(443) BİYOLOJİ 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Aralık 3, 2023
42 views
(443) BİYOLOJİ 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Canlıların büyüme ve gelişme süreciyle ilgili olarak verilen;

• bitki embriyosundan ağacın meydana gelmesi,

• insan üreme sisteminde gametlerin üretilmesi,

• yaralanan vücut bölgesinin onarılması

olayları aşağıdakilerin hangisi sayesinde gerçekleştirilir?

A) Hücre bölünmeleri B) Hücre göçleri C) Hücre farklılaşması D) Programlanmış ölümler

2. Hem ökaryotik hem prokaryotik hücrelerde hücre bölünme sürecini aşağıdakilerden hangisi yönetir?

A) Çekirdek B) DNA C) Hücre zarı D) Ribozom

3. Genç hücreler yaşam devirlerinde ilerledikçe büyüyerek hacimsel artış yaşar. Bu süreçte küçük hâllerine göre hücre yönetimi zorlaşır, madde alışveriş verimliliği düşer.

Bu durumu açıklayan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzey alanının artması B) Hacim oranının azalması C) Hacim / yüzey oranının sabit kalması D) Yüzey / hacim oranının küçülmesi

Şekilde bir hayvan hücresine ait mitotik yaşam döngüsünün zaman çizelgesi verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Döngünün en uzun safhası interfazdır. B) Döngünün en kısa safhası anafazdır. C) Telofaz ve sitokinez süreçleri birbiriyle çakışır. D) Metafaz tamamlanmadan anafaz başlayabilir.

5. Aşağıdaki mitoz çizimlerinden hangisi anafaz safhasına aittir?

A) B) C) D)

6. Kromozomların büyüklüğüne ve biçimine göre, hücre kromozom çiftlerini dizerek gösterme yöntemi olan karyotip analizinde, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?

A) Kromozom eksikliği B) Kromozom şekil bozukluğu C) Üretilebilecek protein çeşitliliği D) Kromozom fazlalığı

7. Aşağıdakilerden hangisi insanda kanser hastalıkları ile ilişkili değildir?

A) Metastaz B) Hücre plağı C) Kontrolsüz hücre bölünmesi D) Kemoterapi

8. Aşağıdakilerden hangisi yüksek yapılı bitki ve hayvan hücrelerinin bölünmesinde ortak gerçekleşir?

A) İğ ipliği oluşması B) Boğumlanmanın gözlenmesi C) Yeni hücre duvarı üretilmesi D) Sentriollerin görev yapması

9. Maya mantarlarının eşeysiz üreme yöntemi olan tomurcuklanma olayında aşağıdakilerden hangisi gözlenemez?

A) Kalıtım materyalinin iki katına çıkartılması B) Ana hücreye bağlı koloniler oluşması C) Yavru hücrenin ana hücreden farklı büyüklükte olması D) Genetik çeşitliliğin artması

10. Canlının bir parçasının ana canlıdan kopmasıyla yeni bir canlının oluşması durumu hem hayvan hem bitkilerde eşeysiz üremeyi gerçekleştirebilmektedir.

Bu durumun bitki ve hayvandaki adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Bitki — Hayvan

A) Vejetatif —— Rejenerasyon B) Tomurcuklanma —— Partenogenez C) Döl almaşı —— Vejetatif D) Rejenerasyon —— Döl almaşı

11. Bahçecilik ve tarım sektöründe ticareti yapılan bitkilerin üretilip yetişme sürecinde eşeyli üremeye göre bazı durumlarda eşeysiz üreme tercih edilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremenin tercih edilme nedenlerinden biri olabilir?

A) Yeni bireylerin ata bireyden daha sağlıklı olması B) Varolan yüksek verimin değişmeden yeni nesilde de aynen korunması C) Hastalıklara daha dirençli soylar elde edilmesi D) ) Değişen çevre koşullarına uyumun artması

12. Aşağıdakilerden hangisi hem mitoz hem mayoz da görülebilir?

A) Bölünme sonucu iki hücrenin oluşması B) Üremenin gerçekleştirilmesi C) Kromozom sayısının yarıya inmesi D) Çekirdeğin iki kez bölünmesi

13. İnsanda mayozla gamet üretme sürecinde sırasıyla hücrenin DNA`sının eşlendiği ve kromozom sayısının yarıya indiği safhalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İnterfaz – Anafaz I B) Profaz – Anafaz II C) İnterfaz – Sitokinez I D) Profaz – Sitokinez II

14. Aşağıdakilerden hangisi mayozun ortaya çıkardığı durumlardan değildir?

A) Genetik bakımdan birbirinden farklı olan gametlerin oluşması B) Tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasının sağlanması C) Ana hücreyle gametlerin aynı çekirdek niteliği taşıması D) Homolog kromozomların farklı gametlere dağıtılması

15. Bir hastaya; doktorla görüşmesi sürecinde bahsi geçen hastalığın birinci derece akrabaları ve soy ağacındaki kişilerde bulunup bulunmadığı sorulmuştur.

Bu soru hastalığın hangi özelliğini araştırmak için sorulmuştur?

A) Kalıtsallığı B) Ölümcüllüğü C) Geçiciliği D) Sürekliliği

16. Heterozigot genotipli uzun boylu bezelye bitkilerinin çaprazlanması sonucu elde edilen 400 tohumun kaçının çimlenmesiyle oluşan bitkilerin kısa boylu olması beklenir? (Uzun boyluluk kısa boyluluğa baskındır.)

A) 400 B) 300 C) 200 D) 100

17. Kalıtsal bir hastalık olan Akdeniz anemisi görülen bir toplulukta bu hastalığın ortaya çıkma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde normalden daha yüksek olur?

A) Karakterin eşeye bağlı kalıtılmaması B) Alellerin eşit olasılıkla ayrılması C) Akraba evliliğinin yaygın olması D) Hastalığın öldürücü olabilmesi

18. Abe fenotipindeki bir bitkinin genotipini belirlemek için aşağıda genotipleri verilen bitkilerden hangisi kontrol çaprazlamasında kullanılabilir?

A) AAbbee B) AABBee C) aabbEE D) AABBEE

Soy ağacında bir karakterin belirli bir özelliğini fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle işaretlenmiştir.

Bu fenotipin ortaya çıkmasını sağlayan alel aşağıdaki kalıtımsal durumlardan hangisiyle aktarılıyor olamaz?

A) Otozomal baskın B) Otozomal çekinik C) ABO kan grubu D) X üzerinde çekinik

Soy ağacında X kromozomunda çekinik aktarılan bir hastalığı fenotipinde gösteren bireyler koyu gösterilmektedir.

Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisi hastalığı mutasyonla kazanmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

(443) BİYOLOJİ 3 CEVAP ANAHTARLARI

1. A 2. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. B  8. A 9. D 10. A 11. B 12. B 13. C 14. C 15. A 16. D 17. C 18. C 19. D 20. B

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR