(426) SEÇMELİ FİZİK – 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 13, 2023
66 views
(426) SEÇMELİ FİZİK – 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

Aralarında d kadar uzaklık bulunan q₁ ve q₂ noktasal yüklerin birbirlerine uyguladığı elektriksel kuvvet F’dir.

Buna göre yükler arasındaki d uzaklığı yarıya indirilirse elektriksel kuvvet nasıl değişir?

A) 4 kat artar. B) 4 kat azalır. C) 2 kat artar. D) 2 kat azalır.

Aynı ortamda elektrik yüklü üç noktasal yük bir doğru boyunca şekildeki gibi sıralanmak isteniyor.

q₁ ve q₂ yüklerin birbirine uyguladığı bileşke kuvvetin sıfır olması için negatif yüklü q₃ yükü nereye konulmalıdır?

A) K ve L arasına B) L ve M arasına C) M ve N arasına D) K noktasına

Elektrik yükü q olan bir yükün d kadar uzakta oluşturduğu elektriksel alan E kadardır. Elektrik yükü ve yükler arası uzaklıklar tek başına değiştirildiğinde elektriksel alandaki değişim tabloda verilmiştir.

Buna göre elektriksel alan ile ilgili;

I. Yük ile doğru orantılıdır.

II. Uzaklık ile doğru orantılıdır.

III. Yük ile ters orantılıdır.

IV. Uzaklık arttıkça azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV

Şekilde 2q yükünden d kadar uzaklıktaki noktaya sonsuzdan q yükü değişik yollardan getiriliyor.

Buna göre yüklerin birbirlerine göre potansiyel enerjisi kaç kq²/d olur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Elektriksel potansiyel ile ilgili;

I. Skaler bir niceliktir.

II. Vektörel bir niceliktir.

III. Birimi Volt’tur.

yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

6. Elektrik alan içinde elektriksel yükleri +q ve -q olan yükler bir B noktasından bir A noktasına taşındığında yapılan iş W = ± q(VA – VB) eşitliğindeki gibi olur.

Buna göre

I. İş (W) pozitif ise sistemin potansiyel enerjisi artmıştır.

II. İş (W) negatif ise sistemin potansiyel enerjisi azalmıştır.

III. Elektrik alan içinde yükün taşınması sırasında yapılan iş izlenen yola bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

Aralarındaki uzaklık d olan paralel iletken levhalar V gerilimli üretece şekildeki gibi bağlandığında levhalar arasında E kadarlık elektriksel alan oluşmaktadır.

Buna göre levhalar arası uzaklık 2d, gerilim 2V olsaydı E elektriksel alan nasıl değişirdi?

A) Değişmez. B) 2 kat artar. C) 4 kat artar. D) 2 kat azalır.

Şekildeki iletken levhalar 30 V’luk bir üretece bağlanmıştır.

Buna göre Vmk potansiyel farkı kaç Volt’tur?

A) 10 B) 20 C) 25 D) 30

Elektrik yüklü q parçacık iletken K ve L levhalarına, levhalar arasındaki elektriksel alana dik gönderildiğinde şekildeki yolu izliyor.

Buna göre q, K ve L’nin yük cinsleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

q K L

A) + – + B) – – + C) + + – D) – + +

10. Bir kondansatörün sığası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Levhaların yüzey alanına bağlıdır. B) Levhalar arası uzaklığa bağlıdır. C) Levhalar arası yalıtkanın cinsine bağlıdır. D) Levhaların rengine bağlıdır.

11. Üzerinden i akımı geçirilen sonsuz uzunluktaki telin d kadar uzağında oluşan manyetik alan B = K2i/d ile ifade edilmektedir.

Buna göre sadece d uzaklığı 2 katına çıkarsa manyetik alan nasıl değişir?

A) Değişmez. B) 2 kat artar. C) 2 kat azalır. D) 4 kat azalır.

Şekildeki iletken telden i akımı geçirildiğinde telin sağ ve sol tarafındaki K ve L noktalarında manyetik alan oluşur.

Buna göre telden geçirilen i akımının yönü 1 veya 2 olduğunda K ve L noktalarında oluşan manyetik alanlarının yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

( ⊗ : Sayfa düzleminde içe doğru, ⊙ : Sayfa düzleminde dışa doğru)

L

A) 1 yönünde ⊗ ⊗ B) 1 yönünde ⊗ ⊙ C) 2 yönünde ⊙ ⊗ D) 2 yönünde ⊗ ⊙

Şekildeki eşit bölmelendirilmiş düzlemde düzleme dik düz iletken telden i akımı geçtiğinde K, L ve M noktalarında BK, BL ve BM manyetik alanlar oluşmaktadır.

Buna göre BK, BL ve BM arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) BK > BL > BM B) BM > BK > BL C) BL > BK > BM D) BK = BL = BM

Üzerinden akım geçen K, L ve M telleri B manyetik alan içine şekildeki gibi konuluyor.

Buna göre hangi tellere manyetik alan tarafından kuvvet uygulanır?

(Tel ve manyetik alan aynı düzlemdedir.)

A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L D) K, L ve M

Düzgün B manyetik alan içine tel çerçeve şekildeki gibi dört farklı durumda yerleştiriliyor.

Tel yüzeyinin manyetik alanla yaptığı açılar verildiğine göre hangi durumda telden geçen manyetik akı maksimumdur?

A) I B) II C) III D) IV

Uzunluğu I olan iletken tel B manyetik alan içinde şekildeki gibi v sabit hızla çekildiğinde telin K, L uçlarında gerilim oluşur ve tel üzerinden bir akım geçer.

Buna göre K ve L uçları hangi elektrik yükü ile yüklenir?

L

A) + – B) + + C) – + D) – –

17. Şehir şebekelerinde kullanılan alternatif akımla ilgili;

I. Zamanla yönü ve şiddeti değişir.

II. Sabit bir yönü vardır.

III. Buzdolabı, çamaşır makinesi fırın gibi sistemlerin çalışmasında kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

18. Alternatif gerilimin zamanla değişimi 100√2 sinwt dir.

Buna göre gerilimin etkin değeri (Ve) kaç volt tur?

(Ve = Vm/√2)

A) 100 B) 100√2 C) 200 D) 200√2

19. RLC devresine Xı = Xc olduğunda rezonans durum oluşur.

Buna göre rezonans durumdaki frekans aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 1/2π√L.C B) 2π√L.C C) 1/√L.C D) √L.C

20. Bir transformatörün primerinde 50 sarım bulunmaktadır.

Bu transformatör yükseltici transformatör olması için sekonderinde en az kaç sarım olmalıdır?

A) 40 B) 48 C) 50 D) 51

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR