(548) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Şubat 24, 2024
281 views
(548) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi söylevin amaçlarından değildir?

A) Bir bilimsel bilgiyi açıklamak
B) Dinleyicileri bir hedefe yönlendirmek
C) Bir fikri veya duyguyu insanlara aşılamak
D) Dinleyici topluluğunu coşturmak

2. Bir türkü duyulur… Gecede başka türlü, gündüzde başka türlüdür. Çocuk söylerse başka tatta, kadın söylerse… Genç söylerse başka türlü olur, yaşlı söylerse… Dağda söylenirse başka, ovada, ormanda, denizde başka türlüdür. Hep ayrı ayrı tattadır. Sabahleyin başka; öğle, ikindi, akşamleyin başkadır.

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Tanımlama
B) Tanık gösterme
C) Örnekleme
D) Karşılaştırma

3. Türk edebiyatında, – – – – Orhun Yazıtları`nda Türk milletine seslenişi ilk söylev, kendisi de ilk hatip olarak kabul edilir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bilge Kağan’ın
B) W. Thomsen’in
C) Tonyukuk’un
D) V. Radloff’un

4. I. Aynı gün boyunca aralıklarla yapılan konuşmadır.

II. Meydana gelen önemli olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlatır.

III. Gelecek nesilleri karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı uyarmak amaçlarından biridir.

IV. Osmanlı Devleti`nin kuruluşu hakkında bilgi verir.

Mustafa Kemal Atatürk`ün “Nutuk” adlı eseriyle ilgili numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II.
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) III ve IV.

5. Efendiler, iki ordu çarpışıyor mu? Çarpışan iki fikirdir. Aylarca, senelerce müddet; bu yamaçlarda, bu boğazlarda, bu bellerde Yunanlılık fikri ile Türklük fikri iki pehlivan gibi çarpışıp durdu. 30 Ağustos: Sen bir inhidama şahitsin! 31 Ağustos, Türk`ün demirine musallat olmuş ne kadar pas varsa senin umumî tasfiye yapan mübarek ateşinde eridi.

Bu parça aşağıdaki söylev türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Akademik
B) Siyasi
C) Hukuki
D) Dinî

6. Oysa şimdi karıncaları düşünüyordu. Sinemaya gitse, biliyordu, başının ağrısı artacak, içinde hep o bir yere geç kaldığı duygusu olacaktı. O yer belki de burasıydı. “Neden olmasın? Onu bu şehrin bir yerinde görmeyecek miyim? İşlerine çabuk varmak telaşındaki şu karınca sürüsünün arasına karışmaktan şaşırmış, neden bu camın önünden geçmesin?” Kulakları caddenin gürültüsüyle doluydu.

Bu parça aşağıdaki roman anlayışlarının hangisiyle yazılmış olabilir?

A) Gelenekçi
B) Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren
C) Toplumcu gerçekçi
D) Bireyin iç dünyasını esas alan

7. Roman türünün dünya edebiyatındaki ilk başarılı örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Robinson Crusoe
B) Güliver’in Gezileri
C) Don Kişot
D) Simyacı

8. Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal (hakim) bakış açısıyla yazılmıştır?

A) Kerim yanağının kanamasına aldırmadan Demircan’ın eski savaşçı urbalarını giydi, silahları kuşandı. Anasına artık acımıyordu, kızmıyordu da…
B) Bir an, bir yerden o eve, taraçaya, bahçeye bir ışık çakmış; ben çakan ışığın düştüğü yerde bazı şeylerin izdüşümünü görmüştüm.
C) Yetmiş üç yaşındayken, bir kış günü, birlikte Beyoğlu’na çıkacaktık. Biriktirdiğimiz paralarla kendimize karşılıklı birer hediye alacaktık.
D) Ben onun evdeki mazlumluğunu, bana karşı takındığı gözü yaşlı, anlayışlı baba hâlini severdim. Duvarına kedi fotoğraflı takvim kartonlarını asışını severdim.

9. Taşbaşoğlu`nun evi bir gözcüktü. Ocağı büyüktü. Kamıştan örtmüştü ocaklığın üstünü. Çamurla sıvamıştı. Duvarlar da ak toprakla sıvalıydı. Öteki evlerin örülmüş, gelişigüzel üst üste konmuş duvarlarına hiç benzemiyordu. Yerden beş karış yukarısına kadar da türlü türlü nakışlamıştı. Taşbaşoğlu, bir dünya koymuştu duvarına.

Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

A) Zaman
B) Olay
C) Kişi
D) Mekân

10. Halit Ayarcı`nın akrabasından olduğunu bildiğim kalem şefimiz Nermin Hanım beni görür görmez kırk yıllık ahbap gibi sevindi. İş için elindeki örgüyü bile bırakmıştı. Nermin Hanım`ın daha o gün ya örgü ördüğünü yahut konuştuğunu öğrendim. Daha doğrusu daima konuşur, yalnız kalınca örerdi.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklama
B) Betimleme
C) Tartışma
D) Öyküleme

11. Türk tiyatrosunun 1960`lardaki gelişimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Seyirci sayısı ve özel tiyatrolar artar.
B) Oyun yazarlığı, nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk yaşar.
C) Tiyatro sanatı konusunda bilimsel araştırmalar çoğalır.
D) Osmanlı tarihi, halk kahramanlarının yaşamları ve mitoloji ile ilgili oyunlar yazılır.

12. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerindendir?

A) Dram
B) Komedi
C) Meddah
D) Trajedi

13. • Nazım ve nesir şeklinde yazılabilir.

• Hem üzen hem de güldüren olaylar konu edilir.

• “Üç birlik” kuralına uygun olarak kaleme alınır.

Bu cümleler “dram” ile ilgili doğruyanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) D – Y – D
B) D – D – Y
C) Y – D – Y
D) Y – Y – D

14. HACİVAT –(Şarkı söyleyerek perdeye gelir.)

Gördün de beni bendettin,

Ne suçum görüp aman terk ettin,

Ağyar ile ülfet ettin, Ne suçum görüp aman terk ettin!

Ooof, hay Hak!

Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Dram
B) Trajedi
C) Orta oyunu
D) Karagöz

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Biz bu mesleği öğrenmeye ve öğretmeye ömrümüzü verdik.
B) Kıran kırana geçen dünkü karşılaşmanın kazananı dostluk oldu.
C) Arka sokakta açılan oyuncakcı dükkânının satışları artıyor.
D) Hava epey soğuk görünüyor, ceketini giymeyi unutma.

16. Uzun yıllar var, insanı gürültüden, sokaktan koparıp kendi derinliklerine götüren şiirler pek görülmüyor. Neden? Sessizlikler mi çekildi? Neredesiniz içimize birer ateş damlası gibi düşerek bizi düşle gerçeğin birleştiği, acının bile lezzet olduğu yerlere götüren şiirler?

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?

A) Deneme
B) Fıkra
C) Makale
D) Söylev

17. Klasik denemede;

• yazar nesnel bir tutum sergiler.

• tüm insanlığı ilgilendiren konular ele alınır.

• dünya edebiyatındaki en önemli temsilci François Bacon olarak kabul edilir.

Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Y – D – Y
B) Y – Y – D
C) D – D – Y
D) D – Y – D

18. Her yazar kendi elinden çıkanın güzel, kendi düşündüklerinin doğru olduğuna inanır. Güzelliği; o doğruluğu sezmek için uğraşmayanların anlamadıkları, anlamayacakları kanısındadır. Ama bir kısmı, kendileri için beklediklerini başkaları için neden yapmıyorlar? Ben sizin yazdığınızı okuyayım, ilgileneyim sizinle; peki, siz benim yazdıklarımı neden okumuyorsunuz? Birbirlerinin yazılarını neden okumuyorlar?

Bu parçada bazı yazarlarla ilgili aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır?

A) Yaptıkları eleştirilerin düzeyli olmadığından
B) Başkalarının eserlerine yaklaşımlarının yanlı olduğundan
C) Eserlerinin okur tarafından beklenen ilgiyi görmediğinden
D) Yeterli sayıda eser okumadıklarından

19. Kaynar kükürt havuzlarındaki balıklar ( ) yüksek radyasyon altında ölüp sonra dirilen bakteriler ( ) “hayat” kavramına yeni anlamlar getiren organizmalar ( ) Son araştırmalar bilim insanlarını daha önce yaşamın olamayacağına inanılan ortamlarda yeni canlılarla tanıştırdı ( )

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (;) (,) (.)
B) (;) (;) (…) (?)
C) (,) (:) (.) (!)
D) (,) (,) (…) (.)

20. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A) Üstelik seramik sanatı literatürüne “üretilmesi imkânsız seramik” olarak girmek gibi bir ayrıcalığı var İznik çinisinin.
B) Küre’de, ahşap güzeli bir evin kapı arkasında doğduklarında ise lapa lapa kar yağıyordu.
C) Ekonomik durumu, hayat tarzı, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun insanları aynı duyguda buluşturan yegâne araçtır bisiklet.
D) Bu tarihlerde yolunuz Madrid’e düşecekse valizinizde olabildiğince çok seçenek bulundurun.

(548) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 8 CEVAP ANAHTARLARI

1. A 2. D 3. A 4. B 5. B 6. D 7. C 8. A 9. A 10. D 11. B 12. C 13. B 14. D 15. C 16. A 17. A 18. B 19. D 20. C

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR