(462) SEÇMELİ EKONOMİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 14, 2023
9 views
(462) SEÇMELİ EKONOMİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1.   • Önceden üretilmişlerdir.
• Yeni bir üretimde kullanılırlar.
• Doğa ve emeğin birleşmesinden
meydana gelmişlerdir.
Özellikleri verilen ekonomi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prim B) İştirak
C) İskonto D) Sermaye

2. Mali yönden sermayeyi oluşturan
öğeler kuruluş sermayesinin – – – –
gösterilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) aktifinde B) pasifinde
C) sonucunda D) başlığında

3. Borçlar, vadeleri yönünden kategorilendirildiğinde 3 yıl ve daha uzun
süre vadeli borç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Uzun vadeli
B) Orta vadeli
C) Kısa vadeli
D) Vadesiz

4. Aşağıdakilerden hangisi insanları
tasarrufa sevk eden etkenlerden
biri değildir?
A) Harcama isteği
B) Gelir düzeyi
C) Faiz alma isteği
D) Mali politika değişikliği

5. Girişim faaliyetlerinden doğan
riskleri üstlenerek kâr amacı güdüp üretim faktörlerini bir araya
getirerek mal ve hizmet üreten kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organizatör B) Spekülatör
C) Girişimci D) Tacir

6. Girişimcinin, mal ve hizmet üretiminde kullandığı işgücü için yaptığı ödeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz B) Rant
C) Kâr D) Ücret

7. Aşağıdakilerden hangisi girişimin
ekonomiye olan faydalarındandır?
A) İşsizliği artırması
B) Refah düzeyini artırması
C) Kültürel gelişmeyi engellemesi
D) Kaynak israfına neden olması

8. Kolektif, limitet, adi ortaklık vb.
şirket türlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sermaye şirketleri türlerinden olması
B) Kişi şirketleri türlerinden olması
C) Sadece tüzel kişilerce kurulabilmesi
D) Ortakların, şirketin borçlarından
sorumsuz olması

9. Hisse senedi ve tahvil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hisse senedinden faiz geliri elde
edilir.
B) Hisse senedinin kazancı yasal
değildir.
C) Tahvilden faiz geliri elde edilir.
D) Tahvilden zarar etme ihtimali vardır.

10. Anonim şirket türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim çoğunlukla oligarşik bir
niteliktedir.
B) Ortaklar, şirket borçlarından dolayı
sorumlu değildir.
C) Yönetimin karar alma ve uygulama süreçleri hızlıdır.
D) Şirketin çalışması ağır ve karmaşık bir görünümdedir.

11. Sermayesinin tamamı devlete ait
iktisadi alanda ticari amaçlara
göre faaliyet göstermek üzere kanunla kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) İktisadi devlet teşekkülleri
B) Kamu iktisadi kuruluşları
C) Bağlı ortaklık
D) Müessese

12. Aşağıdakilerden hangisi 1923-
1938 yılları arası Atatürk dönemi
ekonomi uygulamalarındandır?
A) Kamuda bütçe açığını artırmak
B) İthalatı artırarak büyümeyi teşvik
etmek
C) Enflasyonist para politikasını benimsemek
D) Ulusal kaynaklara dayalı yatırımları artırmak

13. Gerçek veya tüzel kişinin ekonomik gücünü artıran para veya parayla ifade edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasa B) Rekabet
C) Bakiye D) Gelir

14. “Tarım + Sanayi + Hizmetler +
Vasıtalı (dolaylı) vergiler –
Sübvansiyonlar + Net dış gelir = ?”
Buna göre “?’’ ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Amortisman B) Millî gelir
C) Anonim şirket D) Virman

15. Aşağıdakilerden hangisi üretim
faktörlerine ait gelirlerden biri değildir?
A) Vade B) Faiz
C) Rant D) Kâr

16. Gayri Safi Millî Hasıla’nın belirlenmesi sürecinde Gayri Safi Yurtiçi
Hâsıla hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi toplamdan çıkarılır?
A) Tarım gelirleri
B) Sanayi gelirleri
C) Sübvansiyonlar
D) Vasıtalı vergiler

17. Türkiye ekonomisi Birinci, İkinci ve
Üçüncü Beş Yıllık Planlara ait (1963-
1977 yılları arası) dönemlerde yeterli
ölçüde büyüme göstermiştir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hizmet sektörünün gelişmesi
B) Nüfus artış hızının düşüş göstermesi
C) Türkiye’de iç göçlerin hızlanması
D) Sanayi sektöründeki hızlı üretim
artışı

18. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelir dağılımındaki eşitliği ya
da eşitsizliğin (adaletsizliğin) derecesini göstermektedir?
A) Coase Teoremi
B) Say Kanunu
C) Lorenz Eğrileri
D) Lerner Endeksi

19. İşletmeler arasında çıkarım maliyetinin değişmesi maden rantını doğurur.
Örneğin A işletmesi petrolün varilini 15
Amerikan Dolarına çıkarırken B işletmesi 25, C işletmesi ise 33 Amerikan
Doları’na mal etmektedir.
İlke gereği piyasa fiyatının en yüksek çıkarım maliyetine göre oluştuğu varsayılırsa verilen örnekte
petrol çıkartan A işletmesi ile C
işletmesi arasında oluşan maden
rantı kaç Amerikan Dolarıdır?
A) 15 B) 18 C) 40 D) 73

20. Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası tarafından belirlenen faiz
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlı B) Sabit
C) Nominal D) Serbest

(462) SEÇMELİ EKONOMİ 2 CEVAP ANAHTARI
1. D 2. B 3. A 4. A 5. C 6. D 7. B 8. B 9. C 10. C 11. A 12. D 13. D 14. B 15. A 16. C 17. D 18. C 19. B 20. A

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR