(546) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
123 views
(546) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Medeniyetler zaman içerisinde değişir, insan toplumlarının dünyadaki
üstünlüğü, ilişkilerinin ve teknolojik
güçlerinin zaman içerisinde değişmesine bağlıdır. Medeniyet, değiştirilmediği ölçüde toplumunu eriten bir ateşten gömlek gibidir. İnsan toplumu,
çevreye uyumla yaşar; çevreye uymak için verdiği savaş onun yaratıcılığıdır, yani kültürüdür.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki
düşünceyi geliştirme yollarının
hangisinden ağırlıklı olarak yararlanılmıştır?
A) Karşılaştırma
B) Tanık gösterme
C) Sayısal verilerden yararlanma
D) Tanımlama

2. I. Dil, toplumların millet olabilmesi
için baş şart olduğu gibi fertlerin
de gerçek anlamda varlıklarının
temel unsurudur.
II. Dikkat edilirse, bilim ve kültürce
ileri, dolayısıyla gelişmiş ülkelerin
sözlükleri, geri kalmış ülkelerinkinden beş-on kat daha şişkindir.
III. Çocukta millet şuurunun uyanışı,
dilin öğrenilmeye başlamasıyla
aynı zamana rastlar.
IV. Bizde her zaman içten içe akan
kuvvetli bir edebî potansiyel olmuştur.
Numaralanmış cümlelerin hangileri
anlamca aynı doğrultudadır?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) III ve IV

3. Cümle içerisinde aynı anlama gelen
sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu
açıklamaya örnek olabilir?
A) Yangın tatbikatında sınıflar hızlıca
boşaltıldı.
B) Bugün çok hüzünlü ve üzgün görünüyorsun.
C) Yaşadığı problemleri tek tek anlattı.
D) Gül kokuları baharın habercisi
gibiydi.

4. – İstiklal Marşı’nı nasıl yazdınız?
Yatağında yavaşça doğruluyor,
yastıklara yaslanıyor, sesi birden
canlanıyor:
– Doğacaktır, sana vadettiği günler
Hakk’ın!
Bu, ümitle, imanla yazılır. O zamanı
düşünün… İmanım olmasaydı
yazabilir miydim? Zaten ben, başka
türlü düşünüp, başka türlü
yazanlardan değilim. Bu, elimden
gelmez. İçimde ne varsa bütün
duygularım yazılarımdadır…
Ve gözleri, yemyeşil Şişli sırtlarında,
dilinde bir dua gibi aynı nağme
titriyor.
Kim bilir belki yarın, belki yarından
da yakın.
– Ya büyük zafer üstadım… O anda
ne duydunuz?
– Ah, diyor.
Allah’ım, ne muazzam zaferdi o! Beş
altı saat içinde bir başka dünya
doğdu.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?
A) Mülakat B) Gezi yazısı
C) Anı D) Deneme

5. Herhangi bir olayı, yeri, kişiyi tanıtmak; bir kimsenin bir konu veya sorunla ilgili görüşlerini almak, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla oluşturulan gazete veya dergi yazılarıdır.
Titiz bir araştırma, inceleme ve gözlem gerektirir. Yazar, birikimini kendi
görüşleriyle birleştirerek yazıya aktarır. Gazete ve dergilerde yayımlanmış olanlarına konuyla ilgili fotoğraflar da konur.
Bu parçada hakkında bilgi verilen
yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gezi yazısı B) Biyografi
C) Deneme D) Röportaj

6. Aşağıdaki parçaların hangisinde iç
konuşma tekniği kullanılmıştır?
A) Ayağıma uyandırması için ip dolarım, sandalı da bırakırım tarasın,
uyurum, diye düşündü. Ama bugün seksen beşinci gün, dalga
geçmemeli.
B) En sonunda kurtların ulumaları da
duyuldu. Gecenin şüpheleri artıyordu. Bu gece tekin bir gece değildi. Aygır da, atlar da bunu sezinlemişlerdi.
C) Bir şey olduğu yoktu. Balık ağır
ağır gezinip duruyordu. Yaşlı
adam bir santim bile çekmemişti
onu. İpi sağlamdı, büyük balıklara
göreydi.
D) O kısa sabah uykusunda, çok
uzun bir rüya gördü. Rüyasında,
büyük bir çayırda bekliyordu.
Elinde bir karanfil demeti, birini
bekliyordu.

7. Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet
Dönemi eleştiri yazarlarımızdan
değildir?
A) Ahmet Şuayp
B) Asım Bezirci
C) Fethi Naci
D) Mehmet Kaplan

8. Shakespeare( ) Kral Lear adlı tiyatro
eserinde okuyucuya şu düşünceyi
iletmek istemiştir( ) Güzel ve parlak
sözlere inanış( ) körü körüne güven( )
en güçlü kişileri bile yıkıma götürür.
Bu parçada yay ayraçla gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (…) (!) (,) (;) B) (,) (,) (;) (,)
C) (!) (!) (,) (.) D) (,) (:) (,) (;)

9. Mülakat için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın, Türk edebiyatındaki ilk temsilcisidir.
B) Dil, ağırlıklı olarak sanatsal işlevde kullanılır.
C) Yazar, kişisel görüşlerini ekleyerek
yazısını kaleme alır.
D) Sorular, konunun bütününü kapsayacak nitelikte hazırlanır.

10. Evimin değeri iki yıl önceye göre yüzde otuz çoğaldı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mantık ve sıralama yanlışlığı
B) Anlam belirsizliği
C) Kelimenin yanlış anlamda kullanılması
D) Anlamca çelişen kelimelerin kullanılması

11. Bu havasız, karanlık ve daracık yerde
gecenin bu saatinde en çok parıldayan üç şey; kandilin alevi, muhasebecinin ışıltılı gözleri ve dövme demirden
yapılma, kapağı açık, yedi kilitli bir
dolabın içine istif edilmiş kuruşlardı.
Duvardaki rafta sicil defterleri diziliydi.
Buna ek olarak senelerdir birikmiş
çeşitli evrak, çengellere asılmış torbalarda muhafaza ediliyordu.
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A) Olay B) Kişi
C) Zaman D) Mekân

12. Amerikalı yazar ve gazeteci. İlk makaleleri lise yıllarında okul gazetesinde yayımlandı. Kısa ve gösterişsiz
yazılarıyla tanındı. Yaşlı Adam ve
Deniz adlı eseriyle Nobel Edebiyat
Ödülü’nü aldı. Çanlar Kimin İçin
Çalıyor, Silahlara Veda ve Ya Hep Ya
Hiç eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emile Zola
B) Albert Camus
C) Honore de Balzac
D) Ernest Hemingway

13. Bir paşa oğlu olan Ahmet Celâl, yedek subay olarak katıldığı Birinci
Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybedince daha otuz beş yaşına basmadan her şeyin bittiğini, aşkın ve umutlarının sönüp gittiğini kendi içinde
duyar. Emir eri Mehmet Ali’nin çağrısına uyan Ahmet Celâl, onun Porsuk
Çayı kıyısındaki köyüne yerleşir.
Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnce Memed B) Yaban
C) Yılkı Atı D) Kiralık Konak

14. Aşağıdaki parçaların hangisinde
kahraman bakış açısı kullanılmıştır?
A) Bir ara ip artık gelmez oldu; güneşin ilk ışıkları altında üzerindeki
suları sıçratmaya devam etti.
Sonra yeniden elinden kaymaya
koyuldu; yaşlı adam diz çökmüş,
çektiği iplerin yeniden karanlık
sularda kayboluşunu seyretti.
B) Kapının zilini çalarken, birden
yüzü asıldı. Fakat kapı açıldı ve
Müzeyyen Hanım’ın yorgun ve
sarı yüzü göründü. Hiçbir şey söylemeden Turgut’u içeri aldı.
Oturma odasına geçtiler.
Radyonun yanındaki koltukta
genç bir adam oturuyordu.
C) Aradan seneler geçti. Yabancı bir
şehirde, yabancı bir otel odasında, sırf bitip tükenmeyecek gibi
görünen bir gecenin yalnızlığına
karşı koymak için hatıralarımı yazmaya başladığım bu saatte, bir
elim yine aynı küçük çocuk tavrıyla saçlarımı çekiştiriyordu.
D) Kısrak yokuşu aşınca ovayı, ovanın ortasında kıvrıla kıvrıla akan
ırmağı, ırmağın karşı tarafında
dağınık düzende dolaşan atları
gördü. Uzun, güçlü bir kişneme
tutturdu. Atlar başlarını sesin geldiği tarafa çevirdiler.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık
yapılmıştır?
A) Hâlbuki “Kaldırımlar Şairi” olmaktan ziyade “Çile” isimli şiirimin şairi
olmayı tercih ederim.
B) Görüyorumki hâlâ yaşadıklarınızdan ders çıkarmamış, yanlışlarınızda ısrar ediyorsunuz.
C) Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin.
D) Erkenden sokağa çıkmış, öğretmenin verdiği ödevleri yapmış mı ki?

16. Aşağıdakilerin hangisi 1970 ile
1980 yılları arasında romanlarda
işlenen konulardan değildir?
A) Sosyal medyanın getirdiği sorunlar
B) Yurt dışına giden işçilerin sorunları
C) Kadınların karşılaştıkları sorunlar
D) Gecekondu halkının yaşadığı sorunlar

17.   • 1950 ile 1960 yılları arasındaki gelişmelerin başında Muhsin
Ertuğrul’un çağdaş anlamda ilk özel
tiyatro olan Küçük Sahne
Tiyatrosunu kurması gelir.
• 1960 sonrasında tiyatro yaşamı ve
oyun yazarlığı kesintiye uğrayarak
özel tiyatro sayısı azalır.
• 1928 ile 1950 yılları arasında
Ankara’da devlet tiyatroları kurulur,
bazı büyük şehirlere şubeler açılır,
turneler düzenlenerek tiyatro halkın
ayağına götürülür.
Bu cümleler “Cumhuriyet Dönemi
Türk tiyatrosu” ile ilgili doğru-yanlış
olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Y-Y-D B) D-D-Y
C) Y-D-Y D) D-Y-D

18. I. Günümüzdeki anlamıyla çağdaş
tiyatronun başlangıcı eski
Yunan’da Bağ Bozumu Tanrısı
Sophokles (Sofokles) adına yapılan dinî törenlere dayanır.
II. MÖ 6. yüzyılda Thespis (Tespis)
koronun karşısına bir oyuncu çıkararak klasik tiyatroda diyaloğu
başlatmıştır.
III. 19. yüzyılda romantizm etkili olmuş; Schiller, Goethe, Victor
Hugo gibi yazarlar öne çıkmıştır.
IV. 16. yüzyılın sonlarında Fransa’da,
eserlerindeki konuları YunanRoma mitolojilerinden alan
Maksim Gorki ve Shakespeare ön
plana çıkmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yanlış bilgi verilmiştir?
A) I ve II B) I ve IV
C) II ve III D) III ve IV

19. Aşağıdaki eserlerin hangisi Adalet
Ağaoğlu’na ait değildir?
A) Evcilik Oyunu
B) Tombala
C) Bir Adam Yaratmak
D) Kendini Yazan Şarkı

20. Bütün olayların, durumların bizi koltuğumuzda tutmak için ayarlandığı romanlara alışmıştık; kişiler de, çevreleri de bize doğru yönelirdi. Bu geniş,
sağlam düzenin bir kurucusu olduğunu bilir, o kurucunun anlattıklarını
dinler, gerekli her açıklamayı yapacağına güvenirdik. Sığıntılığın sınırlarında dolaşmak onurumuzu kırmazdı.
Olaya katılmak, kahramanın yerini
almak aklımızdan bile geçmez, ara
sıra doğrulmaya yeltensek bile, bu
çağrının bizi koltuğumuza daha iyi
perçinleyecek bir aldatmaca olduğunu çok geçmeden anlardık.
Bu parçada aşağıdaki eleştiri türlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Eseri konu alan
B) Topluma yönelik
C) Okura dönük
D) Tarihsel

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR