(547) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
247 views
(547) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi
Cumhuriyet Dönemi’nde yazılan
sözlüklerdendir?
A) Divanü Lugâti’t-Türk
B) Lehçe-i Osmanî
C) TDK Türkçe Sözlük
D) Ahterî Sözlüğü

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“çember” sözcüğü mecaz anlamda
kullanılmıştır?
A) 60’lı yıllarda bu sokaklar çember
çeviren çocukların kahkahalarıyla
çınlardı.
B) Yeterli kaynağı bulamazsa ekonomisi kötüye giden şirketin bu çemberden çıkması güç görünüyor.
C) Öğretmenimiz, konuyu anlatmaya
başlamadan önce tahtaya bir
çember çizdi.
D) Köyü gören dağın tepesine çıkınca çiçek oyalı çemberini çıkarıp
rüzgâra tuttu.

3. Edebiyat bilimi ve eleştirisi ile uğraşanlar yapıtlardaki kurmaca kahramanların
bilinçaltını ve dolayısıyla metnin arka
planını aydınlatmak için – – – – biliminin
birikimlerinden faydalanır.
Bu cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) biyoloji B) psikoloji
C) tarih D) sosyoloji

4. Eski Anadolu Türkçesinde “kötü” anlamında kullanılan “yavuz” sözcüğü,
zamanla “yaman, hızlı” anlamlarını
kazanmıştır.
Bu durum aşağıdaki anlam değişmelerinden hangisiyle ilişkilidir?
A) Anlam kötüleşmesi
B) Anlam daralması
C) Anlam genişlemesi
D) Anlam iyileşmesi

5. 1960 sonrası Türk hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yeni anlatım teknikleri ve bakış
açıları kullanılır.
B) Ele alınan konular çok çeşitlidir.
C) Yazar sayısında artış gözlemlenir.
D) Eserler teknik açıdan zayıftır.

6. Erzincan’da doğar. Erzurum Atatürk
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünden mezun olduktan sonra
çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği
yapar. Hikâyelerinde genellikle gerçek hayatta yaşanılan olay ve durumlardan hareketle toplum sorunlarını
ele alır. Gelenekten ve modern/postmodern anlatım tekniklerinden yararlanır. Eserlerinden bazıları: Bu
Böyledir, Uzun Hikâye, Hayat
Güzeldir, Şehir Mektupları…
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülten Dayıoğlu
B) Mustafa Kutlu
C) Erendiz Atasü
D) Füruzan

7. Az sayıda kelimeyle oluşturulan, yoğun anlatıma sahip hikâyelerdir. Türk
edebiyatında bu hikâye türünün öncü
isimlerinden olan Ferit Edgü, bu tür
hikâyeleri “yalnızca bir ânın saptaması olan öykücükler” olarak niteler. Bu
tür hikâyelerde, ele alınan durumun
en çarpıcı, en can alıcı noktası üzerinde durulur.
Bu parçada sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçürek hikâye
B) Modernist hikâye
C) Postmodernist hikâye
D) Geleneksel hikâye

8. (I) Ortaçağ tıbbının en önemli temsilcileri arasında yer alan İbn-i Sina modern bilimin kurucusu olarak bilinir. (II)
980 yılında bugünkü Özbekistan sınırları içinde yer alan Buhara Şehrinde
dünyaya gelir. (III) Fizik, meta fizik ve
felsefe gibi çeşitli alanlardaki çalışmalardan sonra tıp alanına yönelir.
(IV) Araştırmaları sırasında bazı hastalıkların bulaşmasında gözle görülmeyen birtakım canlıların etkili olduğunu fark eder ve mikropların varlığını
keşfeder.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
A) I B) II C) III D) IV

9. Zafer “Zafer benimdir.” diyebilenlerindir.
Bu cümledeki altı çizili sözcük
aşağıdaki anlam ilişkilerinden hangisine sahiptir?
A) Eş seslilik
B) Yakın anlamlılık
C) Eş anlamlılık
D) Zıt anlamlılık

10. Şu çocuğun bir yanık sesi var ki içim
parçalanıyor( ) Alçak düşman söndürmedik ocak mı bıraktı( ) Zavallı
Çoban Salih( ) Önce kolunu daha
sonra da tek bacağını kaybetti ama
gene de gönlü cephede( )
Bu parçada yay ayraçla gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (!) (?) (.) (,)
B) (.) (.) (!) (…)
C) (.) (?) (!) (…)
D) (!) (.) (.) (.)

11. Aşağıdakilerden hangisi saf (öz)
şiir anlayışının temsilcilerinden
değildir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Nazım Hikmet Ran
C) Asaf Hâlet Çelebi
D) Cahit Sıtkı Tarancı

12. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan
şairler;
• memleket sevgisi, yurt güzellikleri,
kahramanlık gibi temaları işlemişlerdir.
• halk şiirinin imkânlarından yararlanarak modern şiirler yazmışlardır.
• Arapça ve Farsça kelimelerle bezeli, kapalı bir dil ve anlatım kullanmışlardır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak
değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Y-D-Y B) D-Y-D
C) D-D-Y D) Y-Y-D

13. Şiirde ölçü ve uyağa karşı çıkılmalı,
şiir dilinde şairanelikten kaçınılmalı,
edebî sanatlara başvurulmamalıdır.
Görülen ve hissedilen şeyler herkesin
kullandığı kelimelerle anlatılmalı, şiirde parça ve mısra güzelliğinden daha
çok bütün güzelliği önemsenmeli,
ahenk konusunda, mısracı ve musikici
görüşler benimsenmemelidir.
Böyle söyleyen bir sanatçı aşağıdaki anlayışlardan hangisini benimsemiştir?
A) Garip
B) II. Yeni
C) Saf (öz) şiir
D) Halk şiiri

14. Ben böyle deniz görmedim ne kadar
seni düşündüm
Gittim ne kadar bilemezsiniz ne türlü
karanlık
Baktım biri yok o kentlerin hiç olmamışlar gördüm
S bir kadın balkonunda baksam ne
zaman olurdu
E sesinde yüzlerce trenler yürürdü
Galile’de
Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri
dikkate alındığında aşağıdaki anlayışlarından hangisine ait olabilir?
A) Toplumcu gerçekçi şiir
B) II. Yeni
C) Millî Edebiyat’ı yansıtan şiir
D) Halk şiiri

15. Ankara’da doğdu. Alman Dili ve
Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.
Muhasebecilik, çevirmenlik yaptı.
Üniversite yıllarında çeşitli dergilerde
yayımlanan şiir ve yazılarıyla tanındı.
Benlik, varoluş sorunu, Doğu-Batı
çatışması, aşk, aile gibi soyut ve bireysel temalı ilk şiirlerinden sonra
kendine has bir şiir diliyle imgeli, kapalı, dinî-tasavvufi (içe dönük) şiirler
yazdı. Eserlerinden bazıları: İşaret
Çocukları, Yedi Güzel Adam,
Menziller…
Bu parçada sözü edilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet Özel
B) Sezai Karakoç
C) Erdem Bayazıt
D) Cahit Zarifoğlu

16. Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Karamsarlık duygusu hâkimdir.
B) Redif ve kafiyeye yer verilmiştir.
C) Sanatsız bir üslup kullanılmıştır.
D) Kafiye düzeni “ababa”dır.

17. İki genç arkadaş, yemekten gelmişler; matbaanın üst katında, bir odada
dinleniyorlar. Biri koltuğa oturmuş,
ayaklarını da bir sandalyeye uzatmış;
dişleri arasında sönmüş bir pipo, haftalık, aylık dergileri karıştırıyor. Öteki,
arkadaşının karşısındaki kanepeye
uzanmış, yatmış…
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?
A) Mekân B) Kişi
C) Zaman D) Olay

18. Belediye bahçesinin önüne geldiğim
zaman yorgun ve perişandım. Nasıl
oldu da buraya kadar hiç fark etmeden gelmiştim? Bunu düşünmeye
lüzum yoktu. Bu yorgun ve uykusuz
adamı şehir kendiliğinden aşağı doğru kaydırmıştı; ben tıpkı bir yokuştan
yuvarlanan taş gibi bu nispî düzlüğe
gelir gelmez durmuştum.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Kahraman bakış açısı kullanılmıştır.
B) Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur.
C) Benzetmeden yararlanılmıştır.
D) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.

19. Osmaniye’de doğmuştur. Güzelleme,
koçaklama, taşlama, nasihat, mektup, destan ve devriye tarzında yüzlerce şiir söylemiştir. Atışmaları başarılı olup, öğretici niteliktedir.
Çukurova âşıklık geleneği içerisinde
önemli bir yere sahiptir. Eserlerinden
birkaçı: Ahu Gözlüm, Barışmam,
Anadolu’m, Mevlana, Bugün
Bayramdır…
Bu parçada sözü edilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Veysel Şatıroğlu
B) Şeref Taşlıova
C) Âşık Mahsuni Şerif
D) Âşık Feymani

20. Aşağıdakilerden hangisi Murat
Çobanoğlu’na ait değildir?
A) İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım
B) Cumhuriyet Destanı
C) Öğretmen
D) Dertli Bülbül

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR