(611) DİNLER TARİHİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
17 views
(611) DİNLER TARİHİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Kur’an’ın Allah’a izafe ettiği, bütün
peygamberlerin getirdiği, esas ve ilkeleri belli olup zaman ve mekâna göre
özünde değişiklik olmayan dindir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beşerî din B) Mutlak din
C) Değişken din D) Subjektif din

2. “Göklerdeki ve yerdeki herkes ister
istemez O’na boyun eğmişken ve
O’na döndürülüp götürülecekken onlar Allah’ın dininden başkasını mı
arıyorlar?”
(Âl-i İmrân suresi, 83. ayet)
Bu ayette geçen “din” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
A) Örf
B) Sorumluluk
C) Kulluk ve itaat
D) Kanun ve kurallar

3. “Din, Tanrı’ya ve manevi varlıklara
imandır.” tanımını aşağıdaki disiplinlerden hangisi yapmaktadır?
A) Teoloji B) Ahlak
C) Felsefe D) Sosyoloji

4. Aşağıdakilerden hangisi dinin özünü oluşturan unsurlardan biri değildir?
A) Yüce varlık
B) Akıl ve irade
C) Kutsal sembol
D) Mutlak itaat duygusu

5. Dinler tarihi, dinleri mukayese ederken onları; hak, batıl, doğruluk, yanlışlık ve üstünlük bakımından değerlendirmeye tabi tutmaz. Bu yönüyle
bir dinin savunmasını yapan – – – – ilminden ayrılır.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) tefsir B) kelam
C) fıkıh D) hadis

6. “Tahkîku Mâ li’l-Hind” adlı eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?
A) Bîrûnî
B) Şehristanî
C) Şemsettin Sami
D) Abdulkahir el-Bağdâdî

7. İran’da ortaya çıkan ve mensuplarının büyük kısmının bu bölgede
yaşadığı din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sihizm B) Taoizm
C) Yahudilik D) Mecusilik

8. Mekkeli müşriklerle yapılan ilk büyük savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hendek B) Uhud
C) Bedir D) Mute

9. Nizamiye medreselerinin kurulması ile birlikte birçok alanda öncü
âlimlerin yetiştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endülüs B) Abbasiler
C) Dört Halife D) Selçuklular

10. Allah’a imandan sonra gelen ve
Kur’an-ı Kerim’de “son gün” şeklinde zikredilen esas aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Melek inancı
B) Ahiret inancı
C) Kader inancı
D) Kutsal kitap inancı

11. Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik
dininde ortaya çıkmış akımlardan
biri değildir?
A) Katolik B) Siyonist
C) Reformist D) Muhafazakâr

12. Yahudiler tarafından kurucu atalar
olarak kabul edilen Hz. İbrahim,
oğlu Hz. İshak ve torunu Hz. Yakub
ile onların çocuklarını tanımlayan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsrail B) İbrani
C) Musevi D) Yahudi

13. Sürgün sırasında kaybolup unutulan Tevrat’ı yeniden kaleme alan
ve kutsal toprak yerine kutsal
soyu ön plana çıkaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşu B) Davud
C) Ezra D) Süleyman

14. Yahudilikte inanç esaslarını bugünkü şekli ile tespit eden din bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammed bin Ubeydullah
B) Abdulmelik bin Mervan
C) Abdullah bin Mes’ud
D) Musa bin Meymun

15. Hz. Musa’nın Sina Dağı’nda gördüğü yanan çalıyı temsil eden en
eski Yahudi sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dua şalı
B) Davut yıldızı
C) Yedi kollu şamdan
D) Takke biçiminde başlık

16. Çeşitli dini geleneklerde inanç esasları ve ritüeller gibi konulardaki sorunları görüşmek ve karara varmak
üzere üst düzey din adamlarının katıldığı toplantıya – – – – denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) ikon B) konsil
C) vaftiz D) komünyon

17. “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Her şey
O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk ve
benzer değildir.”
(İhlâs suresi)
Bu sure ile Hristiyanlığın inanç
esaslarından hangisi eleştirilmektedir?
A) Teslis B) Kurtuluş
C) Kutsal Kitap D) Peygamberlik

18. Hristiyanlıkta Kutsal Ruh için kullanılan sembol aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Haç B) Kuzu
C) Balık D) Güvercin

19. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta
kutsal kabul edilen mekânlardan biri
değildir?
A) Ürdün Nehri
B) Ağlama Duvarı
C) Meryem Ana Kilisesi
D) Kıyamet Kilisesi

20.   • Havari Andreas tarafından kurulmuştur.
• Ritüel ve ayinler Grekçe yapılır.
• Ruhban sınıfının en üst kademesindeki kişiye Patrik denir.
Hakkında bilgi verilen kilise aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evanjelik B) Katolik
C) Protestan D) Ortodoks

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR