(543) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
27 views
(543) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. 4 ünlü ve 34 ünsüz olmak üzere toplam 38 harften oluşur. Sağdan sola
yazılır. Türklerin kullandığı ilk alfabe
olarak kabul edilir.
Bu parçada sözü edilen alfabe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Latin B) Arap
C) Göktürk D) Uygur

2. Kutadgu Bilig’de Ögdilmiş
(Övülmüş) karakteri ile temsil edilen
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saadet B) Akıl
C) Adalet D) Akıbet

3. Aşağıdaki parçalardan hangisinde
diğerlerinden farklı bir bakış açısı
kullanılmıştır?
A) Zaten Saat Ayar İstasyonlarımız
çoğalmıştı. Şehir bizimdi. Bir yığın
genç kız ve erkek, sırtlarında çanta, yakalarında rozetlerimiz, gidip
geliyorlar hayatımıza neşe katıyorlardı.
B) Böylece her şey yoluna girdi. Ve
biz tekrar, hatta eskisinden daha
kuvvetle günün adamı olduk.
Babacanca hâllerim halkın hoşuna gidiyordu.
C) Bununla beraber Cemal Bey vardı, o benim kötü talihimdi. Nasıl
olsa, bir yerden, bir gün çıkacaktı
ve o tekrar çıktığı gün her şey
bitecekti.
D) O gün bir an için her şeyin yıkıldığını sandı ve asıl işte o zaman bu
bir yıl içinde ne kadar dönülmez
yollar geçmiş olduğunu anladı.
Hiçbir şey böyle bir son kadar korkunç olamazdı.

4. Otuzla kırk arası, yüzü kırış kırış biridir bizim köydeki Memet. Kalın kaşları altında maviş maviş gözler… Her
biri nazar boncuğu. Heybesi bacaklarının arasında. Olura olmaza sırıtır.
Poturu, sakosu lacivert. Başındaki
kasket de lacivert. Bu hep böyledir.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A) Kişi B) Olay
C) Mekân D) Zaman

5.   • Bir şehr-i Istanbul ki bî-misl ü
behâdır
Bir sengine yekpâre Acem mülkü
fedadır
• Ruhumu eritip de kalıpla dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
• İstanbul deyince aklıma bir masal
gelir
Bir varmış bir yokmuş.
• Ne kadar âlem-i devr etse sipihr
Bulmaz İstanbul’a benzer bir şehr
Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Ortak mekân söz konusudur.
B) Farklı dönemlerde yazılmıştır.
C) Dil ve anlatım özellikleri aynıdır.
D) Aynı tema ele alınmıştır.

6. Aşağıdakilerden hangisi Türk halk
edebiyatının geleneklerinden biridir?
A) Divan edebiyatı
B) Âşık edebiyatı
C) Millî edebiyat
D) Tanzimat edebiyatı

7. Dirse Han der: Bayındır Han benim
ne eksikliğimi gördü, kılıcımdan mı
gördü, soframdan mı gördü; benden
aşağı kimseleri ak otağa, kızıl otağa
kondurdu, benim suçum ne oldu ki
kara otağa kondurdu?
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?
A) Bozkurt Destanı
B) Kutadgu Bilig
C) Dede Korkut Hikâyeleri
D) Pembe İncili Kaftan

8. Ramayana Destanı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İngilizlere B) Ruslara
C) Hintlilere D) Japonlara

9. – – – -, İran edebiyatından alınmış
nazım biçimidir. Bu nazım biçimiyle
her çeşit konu işlenebilir. Beyitlerden
oluşan bu nazım biçiminde uyak düzeni aa, bb, cc… şeklindedir, beyit
sayısı sınırsız olduğundan aruzun
kısa kalıpları kullanılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halk hikâyesi B) Koşuk
C) Kaside D) Mesnevi

10. Lavanta kokuları gelir uzak mahallerden
Yel estikçe sıra sıra kavaklar sallanır,
Bir fakirlik, bir yalnızlık, bir gurbet
İnsan nasıl olsa katlanır.
Bu dörtlüğe hâkim olan ana duygu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk B) Pişmanlık
C) Sabır D) Yakınma

11. Haydi küçük( ) Ananı daha fazla bekletme( ) Şunu al da beraberce yersiniz( ) dedi( )
Bu parçada yay ayraçla gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (!) (.) (,) (.) B) (!) (…) (?) (.)
C) (!) (?) (,) (.) D) (…) (!) (.) (.)

12. Aşağıdakilerden hangisi koşuk
için söylenebilir?
A) Ölen kişinin ardından duyulan acıyı
dile getirir.
B) Sözlü edebiyat ürünlerindendir.
C) Beyitler hâlinde söylenir.
D) Divan edebiyatındaki kasidenin
karşılığıdır.

13. Kalenin ardı tandır
I
Yandır Allah’ım yandır
II
Beni güvercin eyle
III
Yâr bahçesine kondur
IV
Bu dizelerdeki numaralanmış sözlerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır?
A) I B) II C) III D) IV

14. Köroğlu’yum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde
Bu koşmanın konusuna göre türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koçaklama B) Güzelleme
C) Ağıt D) Taşlama

15. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin
bölümlerindendir?
A) Fahriye B) Mersiye
C) Tevhit D) Münacaat

16. Allah ona devlet üstüne devlet vermiş,
dünyalık üstüne dünyalık vermiş ama
gel gelelim yerini, yurdunu tutacak bir
I
evlat vermemiş; bu yüzden yaşı başı
ilerleyince gamı, kasveti artmış,
II
düşündükçe düşünür olmuş; kalkarak
III IV
obanın her köşesini geziyormuş.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf-fiil değildir?
A) I B) II C) III D) IV

17. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı
çizili tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Elindeki yeşil kitap herkesin dikkatini çekmişti.
B) Çocuk, her gün ikişer kavun getiriyordu.
C) Bu soruya kimse cevap vermek
istemiyordu.
D) Romanlarında tabiat tasvirlerini
çok canlı yapardı.

18. Aşağıdakilerden hangisi yapma
destana örnektir?
A) İlahi Komedya
B) İgor
C) Şinto
D) Gılgamış

19. Gidene bak gidene
Güller sarmış dikene
Mevlâ sabırlar versin
Gizli sevda çekene
Bu mâni ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Uyak düzeni “aaxa”dır.
B) Nakarat bölümü bulunur.
C) İlk iki dizesi doldurmadır.
D) 7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

20. I. Boccacio, hikâyeye bugünkü anlamda ilk edebî kimlik kazandıran
yazardır.
II. Türk edebiyatında batılı anlamda
ilk hikâye örneğini Sami
Paşazâde Sezai vermiştir.
III. Türk edebiyatının bugünkü anlamda ilk hikâye örneği “Letaif-i
Rivâyat” adlı eserdir.
Bu cümleler “hikâye” ile ilgili doğruyanlış olarak değerlendirildiğinde
sıralama aşağıdakilerden hangisi
olur?
A) D-Y-D B) D-D-Y
C) Y-D-Y D) Y-Y-D

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR