(432) KİMYA 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Eylül 13, 2023
100 views
(432) KİMYA 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi simya döneminden günümüze aktarılan bir uygulama değildir?

A) Kilden yapılan kaplara sır uygulanması B) Boyamada safran ve kök boyaları kullanılması C) Ham petrolün işlenerek enerji üretilmesi D) Bakır ve kalaydan alaşım oluşturulması

2. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi simya ile uğraşan bir düşünüre ait olamaz?

A) Hangi bitkilerden yağ elde edilebilir? B) Boyamada hangi maddeler kullanılabilir?

3. Canlıların yapısını oluşturan maddeleri ve bunların kimyasal tepkimelerini inceleyen kimya ana bilim dalı hangisidir?

A) Organik kimya B) Anorganik kimya C) Biyokimya D) Fizikokimya

4. Sentetik, yarı sentetik ve biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi; ilaçların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi gibi alanlarda eğitim almış kişiler aşağıdaki hangi meslek dalında çalışmaktadır?

A) Eczacı B) Metalurji mühendisliği C) Kimya öğretmenliği D) Endüstri mühendisliği


Saf maddeler, elementler ve bileşikler olarak sınıflandırılır.

Verilen tabloda sınıflandırmanın doğru olabilmesi için numaralandırılmış hangi iki maddenin yeri değiştirilmelidir?

A) I ve III. B) II ve III. C) I ve IV D) II ve IV.

6. Neon elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) N B) Ne C) Na D) Ni

7. Aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisinin yaygın adı yanlıştır?

Bileşik formülü ———- Yaygın adı

A) H₂SO₄ —– Zaç yağı B) HNO₃ —– Kezzap C) NH₃ —– Yemek tuzu D) HCI —– Tuz ruhu

8. İnsan vücudunda – – – – elementinin eksikliği durumunda, kemiklerin ve dişlerin zayıflaması sonucu raşitizm, kemik erimesi ve diş çürümesi gibi sorunlar ortaya çıkar.

Verilen cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken element aşağıdakilerden hangisidir?

A) demir B) potasyum C) kalsiyum D) kurşun


Verilen sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zehirli madde B) Radyoaktif madde C) Aşındırıcı madde D) Yanıcı madde

10. Kimya laboratuvarlarında, asit baz titrasyon deneylerinde kullanılan ve sıvıların kontrollü akmasını sağlayan dereceli silindirik şeklindeki cam malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

11. “Üzümlü Kek” olarak da adlandırılan Thomson atom modeline göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Atom küre şeklindedir. B) Atomlar nötrdür. C) Elektronlar, artı yüklü kısım içine gömülüdür. D) Elektronlar dairesel yörüngelerde hareket ederler.

12. Bohr atom modeline göre çekirdeğe en yakın olan 1. enerji seviyesi hangi harf ile gösterilir?

A) K B) L C) M D) N

13. Bohr atom modelinde elektronlar yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine geçerken ışıma yaparlar.

Buna göre hidrojen atomuna ait elektronun en yüksek enerjili ışıması aşağıdaki geçişlerden hangisinde görülür?

A) n = 2 ➝ n = 1 B) n = 3 ➝ n = 1 C) n = 4 ➝ n = 1 D) n = 5 ➝ n = 1

14. +1 yüklü sodyum iyonunun atom numarası 11, kütle numarası ise 23’tür.

Buna göre değerler element sembolü etrafına yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) ₁₁Na₂₃⁺ B) ²³₁₁Na⁺ C) ₂₃¹¹Na⁺ D) ₂₃¹¹Na₊

15. Bir element atomunun katman sayısı 3 olup son katmanında bulunan elektron sayısı 1’dir.

Buna göre bu elementin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1. periyot 1A B) 1. periyot 3A C) 3. periyot 1A D) 3. periyot 3A

16. Periyodik sistemde 1A grubunda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe aşağıdakilerden hangisi artmaz?

A) Atom numarası B) Katman sayısı C) Toplam elektron sayısı D) Son katmandaki elektron sayısı


Periyodik sistem kesitinde yerleri verilen hangi element çifti benzer kimyasal özellik göstermektedir?

A) Na – K B) Na – Mg C) AI – C D) C – O


3. periyotta bulunan ₁₁Na, ₁₂Mg ve ₁₃AI elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri karışık olarak tabloda verilmiştir.

Tablodaki değerlere göre numaralandırılmış yerlere hangi elementler yazılmalıdır?

I II III

A) Na —- Mg —- AI B) Na —- AI —- Mg C) Al —- Na —- Mg D) Al —- Mg —- Na

19. Aşağıdaki elementlerden hangisinin elektron ilgisi diğerlerine göre daha büyüktür?

(₃Li, ₇N, ₉F, ₁₀Ne)

A) Li B) N C) F D) Ne


Aşağıdaki periyodik özelliklerden hangisi şekilde gösterilen ok yönünde artış gösterir?

A) Atom yarıçapı B) İyonlaşma enerjisi C) Elektron ilgisi D) Elektronegatiflik

(432) KİMYA 2 cevap anahtarları
1. A 2. C 3. B 4. D 5. D 6. C  7. B 8. A 9. C 10. A 11. B 12. C 13. C 14. A 15. B 16. D 17. A 18. A 19. D 20. A

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR