(544) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
78 views
(544) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. PİŞEKÂR – Ne hâldesin bakalım?
Peder nerelerde?
KAVUKLU – Peder göçtü.
PİŞEKÂR – Tamir ettireydin.
KAVUKLU – İki payanda vurdurduk,
kâr etmedi. Peder
yürüdü.
PİŞEKÂR – Sılaya mı saldınız?
KAVUKLU – Helvacıdede’ye
götürdük… Peder
merhum oldu.
PİŞEKÂR – A birader, doktora
götüreydin, burnunu
açardı.
KAVUKLU – Geçen yağmurda
oluklar tıkanmış,
tenekeciye zor
açtırabildik. Sen dayak
yer misin?
PİŞEKÂR – Anladım: Pederiniz
ölmüş.
KAVUKLU – Hele çok şükür
anlayabildi!
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?
A) Orta oyunu
B) Karagöz
C) Meddah
D) Köy seyirlik oyunu

2. Aşağıdakilerden hangisi romanın
yapısal ögelerinden biridir?
A) Mekân B) Bakış açısı
C) Dil ve anlatım D) Tema

3. Şiiri eleştirirken onun içeriğine bakmak bana kolaycılıkmış ve doğru
değilmiş gibi geliyor. Bana göre, bir
şiirin şiir olup olmadığı yapısıyla, biçimiyle yeni bir öneride bulunup bulunmadığına bağlıdır. Şiirde ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz önemlidir. Yoksa şiirin bir anlatıdan farkı
kalmaz.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki
düşünceyi geliştirme yollarının
hangisinden yararlanılmıştır?
A) Tanık gösterme
B) Karşılaştırma
C) Örnekleme
D) Sayısal verilerden yararlanma

4. Doğu’yu içinde taşırken Batı’yı özleyenlerin, geçmişi gönlünde yaşatırken
geleceğe değmek isteyenlerin; şifa
bulmaz sıla hastalığının, bir büyük
hülyanın, Ahmet Hamdi Tanpınar’da
zamanın hikâyesi böyle başlar.
Bu parçada geçen “sıla hastalığı” ile
anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zamanın geçmişi yok ederek hızla
geçmesi
B) Yazarların Batı hayranlığının hastalığa dönüşmesi
C) Eski ve yeniyi bir potada eritme
isteği
D) Doğu kültüründen vazgeçmeme
düşüncesi

5. Çocukken, uzun kış gecelerinde;
“Elektrikler kesilse de mum ışığında
ellerimle duvarlarda, denizin üzerinde
uçan yelkovan kuşlarını, okyanusta
sıçrayan balinaları ve dağlardaki kurt
siluetlerini oluştursam…” diye beklerdim. Öyle anlarda hayvan gölgeleri
masal kahramanları olur, gizemli bir
dünya sunarlardı bana.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Geriye dönüş tekniğinden yararlanılmıştır.
B) I. tekil anlatıcı kullanılmıştır.
C) Benzetmeye yer verilmiştir.
D) Bir sosyal romandan alınmıştır.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
birden çok koşul bulunmaktadır?
A) Beni duyuyorsan, dediklerimi anlayabiliyorsan bir gece ansızın gelebilirim.
B) Eserlerinde kalıcılığı yakalamak
istiyorsa kullanacağı dili iyi seçmelidir.
C) Geçmişine değer verirsen gelecek
sana kucak açar.
D) Başladığı kitabı sevdiyse soluksuz
okur.

7. 5N1K kuralında amacı belirleyen
soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kim B) Nasıl
C) Neden D) Nerede

8. Chateaubriand, 1768 yılında bardaktan boşanırcasına yağmurun yağdığı,
fırtına yüzünden ağaç dallarının kopup metrelerce sürüklendiği soğuk
bir Saint Malo gecesinde dünyaya
geldi. Pek de keyifli olmayan bir çocukluğun ardından, gençlik yıllarında
edebiyata olan yatkınlığı nedeniyle
18. yüzyıl Fransız yazarlarının dikkatini çekti.1801 yılında Atala isimli
eseriyle entelektüel çevrelerde adından söz ettirmeye başladı.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine yer verilmemiştir?
A) Açıklayıcı B) Tartışmacı
C) Betimleyici D) Öyküleyici

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi
Halide Edip Adıvar’a aittir?
A) Araba Sevdası
B) Sergüzeşt
C) Ateşten Gömlek
D) Eylül

10. I. Tanzimat Dönemi’ndeki romanlar
ilk örnekler olduğu için teknik yönden kusurludur.
II. Tanzimat Dönemi romanında yurt
dışına göç eden işçilerin sorunları
işlenmiştir.
III. Tanzimat’ın ilk döneminde realizm
ve natüralizm etkili olmuştur.
IV. Türk edebiyatındaki ilk edebî roman olan İntibah, Tanzimat
Dönemi’nde yazılmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yanlış bilgi verilmiştir?
A) I ve II B) II ve III
C) I ve IV D) III ve IV

11. Yattığımız oda tıklım tıklım eşya doluydu( ) Koltuklar, sehpalar, süs eşyaları, fotoğraflar( ) Bir köşede de
bizim torba ve filelerimiz vardı( ) Ev
halkının gözü kapıdaydı; merak edilen, odaya ilk kim girecekti( )
Bu parçada yay ayraçla gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (:) (…) (.) (?) B) (.) (,) (…) (.)
C) (:) (?) (,) (.) D) (!) (…) (.) (!)

12. İbrahim Şinasi, İstanbul’da doğan Türk
gazeteci, şair, tiyatro yazarı ve düşünürdür. Batılılaşmanın ilk adımlarını
atan sanatçı, birçok türde eser vermiştir. Zorla Evlenme, Kibarlık Budalası,
I II
Şair Evlenmesi ve Gülünç Kibarlar
III IV
eserlerinden birkaçıdır.
Bu parçadaki numaralanmış eserlerden hangisi sözü edilen sanatçıya aittir?
A) I B) II C) III D) IV

13.   • Güldürü unsurları ön plandadır.
• Önceden hazırlanan bir metni vardır.
• Söz oyunları ve tekerlemelerden
yararlanılır.
Bu cümleler “geleneksel Türk halk
tiyatrosu” ile ilgili doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) D-Y-D B) D-D-Y
C) Y-D-Y D) Y-Y-D

14. Aşağıdakilerden hangisi haber
yazısına ait bir terimdir?
A) Mukaddime B) Muhavere
C) Tekzip D) Fasıl

15. Türkistan şehri, Taşkent’in 270 kilometre kuzeyinde, Kazakistan
Cumhuriyeti’ndedir. Mavi dağların
çevrelediği bir ovadan, ekseriyeti kerpiç olan evlerden oluşan 15 bin kadar
nüfuslu bir şehirdir. Trenimiz, işte bu
şehre bayramın ilk günü, sabahleyin
erkenden vardı. Bulunduğumuz ovada, Hoca Ahmet Abidesi, yüksek kubbeleriyle en uzaklardan görülüyordu.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?
A) Haber yazısı B) Deneme
C) Gezi yazısı D) Makale

16. Nehirler mademki canlıdır, onlarında
I II
bizler gibi bahtiyarı ve bahtsızı var. Tuna
kaç defa talihli: Yatağına keyifince yer-
III
leşmiş. Çölde değil kavrulmuyor, fakir
değil gelirli, çıplak değil ağaçlı. Hiç bir
IV
tablo kendine bu kadar uygun çerçeve
bulamadı.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) I B) II C) III D) IV

17. Sait Faik’le arkadaşlığımız 1939 yılında başladı. Onu ilk gördüğüm yer
Küllük Kahvesi’ydi. Yanında Abidin
Dino vardı. Daha sonra birkaç kez
Nisvaz’da karşılaştık. Ben kendimi
biliyorum ya herkesin de beni bileceği sanısındayım. Oysa Sait Faik için
ben, bir edebiyat heveslisiydim. Bana
dikkati, adımı bile aklında tutacak
denli değildi. Kalktım; o sıralar yazıhanesine, onu görmeye gittim.
Aslında yazıhane, yakınlarda yitirdiği
babasının dış ülkelerle alışveriş ettiği
ticaret yeriydi. O gün yazıhaneye
girdiğimde, odanın ortasındaki bir
koltuğa oturmuş kitap okuyordu…
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?
A) Haber yazısı B) Makale
C) Gezi yazısı D) Anı

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu, yapıca olumsuzdur?
A) Yaptıklarından korktu belki de
Ayşe Hanım.
B) O mesafeyi koşacak nefesim mi
var?
C) Oralar bu mevsimde soğuktur.
D) Aslında ödülü hakketmiyor değil.

19. Uğursuz bir aşktan kurtulmuş olan Ali
Bey ilk rastladığı bu güzel kıza gönlünü kaptırmış, kalbi şiddetle çarpmaya
başlamıştı. Mahpeyker’le Dilaşup’u
mukayese etti: Ötekinin yaptığı bütün
davranışlar yapmacık, bütün söyledikleri yalandı. Dilaşup ise her hâliyle
sevilmeye layık bir melekti.
Bu parça, Namık Kemal’in aşağıdaki
eserlerinin hangisinden alınmıştır?
A) Gülnihal B) İntibah
C) Zavallı Çocuk D) Cezmi

20. Türk edebiyatında gazete, Batı’yla
ilişkilerin güçlendiği Tanzimat
Dönemi’yle birlikte başlamıştır.
Tanzimatçılar, halkı aydınlatmak ve
onlara yol göstermek amacıyla gazete çıkarmıştır. İlk özel Türk gazetesi
1860’ta İbrahim Şinasi ve Agah
Efendi tarafından çıkarılmıştır.
Bu parçada sözü edilen gazete
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasvîr-i Efkâr
B) Cerîde-i Havâdis
C) Takvîm-i Vekâyi
D) Tercümân-ı Ahvâl

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR