(455) SEÇ. DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 1, 2023
7 views
(455) SEÇ. DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Belirli bir hukuk düzeni içerisinde,
hukuk kurallarının kişilere belli yönde
davranmaya izin vermesi, belli şeyleri
istemeye yetkili kılmasıdır.
Bu açıklamada sözü edilen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet B) Özgürlük
C) Hak D) Kişi

2. “Din, mezhep, etnik köken, asalet,
servet, makam vb. gözetilmeksizin
kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesi” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırılır?
A) Eşitlik B) Hukuk
C) İnsan hakları D) Devlet

3. Gerçekte yönetilenlere haklar vermekten çok, asillere ayrıcalıklar
veren ve kralın kendi imzaladığı
belge ile kendi yetkilerini kısıtlaması açısından ilk olan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
B) Büyük Özgürlük Fermanı
C) Virginia Haklar Bildirgesi
D) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları
Bildirgesi

4. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve
teknolojik gelişmelere bağlı olarak
ortaya çıkan “III. Kuşak Haklar”dandır?
A) Mülkiyet hakkı
B) Düşünce hürriyeti
C) Din ve vicdan hürriyeti
D) Çevre hakkı

5. Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu
haklar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
koruyucu haklardandır?
A) Düşünce ve inanç özgürlüğü
B) Vatandaşlık hakkı
C) Çalışma hakkı
D) Dinlenme hakkı

6. Herhangi bir konuda mağdur olan,
devletin ya da kişilerin demokrasi ve
insan haklarına aykırı davranış ve
uygulamalarına maruz kalan bireylerin mağduriyetlerini yetkili makamlara
yazılı olarak bildirerek mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını isteme
hakkıdır.
Bu açıklama aşağıdaki haklardan
hangisine aittir?
A) Eğitim
B) Dilekçe
C) Sağlık
D) Kişi dokunulmazlığı

7. Yerleşik bir topluluğun hukuksal
ve siyasal açıdan örgütlenmesi
sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve
egemenliğe sahip soyut varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk B) Ülke
C) Hukuk D) Devlet

8. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olması hukuk devleti olmanın gereklerinden hangisine karşılık gelmektedir?
A) Kanun önünde eşitlik
B) İdarenin yargısal denetimi
C) İdarenin hukuka bağlılığı
D) Devlet faaliyetlerinin birliği

9. Ülkemizde sosyal devlet anlayışı
ilk defa aşağıdaki Anayasalardan
hangisinde yer almıştır?
A) 1982 B) 1924
C) 1961 D) 1921

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal
devlet anlayışının gereklerindendir?
A) Sosyal güvenlik
B) Demokratik rejim
C) Kuvvetler ayrımı
D) İdarenin mali sorumluluğu

11. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na
göre 18 yaşını doldurduğu hâlde aşağıdakilerden hangisi oy kullanamaz?
A) Üniversite öğrencileri
B) Silah altındaki er ve erbaşlar
C) Fabrikalarda çalışan işçiler
D) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları

12. Bir toplumda yerleşik bulunan ve
yanlış olarak nitelendirilen töreler,
gelenek ve görenekler, yanlış dinî
inanışlar, değer yargıları ve alışkanlıklar demokrasi ve insan haklarının
gerçekleştirilmesinin önündeki en
büyük engellerdendir.
Bu açıklamada insan haklarının
gerçekleştirilmesinde karşılaşılan
aşağıdaki sorunlardan hangisi
üzerinde durulmuştur?
A) Devletin ekonomik olanaklarının
yetersizliği
B) Eğitimsizlik
C) Geleneklerden kaynaklanan engeller
D) Yöneticilerin kendi güçlerini artırmak istemesi

13. Aşağıdakilerden hangisi demokratik yaşam tarzını benimsemiş bireylerde görülen davranışlardandır?
A) Farklı düşüncelere sahip kişilere
karşı hoşgörülü olma
B) Aile içinde çocukların fikrini önemsememe
C) Başkalarının hakları çiğnendiğinde pasif kalma
D) Farklı inançlara karşı ön yargılı
olma

14. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş
Milletler bünyesinde yer alan komitelerden değildir?
A) İşkenceye Karşı Komite
B) Kıdemli Memurlar Komitesi
C) Apartheid’a Karşı Grup
D) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın
Kaldırılması Komitesi

15. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği
Teşkilatının bünyesinde olan ve
ülkeler arasında doğabilecek çatışmaların önlenmesi için faaliyet
gösteren organ aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hür Seçimler Bürosu
B) Danışma Komitesi
C) Çatışma Önleme Merkezi
D) Kıdemli Memurlar Komitesi

16. 18 Nisan 1951’de Avrupa’da kalıcı
barış ve istikrarın sağlanması,
İkinci Dünya Savaşı’nın verdiği
acıların tekrarlanmaması için
Almanya ve Fransa’nın öncülüğünde altı Avrupa ülkesi tarafından imzalanan Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu ile temeli atılan
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Konseyi
B) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
C) Birleşmiş Milletler
D) Avrupa Birliği

17. Aşağıdakilerden hangisi insan
haklarının korunması konusunda
karşılaşılan sorunlardandır?
A) Hızlı toplumsal değişme
B) Uluslararası barış
C) Bilim ve teknolojinin kontrollü kullanımı
D) Bölgeler arası kalkınmışlık farkının olmaması

18. Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü
bir değişikliğe tabi tutularak yerine
yenilerinin getirilmesi aşağıdaki
kavramlardan hangisine karşılık
gelmektedir?
A) Gelenekçilik
B) Reform
C) İnkılap
D) Çağdaşlaşma

19. “Halkın iradesini üstün tutmak, halkın
egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturmak” ifadesi Atatürk inkılabının
aşağıdaki ilkelerinden hangisine
karşılık gelmektedir?
A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık

20. Devletçilik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?
A) Egemenlik hakkının tek bir kişiye
bağlı olmasının engellenmesi
B) Toplumdaki herhangi bir gruba
ayrıcalık tanınmasının önlenmesi
C) Herkesin inancını özgürce yaşayabilmesinin sağlanması
D) Devlet ve millet iş birliğine dayalı
ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR