(436) SEÇMELİ KİMYA 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Eylül 18, 2023
109 views
(436) SEÇMELİ KİMYA 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Aşağıdaki olaylardan hangisi ısı alınması veya verilmesine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Buzun erimesi B) Doğal gazın yanması C) Şekerin suda çözünmesi D) Alkolün buharlaşması

2. Aşağıdaki elementlerden hangisinin gaz hâlinde standart oluşum entalpisi sıfır kabul edilir?

A) O₂ B) I₂ C) Fe D) Au

3. Sönmemiş kirecin su ile tepkimesi aşağıda verilmiştir.

CaO(k) + H₂O(s) → Ca(OH)₂(k) + 64,8 kj

Buna göre 2 mol sönmemiş kirecin yeterli miktarda su ile tepkimesinden açığa çıkan ısının kj cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 32,4 B) 64,8 C) 97,2 D) 129,6

1 mol CO2 gazının standart koşullardaki oluşum reaksiyonuna ait potansiyel enerji – tepkime koordinatı grafiği verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) CO₂ gazının potansiyel enerjisi tepkimeye girenlerden daha fazladır B) Tepkime entalpisi -395,5 kj’dür. C) Tepkime endotermik bir tepkimedir. D) 1 mol CO₂ gazı oluşması için 395,5 kj ısı gereklidir.

Amonyak gazının oluşum entalpisi bağ enerjileri kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. (BE: bağ enerjisi)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) B) C) D)

6. C(k)+O₂(g)→CO₂(g) ∆Htepk. = X kj

2CO(g)+O₂(g)→2CO₂(g) ∆Htepk. = Y kj

Verilen tepkime entalpilerinden yararlanılarak

2C(k) + O₂(g) → 2CO(g)

tepkimesinin entalpisi X ve Y cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2X + Y B) 2X – Y C) X + Y D) Y – X

7. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Taneciklerin yeterli kinetik enerji ile çarpışması B) Taneciklerin uygun doğrultuda çarpışması C) Taneciklerin katalizör ile etkileştirilmesi D) Taneciklerin aktif çarpışma yapması

Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aktivasyon enerjisi 100 kj’dür B) Tepkime entalpisi 55 kj’dür. C) Tepkimede 45 kj ısı açığa çıkar D) Tepkime ekzotermiktir.

9. Aşağıdaki reaksiyonları homojen ya da heterojen faz tepkimesi olarak belirttiğimizde hangi tepkime diğerlerinden farklıdır?

A) C(k) + O₂(g) → CO₂(g) B) NH₃(g) + HCI(g) → NH₄CI(k) C) H₂(g) + CI₂(g) → 2HCI(g) D) 2H₂(g) + O₂(g) → 2H₂O(s)

10. Sabit hacimli kapta tek basamakta gerçekleşen 2Na(k) + CI₂(g) → 2NaCI(k) tepkimesinin hızını azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Sıcaklığını azaltmak B) Na metalini daha küçük parçalı kullanmak C) Uygun katalizör kullanmak D) Tepkime kabına CI₂ gazı eklemek

Tabloda A ve B gazları arasında gerçekleşen bir tepkimenin deney sonuçları verilmiştir.

Buna göre hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız = k × [A] B) Hız = k × [A]² C) Hız = k × [A][B] D) Hız = k × [A]² [B]

12. Kimyasal tepkimelerde gerçekleşebilen denge durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sabit sıcaklıkta olur B) Kapalı sistemlerde gerçekleşir. C) Tersinir tepkimeler için geçerlidir. D) İleri ve geri tepkime hızları farklıdır.

13. 2N₂O₅(g) ⇄ O₂(g) + 4NO₂(g) tepkimesi dengede iken O₂ ve NO₂ gazlarının kısmi basınçları sırasıyla 1,5 ve 2 atmosferdir.

Basınçlar cinsinden denge sabiti Kp = 6 olduğuna göre dengedeki sistemde N₂O₅ gazının basıncı kaç atmosferdir?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

14. CO(g)+3H₂(g) ⇄ CH₄(g)+H₂O(g)+206 kj

Verilen denge tepkimesine aşağıdakilerden hangisi yapılırsa denge ürünler yönüne kayar?

A) Tepkime kabına H₂ gazı eklemek B) Tepkime kabına CH₄ gazı eklemek C) Sıcaklığı arttırmak D) Kaptan CO gazını eksiltmek

15. 25 °C`ta H iyonları derişimi 10¯⁶ M olan çözelti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çözelti baziktir B) [OH¯ ] = 10¯⁸ M’dir. C) pH = 8’dir. D) pOH < pH

16. HCO¯₃ iyonunun konjuge asidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) H₂O B) H₃O⁺ C) H₂CO₃ D) CO₃²¯

Metilamin (CH₃NH₂) bileşiği zayıf baz olup bir çözeltideki taneciklerinin denge derişimleri aşağıda verilmiştir.

Buna göre metilaminin bazlık sabiti (Kb) kaçtır?

A) 1 × 10¯⁴ B) 2 × 10¯⁴ C) 3 × 10¯⁴ D) 4 × 10¯⁴

18. Kuvvetli asitler: HNO₃, H₂SO₄

Zayıf asit: CH₃COOH

Kuvvetli baz: NaOH

Zayıf baz: NH₃

Verilen maddelerden hangilerinin tepkimesi ile oluşacak tuzun pH değerinin gösterimi yanlıştır?

A) NaOH ve HNO₃ pH > 7 B) NH₃ ve HNO₃ pH < 7 C) NaOH ve H₂SO₄ pH = 7 D) NaOH ve CH₃COOH pH > 7

19. Canlı organizmalarda olduğu gibi birçok endüstriyel işlem de belirli pH değerlerinde gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin ipliklerin boyanması, metal boyama gibi işlemler – -★- – çözeltilerde gerçekleştirilir. Şampuanın pH`ını sabit tutmak için de – -★- – çözeltiler kullanılır. Benzer şekilde marketteki meyve sularının ekşiliğini belirli seviyede tutmak için sitrik asit ve bunun tuzunun oluşturduğu – -★- – çözeltisi kullanılır.

Verilen paragrafta  sembolü ile gösterilen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) derişik B) seyreltik C) bazik D) tampon

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR