(478) SEÇMELİ MANTIK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 16, 2023
122 views
(478) SEÇMELİ MANTIK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Mantık kelimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Arapçada “söz, konuşma” anlamına gelen “nutuk” sözcüğünden
türetilmiştir.
B) “Ruh bilimi” anlamına gelir.
C) Batı dillerindeki karşılıklarından
biri “logic”tir.
D) Grekçe “logos” sözcüğünden gelir.

2. Tümdengelim, genel ilkelerden hareket ederek tek tek olaylar hakkında
bir yargıya ulaşma yoludur.
Buna göre;
– – – –
İnsan da bir canlıdır.
O hâlde insan da beslenir.
örneğinin tümdengelim olabilmesi
için boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bütün canlılar beslenir.
B) Bazı beslenenler canlıdır.
C) Bütün beslenenler insandır.
D) Bazı canlılar insandır.

3. Mantığı sistemli ve düzenli bir biçime dönüştürdüğü için mantığın
kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) De Morgan B) Aristoteles
C) İbn-i Sina D) Leibniz

4.   • Her yargının doğruluğu için bir başka yargıya gerek duyulmaktadır.
• Yeterli sebep olmadıkça bir yargının doğruluğundan söz edilemez.
Verilen bu özellikler aşağıdaki akıl
ilkelerinden hangisine aittir?
A) Özdeşlik
B) Çelişmezlik
C) Üçüncü durumun olanaksızlığı
D) Yeter neden

5. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in
mantık çalışmalarıyla ilgili doğru bir
bilgi değildir?
A) Organon adlı kitabı yazmıştır.
B) Akıl ilkelerini temele alan iki değerli mantığı savunmuştur.
C) Mantığı matematiksel sembollerle
göstermiştir.
D) Tümdengelimi, kesin ve zorunlu
sonuç veren geçerli akıl yürütme
olarak kabul etmiştir.

6. Kavramların dilsel ifadelerine ve kendi başına bir anlam taşıyan en küçük
birimlerine terim denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
terimdir?
A) Ve B) Şu
C) Ot D) İse

7.   • İnsan
• Yiğitlik
• Sendika
Verilen kavramlar aşağıdakilerle
eşleştirildiğinde hangisi dışarda
kalır?
A) Soyut B) Tekil
C) Kolektif D) Genel

8. “İnsan okuyandır.” önermesinde okumak sadece insana özgü olduğu için
“okuyan” kavramı “insan” kavramına
göre özlüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
insanın özlüğüdür?
A) Sanat yapmak
B) Beslenmek
C) Uyumak
D) Solunum yapmak


Buna göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Bir kavramın içine aldığı birey sayısı içlemi oluşturur.
B) Verilenler arasında kaplamı en
fazla olan kavram balinadır.
C) Canlı kavramından daha geniş
içleme sahip bir kavram yoktur.
D) Kaplam ile içlem arasında ters
orantı vardır.

10. Kavramlardan biri diğerinin bir kısmını kapsıyorsa bu iki kavram arasında
eksik girişimlik ilişkisi vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde eksik girişimlik ilişkisi vardır?
A) Bazı öğretmenler felsefecidir.
B) Tüm havlayanlar köpektir.
C) Hiçbir sporcu sağlıksız değildir.
D) Tüm insanlar iki gözlüdür.

11. Aşağıdakilerden hangisi beş tümel
arasında yer almaz?
A) Tür B) Ayrım
C) Özdeşlik D) İlinti

12. Aşağıdakilerden hangisi duygusal
yaşantılara bağlı olduğu için
tanımlanamaz?
A) Aşk B) Su
C) Kuş D) Mars

13. Önerme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Bir terimden oluşur.
B) En az bir yargı bildirmelidir.
C) Doğruluk değerine sahip olması
gerekmez.
D) Her cümle bir önermedir.

14. Birden fazla yargı bildiren önermelere bileşik önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
bileşik önermedir?
A) Ali öğretmendir.
B) Kedi evcil hayvandır.
C) Funda sağlık personelidir.
D) Fil büyük ve otçul hayvandır.

15. Ama, fakat, mamafih, lakin eklemleriyle yapılan önermelere ekli önerme
denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
ekli önermedir?
A) Sınavı kazanırdım lakin sınava
girmedim.
B) İşe gitmedim çünkü hastayım.
C) Bahar gelirse çiçekler açar.
D) Hem ağlarım hem giderim.

16. Aşağıdaki önerme türlerinden hangisinin gösterildiği harf bilgisi
yanlış verilmiştir?
A) Tümel olumsuz “E” harfiyle gösterilir.
B) Tikel olumlu “S” harfiyle gösterilir.
C) Tikel olumsuz “O” harfiyle gösterilir.
D) Tümel olumlu “A” harfiyle gösterilir.


Özne ve yüklemi aynı olan iki önerme

nicelik bakımından (tümel, tikel) farklıysa bunlara altık önermeler denir.
Buna göre “Hiçbir kitap kötü değildir.” önermesinin altığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün kitaplar kötüdür.
B) Hiçbir kötü kitap değildir.
C) Bazı kitaplar kötüdür.
D) Bazı kitaplar kötü değildir.

18. “Her gül beyazdır.” önermesinin ters
döndürülmüş hâli “Her beyaz olmayan, gül olmayandır.” önermesidir.
Buna göre “Bütün insanlar iki ayaklıdır.” önermesinin ters döndürülmüş
hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün iki ayaklılar insandır.
B) Bütün insan olmayanlar iki ayaklı
olmayandır.
C) Bütün iki ayaklı olmayanlar insan
olmayandır.
D) Bütün insanlar iki ayaklı olmayandır.

19. Tüm hastalık yapan şeyler zararlıdır.
Sigara içmek hastalık yapar.
O hâlde sigara içmek zararlıdır.
Verilen bu çıkarım “Sigara içmek
zararlıdır çünkü hastalık yapar.” biçiminde eksik bırakılarak ifade edildiğinde aşağıdakilerden hangisine
örnek olur?
A) Zincirleme kıyas
B) Yığın (sorit)
C) Kısaltılmış kıyas (entimem)
D) İkilem (dilemma)

20. Bir kıyasta orta terim her iki öncülde
de tekrarlanan terimdir.
Buna göre;
“Bütün filozoflar düşünür.
Descartes da filozoftur.
O hâlde Descartes da düşünür.”
önermesinin orta terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) O hâlde B) Descartes
C) Düşünür D) Filozof

(478) SEÇMELİ MANTIK 1 CEVAP ANAHTARI
1. B 2. A 3. B 4. D 5. C 6. C 7. B 8. A 9. D 10. A 11. C 12. A 13. B 14. D 15. A 16. B 17. D 18. C 19. C 20. D

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR