(511) FIKIH 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Şubat 12, 2024
136 views
(511) FIKIH 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Fıkhın ibadetler bölümünün ele alındığı müstakil kitaplara ne ad verilir?

A) Siyer
B) İlmihal
C) Akaid
D) Fıkıh usulü

2. Aşağıdakilerden hangisi fıkhın ana konularından biri değildir?

A) Münâkehât
B) Ukûbât
C) Ahlak
D) Ferâiz

3. Fıkıh ilminin en çok irtibatlı olduğu ilim dalları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinler Tarihi – İslam Tarihi
B) Sosyoloji – Psikoloji
C) Tasavvuf – Kelam
D) Tefsir – Hadis

4. Hz. Peygamber önceleri Müslümanların, kabirleri ziyaret etmesini yasaklamışken sonraları ziyaret edilmesinde bir sakınca görmemiş ve bu yasağı kaldırmıştır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

A) Nesh
B) Kıyas
C) Ruhsat
D) İstishab

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Gazzâlî`ye aittir?

A) el-Hidaye
B) el-Müstesfâ
C) el-Muvâfakât
D) Bidâyetü’l-müctehid

6. “Kamu yararı ile bireylerin menfaati çatıştığında kamu yararı tercih edilir.” ilkesini ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teklif
B) Mahcur
C) Maslahat
D) Seddizerayi

7. İslam hukuku aşağıdaki dönemlerin hangisi ile başlar?

A) Hz. Peygamber
B) Mezhepler
C) Sahabe
D) Tâbiîn

8. “Zaruretler memnu olan şeyleri meşru kılar.” maddesi fıkıh ilminin aşağıdaki ilkelerinden hangisine örnektir?

A) Tedricilik
B) Tekliflerde kolaylık
C) Adaletin gözetilmesi
D) Kamu yararının gözetilmesi

9. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi sahabe içtihadına örnektir?

A) Kan ve organ nakillerine izin verilmesi
B) Namaza çağrının ezan ile yapılmasına karar verilmesi
C) Gayri müslimi öldüren Müslümana kısas uygulanması
D) Teravih namazının cemaat ile yirmi rekât kılınmaya başlanması

10. • Medine`de doğup orada vefat etmiştir.
• İmam Nafi, Zühri ve Rabietu`r-Re`y en etkili hocalarıdır.
• İlk hadis kaynakları arasında gösterilen Muvatta adlı eserin müellifidir.
Hakkında bilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malik bin Enes
B) Numan bin Sabit
C) Ahmet bin Hanbel
D) Muhammed bin İdris eş-Şafİ

11. Meydana gelmesinde insanın iradesi ve fiili olan arızalara “müktesep arızalar” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi müktesep arızalara örnektir?

A) Çocukluk
B) Bayılma
C) Bunama
D) Cehalet

12. Hanefi mezhebine göre vacip hüküm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Farzdan ayrı bir hüküm olarak kabul edilir.
B) İnkâr eden kişinin dinden çıktığına hükmedilir.
C) Mükellef tarafından yerine getirilmesi gereklidir.
D) Kurban Bayramı’nda kurban kesmek buna örnektir.

13. Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumsuz bir anlam ifade etmektedir?

A) Mübah
B) Helal
C) Müfsit
D) Caiz

14. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı harama örnektir?

A) Hırsızlık yapmak
B) Alkollü içki içmek
C) Yalan yere şahitlik yapmak
D) Cuma vaktinde alışveriş yapmak

15. İstishab; bir zamanda mevcut olan durumun, değiştiğine dair delil bulunmadıkça hâlen varlığını koruduğuna hükmetmektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi istishab deliline örnektir?

A) Hastalığın yayılmasını önlemek için karantina kararı almak
B) Sanığa, suçu ispat edilene kadar suçsuz muamelesi yapmak
C) Neslin devamını sağlamak için geçici av yasağı getirmek
D) Sarhoşluk veren tüm içecekleri haram kabul etmek

16. Hz. Peygamber`in aşağıdaki davranışlarından hangisi takriri sünnete örnektir?

A) “Ameller niyetlere göre değerlendirilir.” buyurması
B) Yardımlaşmada ihtiyaç sahibine öncelik vermesi
C) Medineli gençlerin yöresel oyunlarını izlemesi
D) Muhatabının yüzüne bakarak konuşması

17. “Allah`a itaat edin, Peygamber`e itaat edin ve Allah`a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece tebliğ etmektir.”

(Mâide suresi, 92. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İman etmek insan iradesine bırakılmıştır
B) Hz. Peygamber’in, Allah’a karşı sorumlulukları vardır
C) İnananlar için Kur’an ve sünnetin hükümleri bağlayıcıdır.
D) Kur’an ve sünnette hüküm bulunmayan konularda örf geçerlidir.

18. Aşağıdakilerden hangisi tabiin dönemi âlim ve fakihlerindendir?

A) Abdullah bin Mesud
B) Abdullah bin Ömer
C) Said bin Müseyyeb
D) Zeyd bin Sabit

19. Aşağıdakilerden hangisi içtihatta aranan şartlardan biri değildir?

A) Dinin genel amaçlarına uygun olmalıdır
B) Alanında yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır.
C) Subûtu ve delâleti kat’i hükümlerde yapılamaz.
D) Bütün müçtehitlerin ortak kararıyla sonuçlanmalıdır.

20. İslam kültüründe dinî ilimlerde uzman olan müçtehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin konularda, kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezhep
B) Telfik
C) İtikat
D) Nas

(511) FIKIH 1 CEVAP ANAHTARLARI

1. B 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C  7. A 8. B 9. D 10. A 11. D 12. B 13. C 14. D 15. B 16. C 17. D 18. C 19. D 20. A

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR