(547) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Şubat 19, 2024
228 views
(547) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Amacı varlık, evren, ahlak, bilgi ve estetik gibi konularda sistematik bir düşünce ortaya koymak olan – – – – ile edebiyat birbirinden bağımsız düşünülemez.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki bilgi dallarından hangisi getirilmelidir?

A) tarih
B) sosyoloji
C) psikoloji
D) felsefe

2. Fikrinde inatçı, muhabbette inatçı, muharebede inatçısın. Yeniliğe çabuk alışmazsın fakat bir defa da alışırsan bırakmazsın. Safsın; seni çekemeyenler böbürlenmekle değil ekseri sana yaranmaya çalışmakla zarar verirler. Ayakların, kolların bir boğa gibi ağır ağır kımıldarken tavrından tükenmeyen bir tahammül, yılmayan bir azim belli olur. O engin denize benzersin ki yavaş yavaş coşar ve coşunca da pek hırçın olursun.
Bu parçada aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılmıştır?

A) Psikoloji
B) Coğrafya
C) Arkeoloji
D) Sosyoloji

3. • Coğrafya
• Teknoloji
• Din
Türk dilinin değişim ve gelişimini etkileyen aşağıdaki olaylardan hangisi verilen alanlarla eşleştirildiğinde dışta kalır?

A) Anadolu’ya yapılan göç
B) Genel Ağ’ın (İnternet) icadı
C) Türk Dil Kurumunun kurulması
D) İslamiyet’in kabul edilmesi

4. Sözcüklerin anlamlarını, okunuşlarını ve kökenlerini öğrenmek isteyen bir dil bilimci aşağıdaki kaynaklardan hangisine başvurmalıdır?

A) Tiyatro
B) Hikâye
C) Roman
D) Sözlük

5. Aşağıdakilerden hangisi sözlük çalışmalarından değildir?

A) Kamus-ı Türkî
B) Divanü Lûgati’t Türk
C) Atabetü’l Hakayık
D) Lehçe-i Osmanî

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır?

A) Yeni kiracılar 3. kattaki, uzun zamandır boş olan daireye taşınmışlar.
B) Yazdığı şiirde ahengi kafiye ve redif kullanarak sağlamış.
C) Salonun perdesini yıkamak için bin bir zahmetle yerinden söktü.
D) Her olaya farklı bir noktadan bakarak değerlendirme yapıyor.

7. Karanlık (I)gecenin nazlı gelini Ateş verir (II)yandırırlar dilini Kız, gelinler sana (III)vurur elini (IV)Karanlıkta büyük hünersin lamba
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

8. Hülya tepeler, hayal ağaçlar… Durgun suda dinlenen yamaçlar…
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş seslilik
B) Eş anlamlılık
C) Zıt anlamlılık
D) Yakın anlamlılık

9. Ey karanlıklar içinde nur gibi parlayan mahzun yıldız! Ey (I)Ayşe kız! Sen bu nefis (II)Şaheseri nasıl meydana getirdin? Mektep, (III)Üstat görmeden nasıl en büyük (IV)Fransız ressamı olan (V)Vato ile imtihan meydanına girdin ve aynı şeref mevkiini kazandın?
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangilerinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı vardır?

A) I ve II.
B) II ve III.
C) III ve IV.
D) IV ve V.

10. Serinliği ayaza çalan sonbahar gecesi tertemizdi ( ) akasyaların tohum keselerinde ( ) doktorun pek bildiği ve o kadar da sevdiği şarkısını mırıldanıyordu ( ) Her yıl tekrarlanmaya başlayan şarkının şu tek mısralık şiirini aklından geçirdi ( ) “Bugün hazan, önümüz kış ve akıbet belli.”
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (,) (.) (.)
B) (;) (,) (,) (.)
C) (,) (;) (,) (:)
D) (;) (,) (.) (:)

11. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikâyecilerinden değildir?

A) Sabahattin Ali
B) Sevgi Soysal
C) Orhan Duru
D) Leyla Erbil

12. İlkbaharın bu ilk günlerinde Sakine Çiçek`in, ıtırlarla sardunyaları, pencere dibinde boy veren mor çiçekli hüsnüyusufları bir başka güzeldi. Avlu taşları halka halka esmerleşti ve kayboldu esmer, kıvrık çizgiler. Avluya çizgilerin cılızlığında ince bir serinlik dokunup geçti.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?

A) Kişi
B) Olay
C) Mekân
D) Zaman

13. Kahramanın zihninden geçenleri, olduğu gibi aktarma çabasıdır. Bu teknikte amaç, bireyin iç dünyasında şekillenen duygu ve düşüncelerin doğal olarak yansıtılmasıdır. Örneğin yarım bırakılmış cümleler, rastgele dizilmiş gibi görünen ifadeler; çağrışımlarla okur zihninde bir bütün hâline gelir, anlamsal bir düzene girer.
Bu parçada sözü edilen anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diyalog
B) Bilinç akışı
C) İç konuşma
D) Geriye dönüş

14. • Ele alınan durumun en çarpıcı noktası üzerinde durulur.
• Kişi, zaman ve mekân unsurlarına geniş yer verilir.
• Anlatım, her okuyanın aynı anlamı çıkaracağı şekildedir.
Bu cümleler “minimal hikâye” ile ilgili doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Y – D – Y
B) Y – D – D
C) D – Y – D
D) D – Y – Y

15. Aşağıdakilerden hangisi saf (öz) şiir anlayışının edebiyatımızdaki temsilcilerinden değildir?

A) Nazım Hikmet Ran
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Ahmet Hamdi Tanpınar

16. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden…
Senin de destanını okuyalım ezberden…
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden…
Elde sensin, dilde sen; gönüldesin baştasın…
Fatih`in İstanbul`u fethettiği yaştasın!
Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A) Orhan Veli Kanık
B) Arif Nihat Asya
C) Edip Cansever
D) Küçük İskender

17. Aşağıdakilerden hangisi Garipçiler`in savunduğu şiir görüşlerinden değildir?

A) Tüm şiir gelenekleri reddedilmelidir.
B) Şiiri günlük konuşmadan ayıran özellikler yok sayılmalıdır.
C) Yergi ve mizahtan yararlanılmalıdır.
D) Aydın kesimin duygularına hitap edilmelidir.

18. Aşkımın temeli sen bir âlemsin
Sevgi muhabbetsin dilde kelâmsın
Merhabasın dosttan gelen selâmsın
Duyarak alırım sen varsın orda
Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır
B) Sarmal uyak örgüsü kullanılmıştır
C) Nazım birimi dörtlüktür.
D) Konusuna göre pastoraldir.

19. Sabah
İşe gidiyorum
Erkenci işçiler kuruyan topraklar
Çalışmaya zorlanan küskün çocuklar
Onlarsız düşünemiyorum
Kara bir gökkuşağı sunan
Şehirle uğuldayan sesi
Görüyorum Loş hanlarda çınlayan
Durunca acı su
Dinleyince yanan sesi
Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki anlayışlardan hangisine ait olabilir?

A) Toplumcu şiir
B) Halk şiiri
C) İkinci Yeni
D) Saf (öz) şiir

20. Bir yolcu bekliyorum
Nasıl da hasretliyim
Adı neydi unuttum
Yıllardır kederliyim
Bir yolcu bekliyorum
Bilmiyorum nereden
Belki bir meltem gibi
Esiverir göklerden
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Hüzün
B) Şaşkınlık
C) Umut
D) Özlem

(547) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 CEVAP ANAHTARLARI

1. D 2. A 3. C 4. D 5. C  6. B 7. C 8. B 9. B 10. D 11. A 12. B 13. B 14. D 15. A 16. B 17. D 18. C 19. A 20. B

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR