(542) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
107 views
(542) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Türk edebiyatının Batılı anlamdaki ilk
romanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araba Sevdası
B) Felatun Bey ve Rakım Efendi
C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
D) İntibah

2. Aşağıdakilerden hangisinin konusuna göre türü diğerlerinden farklıdır?
A) Cezmi
B) Devlet Ana
C) Küçük Ağa
D) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu

3. Hikâyenin romandan farkı;
• daha kısa olmasıdır.
• birden çok olay üzerinde durmasıdır.
• anlatımının daha ağır ve sanatlı
olmasıdır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak
değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) D-Y-Y B) Y-D-D
C) D-Y-D D) Y-D-Y

4. Çantasındaki esans şişesini doldurmak vesilesiyle mağazaya girdiler.
Bütün eşyanın iliklerine işlemiş hafif
bir güzel koku… Neriman bu mağazaların sessizliğine de şaşıyordu.
İçeride kalabalık olduğu hâlde müşteriler pek az konuşarak, âdeta bir dilsiz gibi işaretle meram anlatarak istediklerini alıyorlardı. Yalnız, cam
tezgâhların üstüne konup kaldırılan
şişelerin ince çıtırtısı…
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi yoktur?
A) Mekân B) Zaman
C) Kişi D) Olay

5. Aşağıdaki parçaların hangisinde
gözlemci bakış açısı kullanılmıştır?
A) Hemen ileri atıldım. Ayaklarıma, ellerime sarılan dikenli çalıları kıra kıra
hep ilerliyordum. Epeyce ilerledikten
sonra ağaçların arasından, düzlükte
akan bir ırmak gördüm.
B) Hıdır Emmi ve oğlu gün boyu ve gece
yarısına dek kısrağı sık sık yokladılar.
Kaynamış saman soğudukça değiştirdiler. Kepek kavurup çorba yaptılar.
Leğenle önüne koydular.
C) Resim yapmanın da bir nevi ifade,
bir iç ifadesi olduğunu İstanbul’da ve
Sanayii Nefise Mektebinde, hiç kimsenin yardımı olmadan, kendi kendime öğrendim ve mektebe devam
etmez oldum.
D) Kıyasıya, kıran kırana bir cenk başlamıştı. Saldırgan, hırslı güçler, kendini korumak kaygısının verdiği tedbir, saldırgana karşı duyulan öfke,
nefret… Bütün bunlar uluma, kişneme, koşma, çifte atma gibi hareketlerle beliriyordu.

6. “Bu mektup, neden geldi beni buldu?” diye söyleniyordu hafifçe.
Demek, hafifçe söylenme alışkanlığı,
o zamana kadar uzanıyordu. Demek
kendi kendine konuşma o gece yarısı
başlamıştı. Çevresindeki eşyaya
duyduğu öfkenin ifade edilmeyen
sıkıntısıyla bunalıyordu.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
A) İç çözümleme B) Özetleme
C) Bilinç akışı D) Parodi

7. Şair Evlenmesi’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teodor Kasap
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Namık Kemal
D) İbrahim Şinasi

8. BEYREK — Bre yiğit, nedir bu
eğlence?
GENÇ — Düğündür.
BEYREK — Kimin düğünü?
GENÇ — Yalancı oğlu
Yalancık’la Bamsı
Beyrek’in adaklısı
Banı Çiçek’in.
(Genç uzaklaşır, Beyrek acılar içinde
kalır.)
KORKUT — İçine ateş düşen
Beyrek bir kenarda
durup düğünlere
gidenleri seyrederken
kız kardeşleri gelir
çok geçmeden.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine aittir?
A) Tiyatro B) Roman
C) Hikâye D) Şiir

9. I. Üç birlik kuralı göz ardı edilir.
II. Her türlü kaba söze ve şakaya yer
verilir.
III. Konular günlük hayattan alınır.
IV. Kahramanları soylu kişilerdir.
Numaralanmış cümlelerden hangileri komedi ile ilgili söylenebilir?
A) I ve II B) I ve IV
C) II ve III D) III ve IV

10. BAYEZİT : (Öfkeyle döner.) Yalan
söylersin bre nabekâr, yalan!
Dünyayı bağışlasalardı ona yine de
babasının sakalının tek teline değişmezdi. Zincirlerin zapt edemeyeceği
bir aslanken babasının bir sözüne
bağlandı, buraya geldi. Nereye gittiğini biliyordu… Ölümden korkmazdı,
alçaklıktan yılardı, sonunda alçaklar
elinde kaldı yazık.
RÜSTEM : (Hürrem’e) Şehzade bizi
kast eder sultanım.
BAYEZİT : (Ona doğru atılır.) Yaaa!
Yaa! Yaa! Sizi kast ederim devletlü,
size söylerim. Her kim ki alınır, ona
söylerim.
HÜRREM : (Rüstem’le Bayezit
arasına girerek) Size daha önemli bir
görev verilmiştir Paşa, unutmayın.
RÜSTEM : (Baş eğer çıkar.)
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?
A) Jest B) Dekor
C) Replik D) Aksiyon

11. Günümüzdeki – – – – türünün divan
edebiyatındaki karşılığı sayılan tezkirelerin en yaygın olanları, şairlerin
hayat hikâyelerini konu alır ve
“tezkire-i şuara” veya “tezküretü’şşuara” adıyla bilinirler.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) hatıra B) günlük
C) biyografi D) otobiyografi

12. Aşağıdakilerden hangisi biyografi
biçiminde yazılan romanlardan
değildir?
A) Viran Dağlar
B) Gazi ve Fikriye
C) Bozgunda Fetih Rüyası
D) Suyu Arayan Adam

13. Resmî mektuplar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devlet kurumları veya kişilerle
devlet kurumları arasında yazılır.
B) Üst makama yazılıyorsa “Rica
ederim.” alt makama yazılıyorsa
“Arz ederim.” diye bitirilir.
C) Saygılı bir dil ve ciddi bir üslup
kullanılır.
D) Olabildiğince kısa, öz bir şekilde
yazılır.

14. Bir e-posta adresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?
A) Türkçeye özgü, büyük harfler
B) Türkçeye özgü olmayan, büyük
harfler
C) Türkçeye özgü, küçük harfler
D) Türkçeye özgü olmayan, küçük
harfler

15. Türk edebiyatında “günlük” terimini ilk
kullanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Nurullah Ataç
C) Falih Rıfkı Atay
D) Ruşen Eşref Ünaydın

16. Cemil Beyler, niçin karanlıkta yalnız
oturuyorlar?
Bu cümledeki fiilin aldığı kip eki
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şimdiki zaman
B) Geçmiş zaman
C) Geniş zaman
D) Gelecek zaman

17. Meşe biten toprakta başka ağaç hemen hemen hiç gözükmez.
Bu cümlenin fiil çatısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Öznesine göre edilgen, nesnesine
göre geçişsiz
B) Öznesine göre etken, nesnesine
göre geçişli
C) Öznesine göre edilgen, nesnesine
göre geçişli
D) Öznesine göre etken, nesnesine
göre geçişsiz

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
yüklemi birleşik yapılıdır?
A) Kış günü sokakta kalan komşularına canla başla yardım etti.
B) İlerideki büfeye tiyatronun nerede
olduğunu sormuş.
C) Hâlbuki o sabah bana ne güzel
gülümsemişti.
D) Sofraya oturmadan ellerini sabunla iyice yıkar.

19. Onu alelade biri için ağlayıp bizi
I II III
paralarken görmek beni derinden
IV
yaraladı.
Bu cümledeki altı çizili zamirlerden
(adıl) hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV

20. Halıya ayağı takıldı, az kalsın düşecekti.
Bu cümledeki altı çizili zarfın
(belirteç) türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Durum B) Soru
C) Yer-yön D) Miktar

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR