(477) SEÇMELİ İŞLETME 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Şubat 12, 2024
27 views
(477) SEÇMELİ İŞLETME 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için işletme faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetim
B) Pazarlama
C) Finansman
D) Ar-ge

2. Aşağıdaki işletme yönetim süreçlerinden hangisi yapılacak iş ve işlemlerin uyumlu ve düzenli bir hale getirilmesini sağlar?

A) Yöneltme
B) Planlama
C) Kaynak
D) Koordinasyon

3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletme yönetiminin hiyerarşik yapısı ve temel politik karar alma organlarının belirli bir ailenin üyelerinden oluşması durumunu ifade eden kavramdır?

A) Siyasal yönetim
B) Ailesel yönetim
C) Amatör yönetim
D) Profesyonel yönetim

4. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kârların tümünü veya bir kısmını dağıtmayarak işletmede bırakmasını ifade eder?

A) Finansman
B) Yabancı kaynak
C) Otofinansman
D) Dış kaynak

5. Üretici ile tüketici arasında köprü görevi görerek tüketici tatmininin sağlanmasına yönelik faaliyetler içeren işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan kaynakları
B) Pazarlama
C) Ahilik
D) Ar-ge

6. Üretilen çayın farklı kentlere satılmak üzere gönderilmesi aşağıdaki pazarlamanın dört temel faydasından hangisine örnektir?

A) Yer
B) Şekil
C) Zaman
D) Mülkiyet

7. Aşağıdakilerden hangisi reklamın özelliklerinden biridir?

A) Reklam veren kişi ya da kurum belli değildir.
B) Reklam veren reklamı denetleyemez.
C) Reklam veren reklam için bir bedel öder.
D) Reklam tüketici tercihlerini etkilemez.

8. Üretici ile tüketici arasında herhangi bir aracının yer almamasına “doğrudan dağıtım” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan dağıtımın söz konusu olabilmesi için gerekli koşullardan biridir?

A) Tüketici merkezlerinin dağınık olması
B) Üretimle tüketim hızlarının farklı olması
C) Üretici ya da müşteri sayısının fazla olması
D) Üretim ile tüketim noktaları arasındaki mesafenin kısa olması

9. Aşağıdakilerden hangisi yerli malı tüketiminin ülke ekonomisine yararlarından biridir?

A) Çalışanların geliri azalır
B) Ekonomiyi canlandırır.
C) istihdamı azaltır.
D) Vergi gelirlerini azaltır.

10. İşletmelerin üretimde kullanmak için aldıkları her türlü maddi ve maddi olmayan değerler bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girdi
B) İşlem
C) Çıktı
D) Geri bildirim

11. İhtiyaçları sonsuz olan tüketici, canı istediği zaman kendisine sağladığı fayda en yüksek olan mal ve hizmeti satın almak ister. Buna karşın tedarikçi konumunda olan işletmeler ise ansızın gelebilecek bir isteğe cevap verebilmek için stok bulundurmak zorundadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yetersiz stok bulundurmanın sonuçlarındandır?

A) Müşterilerin firmaya bağlılığı artar.
B) Stok riskleri ortaya çıkabilir.
C) İşletme müşteri talebini karşılayamaz.
D) Stok bulundurma giderleri artar.

12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirini artırmak amacıyla aldığı tedbirlerdendir?

A) Üretim süresini uzatmak
B) Üretimde kaliteyi düşürmek
C) İş gücü maliyetlerini en aza indirmek
D) Tüketici isteklerini dikkate almamak

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) görevlerinden değildir?

A) Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek
B) İşsizlik sigortası işlemlerini yürütmek
C) İş gücü ihtiyaç analizleri yapmak
D) Ulusal istihdamı azaltmak

14. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından personelinin performansını değerlendirme amaçlarından biridir?

A) Çalışanın performansını düşürmek
B) Çalışanın iş motivasyonunu artırmak
C) Başarının cezalandırılmasını sağlamak
D) Çalışanların işe odaklanmasını önlemek

15. Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimlerin işletmeye yararlarındandır?

A) Hatalı üretim azalır.
B) Üretimde verimlilik azalır.
C) Çalışanların yeniliklere uyumu zorlaşır.
D) Çalışan personelin iş yükü şikâyetleri artar

16. Teknik ve ekonomik yönden hızla değişen, dinamik bir çevre içerisinde faaliyet gösteren işletmeler(örneğin akıllı telefon üreten bir şirket) varlıklarını sürdürebilmek, amaçlarını gerçekleştirebilmek ve rekabet güçlerini artırabilmek için sürekli ve düzenli – – – – faaliyetlerine önem vermek zorundadır.
Paragraftaki boşluğa gelebilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) perakendecilik
B) toptancılık
C) kabzımallık
D) ar-ge

17. İşletmeler, çalışanlarının ücretini belirlerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaması gerekir?

A) İş Kanunu’nun 5. Maddesini
B) Eşit işe, farklı ücret uygulanmasını
C) Ücret politikasında esnek olmayı
D) Çalışanın refah düzeyini yükseltmeyi

18. – – – – amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sendika Kanunu’nun
B) İş Kanunu’nun
C) Çevre Kanunu’nun
D) Türk Ticaret Kanunu’nun

19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin faaliyetlerini yürütürken çevrenin korunmasına yönelik alması gereken tedbirlerden değildir?

A) İşletme proje aşamasındayken olabilecek çevre sorunlarına kayıtsız kalmak
B) Çalışanlarına çevre konusunda eğitim vermek
C) Çevre dostu ürünler üretmek için ar-ge çalışmalarına önem vermek
D) Atıkların geri dönüşümünü sağlamak

20. İşletmelerin varlığını sürdürebilmesinde tüketiciler önemli bir etkendir. Bu bağlamda işletmelerin tüketiciye karşı sorumluluklarının başında ürettiği ürünün güvenirliği gelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ürün güvenirliği ile ilgili alması gereken tedbirlerden değildir?

A) Kullanma kılavuzu hazırlamak
B) Ürün tanıtımına önem vermek
C) Ürünün içeriği hakkında bilgiler vermek
D) Doğabilecek sorunlara karşı tüketiciyi sorumlu tutmak

(477) SEÇMELİ İŞLETME 2 CEVAP ANAHTARLARI

1. A 2. D 3. B 4. C 5. B 6. A 7. C 8. D 9. B 10. A 11. C 12. C 13. D 14. B 15. A 16. D 17. B 18. C 19. A 20. D

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR