(476) SEÇMELİ İŞLETME 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 1, 2023
58 views
(476) SEÇMELİ İŞLETME 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Tüketici, mal veya hizmet satın
alarak aşağıdakilerden hangisini
elde eder?
A) Prim B) Fayda
C) İşletme D) Promosyon

2. Mal veya hizmet üretmek ve pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya
getirip kâr elde etmek için risk üstlenen – – – – dir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) kalite B) tüketim
C) sermaye D) girişimci

3. İşletme sahibi tacir kişinin aşağıdaki işlemlerinden hangisi yasal
değildir?
A) İflas etmesi
B) Ticari defter tutması
C) Haksız rekabet yapması
D) Ticari unvan kullanması

4. Başarılı bir yönetici – – – – olmalıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) saygısız B) sahtekar
C) dürüst D) kindar

5. “Mevcut ve potansiyel kaynakları
tanımak” şeklinde tanımlanan verimlilik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farkında olmak
B) Toplumsallık
C) Doğruluk
D) İyilik

6. Aşağıdakilerden hangisi Millî
Prodüktivite Merkezi’nin doğrudan
görevlerindendir?
A) Kâr elde etmek
B) Verimlilikle ilgili teknik yardım sağlamak
C) Sanayi sektörüne istihdam sağlamak
D) Nitelikli mal ve hizmet üretmek

7. Emek, – – – – ve – – – – güç olmak üzere ikiye ayrılır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) üretimsel – tüketimsel
B) dayanıklı – dayanıksız
C) sermaye – doğal
D) fiziki – zihinsel

8. Sermayenin üretimden aldığı pay
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ücret B) Rant
C) Kâr D) Faiz

9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel amaçlarındandır?
A) Personeline yeterli ücret vermek
B) Uzun vadeli büyümeyi hedeflemek
C) İşletmenin varlığını devam ettirmek
D) Tüketiciye nitelikli mal ve hizmet
sunmak

10. İşletme bilimi, insan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetleri üreten işletmeleri incelerken – – – – bilimi ise insanların ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları
karşılayan mal ve hizmetler arasındaki ilişkileri inceler.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) istatistik B) ekonomi
C) psikoloji D) sosyoloji

11. Hizmet sektöründeki işletmeler, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet üreten ve pazarlayan ekonomik birimlerdir. Tarım
ve sanayi sektöründe elle tutulur somut ürünler üretilirken hizmet sektöründe fayda yaratılır ve üretim ile
tüketim eş zamanlıdır.
Bu paragrafa göre hizmet sektörü
işletmeleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Üretilen ürünler stoklanmaktadır.
B) İnsanların istek ve ihtiyaçları giderilmektedir.
C) Bu sektördeki işletmeler fayda
yaratır.
D) Üretim ile tüketim eşzamanlıdır.

12. Bankalar, aracı kurumlar vb. işletmeler hizmet sektörleri sınıflamasının hangi alt başlıkta toplanır?
A) Eğitim hizmetleri
B) Emlak hizmetleri
C) Finans hizmetleri
D) Turizm hizmetleri

13. Tarım işletmelerinin en önemli
ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fabrika B) Toprak
C) İnsan D) Sermaye

14. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçlarından
biri değildir?
A) Özel sektörün kısıtlanması
B) Ülkede istihdamın artırılması
C) Tekellerin devlet eliyle işletilmesi
D) Piyasa başarısızlıklarının önüne
geçilmesi

15. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi
yurdumuzda ulaştırma alanında
faaliyet gösteren kamu kuruluşuna
aittir?
A) TCDD B) TİGEM
C) TMO D) TPAO

16. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin tek kişi tarafından işletilmesinin sakıncalarındandır?
A) Elde edilen kârın tek elde toplanması
B) İşletme örgütünün esnek yapıya
sahip olması
C) İşletmenin kuruluş prosedürlerinin
az olması
D) İşletme sahibinin tüm mal varlığı
ile risk alması

17. Kolektif şirket ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ticari unvan kullanmak zorundadır.
B) Tüzel kişiler kolektif şirket kurabilir.
C) Her ortağın bir oy hakkı vardır.
D) Ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik
kazanır.

18. Termik santrallerin kömür yataklarına, şeker fabrikasının şeker pancarı yetiştirilen alanlara yakın yere
kurulmasında işletmeler kuruluş
yeri seçiminde hangi faktörü dikkate almıştır?
A) İş gücü imkânını
B) Pazara yakınlığı
C) İklim koşullarını
D) Ham maddeye yakınlığı

19. Sigortalıları çalıştıran gerçek veya
tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşveren B) Sigortalı
C) İş yeri D) Ücretli

20. Aşağıdakilerden hangisi işverenin
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)
karşı yükümlülüklerinden biri
değildir?
A) İş yeri bildirgesinin verilmesi
B) Sigortalı işe giriş bildirgesinin teslimi
C) Genel evrak defter kayıtlarının
bildirimi
D) Aylık prim ve hizmet belgesinin
verilmesi

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR