(544) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Şubat 19, 2024
234 views
(544) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. • Victor Hugo
• Givoanni Boccacio
• Miguel de Cervantes
Bu sanatçılar aşağıdaki eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Don Kişot
B) Dekameron
C) Sefiller
D) Robinson Crusoe

2. (I) Tanzimat Dönemi`ndeki eserler roman türünün ilk örnekleri olduğu için teknik yönden kusurludur. (II) Bu dönemde ortaya konan eserlerin amacı halkı eğitmekten çok, estetik zevk oluşturmaktır. (III) Eserlerde romantizm akımının esasları yansıdığı için uzun betimlemelere yer verilmiştir. (IV) Yazarlar kendi kişiliklerini gizlememişler olayın akışını bozarak görüşlerini söylemişlerdir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Tanzimat`ın I. dönemi ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

3. Bu dönemin yazarları eserlerinde genellikle görücü usulüyle evlilik, kölelik-cariyelik, tarihî olaylar, yanlış Batılılaşma gibi sosyal konuları işlemişlerdir. Araba Sevdası, Cezmi, Sergüzeşt adlı romanlar bu dönemde yazılmıştır.
Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servetifünun
B) Tanzimat
C) Fecriati
D) Millî Edebiyat

4. Aşağıdaki kahraman‒eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Suat, Süreyya ‒ Eylül
B) Mahpeyker, Ali Bey ‒ İntibah
C) İhsan, Peyami ‒ Sefiller
D) Kumru, Müştak Bey ‒ Şair Evlenmesi

5. Servetifünun Dönemi romancılarından olan Mehmet Rauf, mensur şiir, hikâye, roman ve tiyatro türlerinde otuzdan fazla eser vermiştir. (I)Siyah İnciler, (II)Karabibik, (III)Sinekli Bakkal ve (IV)Vatan yahut Silistre eserlerinden birkaçıdır.
Bu parçada numaralanmış eserlerden hangisi sözü edilen sanatçıya aittir?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

6. Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) O Türk şiirini, musikisini, tarihini içten duyarak seven bir sanatçıdır.
B) Gelişen teknoloji ile dünyamızın gerçek anlamda küreselleştiğini görüyoruz.
C) Tepelerden, ara vermeyen, soluk aldırmayan bir yağmur iniyor.
D) Birden siyah, saten bir kutunun içinde, bir elmas gerdanlık buldu.

7. Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları, bu bölgede yaşayan insanlar için bir geçim kaynağı olmuş.
Bu cümlenin yapısına göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basit
B) Sıralı
C) Birleşik
D) Bağlı

8. Gölge oyunundaki “Karagöz” ile aynı özelliklere sahip olan “Kavuklu” aşağıdakilerden hangisinin kahramanıdır?

A) Orta oyunu
B) Dram
C) Köy tiyatrosu
D) Trajedi

9. Aşağıdakilerden hangisi “İbrahim Şinasi”ye ait değildir?

A) Durub-ı Emsal-i Osmaniye
B) Müntehabat-ı Eş’ar
C) Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi
D) Tahrib-i Harabat

10. • Karagöz ve meddahta yazılı bir metin yoktur.
• Orta oyununda asıl konunun işlendiği bölüm mukaddimedir.
• Karagöz oyununda Çelebi, Zenne, Acem gibi tipler de yer alır.
Bu cümleler doğru‒yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) D ‒ Y ‒ D
B) Y ‒ D ‒ Y
C) Y ‒ Y ‒ D
D) D ‒ D ‒ Y

11. Japon gelinler Türk yemeklerini öğreniyorlar. Bir Türk-Japon derneği de iki kültürün kaynaşması için çalışıyor. Sürekli yemek kursları, dil kursları ve öğrenci değişim programları düzenleniyor. Açılan yemek kurslarına Japon gelinlerden büyük ilgi var.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Günlük
B) Deneme
C) Makale
D) Haber yazısı

12. Babürşah`ın kaleme aldığı “Babürname” adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı
B) Roman
C) Tiyatro
D) Makale

13. • Takvîm-i Vakâyi
• Cerîde-i Havâdîs
• Tercümân-ı Ahvâl
Verilenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi tarafından çıkartılmaları
B) Haber yazıları içermeleri
C) Servetifünun Dönemi’ne ait olmaları
D) Roman türünde kaleme alınmaları

14. Marmara Köşkü`nde 11 Nisan 1930 Cuma akşamı Gazi Mustafa Kemal Paşa`nın önünde sanatçıların geçirdikleri bu gece, can çekişen Türk tiyatrosuna yeni bir çehre ve umut açmıştır. Gazi büyük bir insan, elbette bizi ağırlamak için oraya çağırmaz. Oyunlarımızı en sıcak bir ilgiyle izledikten sonra bize verecek bir emri, söyleyecek bir sözü olmalıydı. Nitekim okyanus dalgaları gibi gelen iltifatlar bizi memnun etmişti.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Makale
B) Gezi yazısı
C) Anı
D) Fıkra

15. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Kırk Yıl
B) Saray ve Ötesi
C) Ömer’in Çocukluğu
D) Zavallı Çocuk

16. Çok bitkin bir hâldeyim, inanılmaz derecede.
Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Olumlu‒fiil‒basit‒devrik
B) Olumsuz‒isim‒birleşik‒kurallı
C) Olumlu‒isim‒birleşik‒devrik
D) Olumsuz‒fiil‒basit‒kurallı

17. Erzurum, geniş ve yeşil ovaya bakan, çekici bir kent. Uzun kavakları karga yuvalarıyla dolu. Ara sıra bir kavakta on ikiyi aşkın yuva görülüyor. Bunlar sanki minare şerefelerini andırıyor. Kentte Rusların pek azı kalmış. Bunlar Erzurum Kalesi`nin savunmasında görevli Rus subayların eşleri. Onların parlak semaverleri, çayları, kitapları, gazeteleri hiçbir şeyleri eksik değil.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Söylev
B) Mektup
C) Gezi yazısı
D) Biyografi

18. Yazar Sait Faik Abasıyanık`ın tabii güzelliklerini hikâyelerinde anlattığı Marmara Denizi`ndeki Burgazada`da, yıldırım düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde çıkan yangın büyük uğraşlar sonucu söndürüldü.
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Ne zaman
B) Kim
C) Nerede
D) Nasıl

19. İnsan iki defa emekliyor ( ) Beşikten çıktığı vakit ( ) yaşlılık ilerlediğinde ( ) Çocukken ana ve baba var, tutarlar ( ) ihtiyarın tutunmak için uzattığı ele karşı çehreler dönüktür.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (:) (,) (.) (;)
B) (,) (,) (…) (;)
C) (:) (;) (.) (,)
D) (.) (;) (…) (,)

20. (I)Manyas Kuş gölünün (II)kuzey doğusunda yer alan (III)Kuş Cenneti Millî Parkı, Bandırma-Balıkesir (IV)kara yolunun 15. kilometresinde bulunur.
Bu cümlede numaralanmış sözlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?
Bu cümlede numaralanmış sözlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve IV.
D) III ve IV

(544) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 CEVAP ANAHTARLARI

1. D 2. B 3. B 4. C 5. A 6. A 7. C 8. A  9. D 10. A 11. D 12. A 13. B  14. C 15. D 16. C 17. C 18. B 19. A 20. A

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR