(479) SEÇMELİ MANTIK 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Şubat 12, 2024
125 views
(479) SEÇMELİ MANTIK 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Bir önermede yüklem sadece tek “bir ad”a yüklenirse birli yüklem, “iki ad”a yüklenirse ikili yüklem, “üç ad”a yüklenirse üçlü yüklem adını alır.
Buna göre “İbn-i Sina filozoftur.” önermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Birli yüklemlidir.
B) İkili yüklemlidir.
C) Üçlü yüklemlidir.
D) Dörtlü yüklemlidir.

2. “Bir bileşik önermede önermenin tümünü etkileyen eklem” aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Ön bileşen
B) Art bileşen
C) Eklem
D) Ana eklem

3. “Can ancak ve ancak kitap okursa anlama düzeyi gelişir.” önermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tutarsız bir önermedir.
B) Karşılıklı koşul eklemiyle kurulmuştur.
C) Davranışlardan birinin gerçekleşmesi istenmektedir.
D) Önermenin ana eklemi “veya” değişmezidir.

4. “∨” işareti “veya” ekinin sembolü olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi “p ∨q” şeklinde sembolleştirilen bir önermedir?

A) Hasan yaramaz değildir.
B) Defne ve Derya zekidir.
C) Fatih müzik dinlemiştir veya kitap okumuştur.
D) İstanbul Türkiye’nin en büyük kentidir.

5. Sembolik mantıkta önerme eklemi (∨, ∧, ~ , ↔, →) bulunan önermeler bileşik, önerme eklemi bulunmayan önermeler ise basit önerme adını alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir?

A) p
B) q
C) r
D) ~p

6. Bir bileşik önermede önermenin tümünü etkileyen ekleme ana eklem denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde “” sembolü ana eklem durumundadır?

A) ~(r ∧  s)
B) ~(p ∧  q ∧  s)
C) p ∧  (r ∧  s)
D) ~p ∨  (p ∧  q)

7. Aşağıdakilerden hangisi “Berna çalışırsa İngilizcesi gelişir.” önermesinin sembolik mantıktaki ifadesidir?

A) p ∧  q
B) p → q
C) p ∨  q
D) ~p


Karşılıklı koşul önermesinde bileşenlerin hepsi aynı değeri almışsa önerme doğru, diğer durumlarda önerme yanlıştır.
Buna göre tabloda rakamlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Y, D
B) Y, Y
C) D, Y
D) D, D


Bir önermenin tutarlı olabilmesi için yorumlarından en az birinin doğru olması gerekir.
Buna göre önermelerinden hangileri tutarlıdır?

A) Yalnız III.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.


Yukarıdaki doğruluk tablosuna göre (p∨q) önermesiyle ilgili hangisi doğru bir bilgi değildir?

A) Yorumlarından en az biri doğru olduğu için tutarlıdır.
B) Yorumlarından en az biri yanlış olduğu için geçersizdir.
C) “veya” eklemi kurallarına göre çözümlenmiştir.
D) Yorumlarının hepsinde doğru değeri almıştır.

11. x (x insandır.)” önermesi aşağıdaki evrenlerden hangisinde doğrulanır?

A) E: {lale, sümbül}
B) E: {kedi, aslan}
C) E: {Aylin, Esra}
D) E: {gümüş, altın}

İki ya da daha fazla önerme aynı satırda en az bir defa doğru değeri almışsa bu önermeler birlikte tutarlıdır.
Buna göre tabloda (p∨q), (p→q), (~p↔q) önermelerinin birlikte tutarlı olabilmeleri için numaralı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) D, D, D
B) D, D, Y
C) D, Y, D
D) Y, Y, D

Tümel evetleme önermesi (pΛq) ile tikel evetleme önermesi (pVq)’nin çözümleme kuralı yukarıdaki gibidir:
Buna göre aşağıdakilerden hangisi (r V s) önermesinin çözümleme kuralına göre doğru denetlenmiş hâlidir?

A)
B)
C)
D)

14. “Yasemin doktordur.” önermesinin niceleme mantığına göre sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) ~Fa
B) Fa
C) Fab
D) ~Fab

15. Niceleme mantığında önermelerin öznesi için a, b, c…, yüklemi için ise F, G, H… gibi semboller kullanılır.
Buna göre;
“Her insan değerlidir. Duygu insandır. O hâlde Duygu değerlidir.”
çıkarımında “Duygu” ismini aşağıdakilerden hangisini kullanarak sembolleştirebiliriz?

A) F
B) G
C) H
D) a

16. • İçinde niceleyici sembolü geçmeyen önermeler tekil önermelerdir.
• İçinde önerme eklemi taşımayan önermeler ise basit önermelerdir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi basit tekil önerme örneğidir?

A) Taş serttir.
B) Taş ve mermer serttir.
C) Bütün taşlar serttir
D) Bazı mermerler serttir.

17. Önermelere verilen “doğru” ve “yanlış” değerinin yanına “belirsiz” değeri eklenmesi aşağıdaki mantık türlerinden hangisini açıklamaktadır?

A) Olasılık mantığı
B) İki değerli mantık
C) Üç değerli mantık
D) Dört değerli mantık

18. Bir dildeki yeni değişmezin anlamını, dilde var olan değişmezler yardımıyla belirleme işlemidir.
Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aksiyom
B) Tanım
C) Teori
D) Teorem

19. Doğruluğu açık ve seçik olarak belli olan, bu nedenle ispatlanmasına gerek olmayan önermelere aksiyom denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi aksiyom örneğidir?

A) İstanbul Türkiye’nin en kalabalık kentidir
B) Su iki hidrojen, bir oksijenden oluşur.
C) Dünya Güneş’in etrafında döner.
D) Meltem ile Hasan, Hasan ile Murat kardeş ise Meltem ile Murat da kardeştir.

20. Eleştirel düşünmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Görüşün kanıtlaması duygulara dayanılarak yapılır.
B) Kişi kendisini eleştirebileceği gibi başkalarını da eleştirebilir.
C) Akıl ilkeleri ve bilimsel yöntemle ispatlanmış bilgiler kullanılır.
D) Bir olay ya da düşüncenin doğru olup olmadığını anlamak için yapılır.

(479) SEÇMELİ MANTIK 2 CEVAP ANAHTARLARI

1. A 2. D 3. B 4. C 5. D 6. C  7. B 8. A 9. B 10. D 11. C 12. A 13. B 14. B 15. D 16. A 17. C 18. B 19. D 20. A

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR