toplumsal saygınlık

13. Aşağıdakilerden hangisi gücünü
devletten alan, uyulması zorunlu,
yaptırım gücü yüksek olan yazılı
(resmî) normlardandır?
A) Örf B) Yönetmelik
C) Gelenek D) Görenek

14. Aşağıdakilerden hangisi köy toplumsal yapısının özelliklerindendir?
A) Ekonomi; ticaret, sanayi ve hizmete dayalıdır.
B) Organik dayanışma vardır.
C) Nüfus yoğunluğu azdır.
D) Kültürel yapı heterojendir.

15. Kızılderililerin, Amerikan yaşam tarzına alıştırılmaya çalışılması aşağıdaki toplumsal etkileşim tiplerinden
hangisine örnektir?
A) Uyarlama B) Rekabet
C) Çatışma D) İş birliği

16. Dikey hareketlilik, bireylerin gelir düzeylerinde, saygınlıklarında ve yaşam biçimlerinde belirgin ve önemli
değişikliklere neden olan, alt tabakadan üst tabakaya veya üst tabakadan
alt tabakaya geçiş biçimindeki değişmelerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
dikey hareketliliktir?
A) Öğretmenin müdür yardımcısı
olması
B) Avukatın noterlik yapmaya başlaması
C) Fabrika sahibinin iflas edip işçi
olması
D) Tarım işçisinin fabrikada işçi olması

17. Toplumu oluşturan bireylerin yaşama biçimleri, servet, eğitim düzeyi, siyasal güç, prestij, mesleki
statü ve gelirlerine göre hiyerarşik
(aşamalı) olarak birbirinden farklılık gösteren sınıflar hâlinde sıralanması aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilir?
A) Toplumsal hareketlilik
B) Toplumsal norm
C) Toplumsal sapma
D) Toplumsal tabakalaşma

18. Geçmişte ateşin kullanılması ve matbaanın icadı, makineleşmenin kentleşmeye olan etkisi gibi günümüzde
de İnternet ve cep telefonu toplumsal
ilişkiler, gündelik yaşam ve hatta inanışlar üzerinde etkili olduğu için toplumsal değişmeyi etkilemektedir.
Bu parçada toplumsal değişmeyi
etkileyen aşağıdaki faktörlerden
hangisi üzerinde durulmuştur?
A) Fiziki çevre
B) Küreselleşme
C) Bilim ve teknoloji
D) Demokratikleşme

19. Nüfus toplumsal değişimin en önemli
unsurlarındandır. Nüfusun artışı ve
hareketliliği, değişik unsurları etkileyerek toplumsal değişimde önemli bir
rol oynar. Ayrıca bir toplumdaki genç
ya da yaşlı nüfus dağılımı da toplumsal değişmeyi etkiler. Yaşlanan bir
nüfusa sahip toplumlarda değişime
açıklık azalmaktayken gençleşen bir
nüfusa sahip olan toplumlarda değişime açıklık artmaktadır.
Bu parçada toplumsal değişmeyi
etkileyen aşağıdaki faktörlerden
hangisi üzerinde durulmuştur?
A) Kitle iletişim araçları
B) Demografi
C) Kültür
D) Modernleşme

20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
çözülmenin nedenlerinden biridir?
A) Eğitim ve öğretimin millî olma
özelliğini kaybetmesi
B) İç ve dış tehlikelere karşı millî varlık bilincinin sağlanması
C) Demokratik tartışma ve uzlaşma
ortamının bulunması
D) Aile yapısında karşılıklı sevgi,
saygı ve dayanışmanın artması

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR