(619) SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
58 views
(619) SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi edebî
akımların oluşmasında etkili olan
unsurlardan değildir?
A) Dönemin kültürel olayları
B) Toplumsal yapıdaki değişimler
C) Dönemin felsefi yaklaşımları
D) Sanatçıların ekonomik durumları

2.   • Realizmin ileri aşaması olarak değerlendirilir.
• Hayal ve duyguya önem verilir, olayın anlatımında tamamen öznel
davranılır.
• Fen bilimlerindeki determinizm
edebiyata uygulanmaya çalışılır.
Bu cümleler “natüralizm” ile ilgili
doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) D-Y-D B) D-D-Y
C) Y-D-Y D) Y-Y-D

3. Aşağıdakilerden hangisi parnasizm akımının etkisinde eser veren
sanatçılardan değildir?
A) Tevfik Fikret
B) Namık Kemal
C) Cenap Şehabettin
D) Yahya Kemal Beyatlı

4. Edebî eserlerin neyi anlattıkları kadar
nasıl anlattıkları da önemlidir. Kendi
adıma ben, hikâye ve roman yazarlarının hatta sinema ve tiyatro yönetmenlerinin, eseri, uydurulmuş bir şey
havasından kurtarıp düpedüz gerçekmiş gibi sunmaları, kendilerini iyice
belirsizleştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Öyle ki okurken ve seyrederken her şeyi unutup tam manasıyla eserin atmosferine girebileyim.
Kısaca, okuyorsam anlatılanı; seyrediyorsam gösterileni yaşayabileyim.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Edebî eserlerin belirgin olarak
kurmaca olmaktan çıkarılmasının
lüzumuna
B) Okuyucunun veya seyircinin kendini olayın içinde hissetmek istediğine
C) Edebî eserde üslubun önemli olduğuna
D) Yazarın edebî eserde kendi varlığını hissettirmesi gerektiğine

5. Metroya bindiğim zaman yanımdaki
boş yere, heykeli bırakmadım. Hâlâ
omuzlarımdaydı. Oradan ağır ağır
vücuduma, içime süzüldüğünü ve bir
zehir gibi kanıma karıştığını hissettim. Kalbim vuruşunu artırmıştı. Eve
bir sıtma nöbeti içinde vardım; bir
kartpostal büyüklüğünde kalmış, erimiş heykeli sırtımdan âdeta kopararak masamın üzerine bıraktım ve
yatağımın üstüne boylu boyunca
uzanıp bir sıtmalı gibi saatlerce titreye titreye kaldım.
Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Hayatın bir kesiti anlatılmıştır.
B) Konusu tarihten alınmıştır.
C) Gözlemci bakış açısı kullanılmıştır.
D) Anlaşılması zor bir dili vardır.

6. – Edebiyatımızda modern anlamda
hikâyecilik ne zaman başladı, bu
tarzın ilk temsilcileri kimlerdir?
– Evvela, modern sözü ile neyi
kastediyorsunuz? Onun üzerinde
anlaşmamız lazım. Modern sözü
göreceli bir kavramdır. Ömer
Seyfettin bugün eskidir fakat
zamanında pekâlâ moderndi.
Nitekim bugün modern geçinen
hikâyecilere 20-30 yıl sonra belki
de eski tarz diyecekler.
– Ben modern sözüyle çağımızın
sanat anlayışını kastediyorum.
– Bu anlayıştaki Türk hikâyeciliğinin
öncüsünü soruyorsanız bu, bence
Memduh Şevket Esendal’dır. Sait
Faik Abasıyanık ise modern
hikâyeciliğimizin en ünlü
temsilcisidir.
– Aralarındaki fark nedir?
– Biri objektif, diğeri sübjektif olarak
yazar. Biri insanları, diğeri kendini
anlatır. Ortak vasıfları modern
oluşlarıdır.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Öğretici bir metin türünden alınmıştır.
B) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
C) Türk hikâyeciliği üzerinde durulmuştur.
D) Cevaplar, soran kişinin yorumu
katılmadan yazıya geçirilmiştir.

7. Sabun, moleküllerden oluşan bir maddedir. Sabun molekülleri uzun bir zincir
gibi düşünülebilir. Bu zincirin bir bölümü su moleküllerine, diğer bölümüyse
yağ moleküllerine tutunur. Kirlerin büyük bölümü yağlı bileşikler hâlindedir
ve suda çözülmez. O nedenle yalnızca
suyla temizlenemez. Sabun moleküllerinin yağ moleküllerine tutunan bölümleri kirleri parçalar ve onlara tutunur.
Böylece durulama sırasında sabun ve
kirler suyla birlikte akıp gider.
Bu metnin anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma B) Açıklama
C) Öyküleme D) Betimleme

8. Benim işim gücüm kendimi incelemek. Yapacak başka işim yok zaten.
Bakıyorum da öyle çürük taraflarım
var ki söylemeye zor varıyor dilim.
Sağlam, oturaklı neyim var? Her an
sendeleyip düşebilirim. Gözlerim bir
öyle görüyor, bir böyle. Açken başka
adamım sanki yemekten sonra başka. Keyfim yerindeyse, hava da güzelse kötü kişi değilim. Aynı atın yürüyüşü bir rahat gelir bana, bir rahatsız; aynı yolu bir uzun bulurum, bir
kısa; aynı biçim bir hoşuma gider, bir
zıddıma. Bir gün her işe yatkınım, bir
başka gün hiçbir şey gelmez elimden. Bugün sevindiğim şeye yarın
üzülebilirim. İçimde durmadan değişen, ele avuca sığmayan bir sürü
duygu…
Kendini bu şekilde ifade eden kişi
için aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak söylenir?
A) Elinden her iş gelir, beceriklidir.
B) Sağlıklı bir bedene ve ruha sahiptir.
C) Her koşulda ölçülü davranır.
D) Duyguları sürekli değişkenlik gösterir.

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş
Hececiler’in temsilcilerindendir?
A) Cahit Külebi
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Necip Fazıl Kısakürek

10. I. Genellikle toplumsal olayları konu
edinmişlerdir.
II. İmge ve çağrışıma dayalı bir dil
kullanmışlardır.
III. Sembolist şairlerin görüş ve şiirlerinden etkilenmişlerdir.
IV. Divan şiirinin geleneklerine bağlı
kalmışlardır.
Numaralanmış cümlelerden hangileri saf şiir anlayışını benimseyen
şairlerin genel özelliklerindendir?
A) I ve II B) I ve IV
C) II ve III D) III ve IV

11. Rü’yâ gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle,
Her ânını, her rengini, her şi’rini hazdan.
Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle!
Bir gün bir uzak hâtıra özlersen o yazdan
Bu dörtlük için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Millî Edebiyat anlayışıyla yazıldığı
B) Lirik bir şiir olduğu
C) Edebî sanata yer verildiği
D) Kafiye ve redif kullanıldığı

12. Felsefi düşünce açısından bakıldığında insan-doğa ilişkisi ilk çağlardan
beri süregelen bir ilişkidir. İlk çağ filozoflarının doğaya yönelişlerinin temelinde doğaya egemen olma değil,
onu anlama çabası yatmaktadır.
Doğayla arasına mesafe koymayan
insan, tersine onunla bütünleşmeyi
seçmiştir. Hâlbuki 16. ve 17. yüzyıllara gelindiğinde özellikle Bacon ve
Descartes’la başlayan ve aklın tek
ölçüt olarak görülmesiyle formüle
edilen bu anlayış, yani bilimsel dünya
görüşü, insanın hem kendisini hem
de çevresini algılama biçimini tamamen değiştirerek mekanik bir doğa
tasarımına yol açmıştır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?
A) Fıkra B) Makale
C) Sohbet D) Anı

13. Küçük gümüş balıklarının çırpıntısıyla hâlâ yaşar gibi duran bu ağ çoktan
eskimiş( ) yırtılmıştır. Şu dizlerindeki
ağa gülen çocuğu görüyor musun( )
Çoktan yaşlanmıştır( ) Bu taranmadan, rüzgârda bile güzel saçlar( ) bir
gün tarandıktan sonra bile çirkinleşmiştir.
Bu parçada yay ayraçla gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (…) (!) (,) (.) B) (,) (…) (;) (,)
C) (!) (?) (,) (.) D) (,) (?) (.) (,)

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?
A) Çocuklar ikişer adım aralıkla dizilmişlerdi.
B) Yolun 56’ncı kilometresinde yol
bakım çalışması vardı.
C) Bu işe 8 milyonluk yatırım yapmıştı.
D) Arkadaşlarıyla gece 11.00’da halı
saha maçı yapacaklardı.

15. Tevfik Fikret, edebiyat öğretmeni
I
Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisiyle
II
Batılı sanat anlayışını benimsemiştir.
III IV
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf tümlecidir?
A) I B) II C) III D) IV

16. “Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan
kopar.” derlerse inanın. Bize hayır ve
mürüvvet hususunda eksiklik geldiği
günden beri açlığı hatırımızdan çıkaramamış olduğumuzu az çok düşünmekle idrak edebiliriz. Pek etraflı hatırlarım ki akşamüstü evine, konağına
girer girmez ilk adımından sonra:
– Sofralık gitti mi? diye telaş gösteren zatlar çokça idi.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?
A) Haber yazısı B) Makale
C) Sohbet D) Gezi yazısı

17. Bilimsel metinlerde dil, – – – – kullanılır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) göndergesel işlevde
B) şiirsel işlevde
C) kanalı kontrol etme işlevinde
D) alıcıyı harekete geçirme işlevinde

18. Sana yapılmasını istemediğini sen de
başkasına yapma… Kolay gibi gözükür ama kolay değildir bu. “Ahlak…
ahlak…” diye yasalar, kurallar uydurmağa çalışmaları da zaten bunun
kolay olmaması yüzündendir. Size
yapılmasını istemediğiniz işi siz de
başkasına yapmayacaksınız, yani
kendinizi başkasının yerine koyacaksınız, bencilliğinizden silkineceksiniz;
sizin bir etiniz, kemiğiniz olduğu gibi
onun da bir eti, kemiği olduğunu,
onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz.
Bu parçadan hareketle fıkra türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Güncel bir konunun ele alındığına
B) Samimi bir üslup kullanıldığına
C) Düşünceleri ispat etme amacı
güdüldüğüne
D) Öznel anlatıma yer verildiğine

19. Aşağıdaki eserlerin hangisi Sait
Faik Abasıyanık’a aittir?
A) Semaver
B) Keşanlı Ali Destanı
C) Fazilet Eczanesi
D) Şişhaneye Yağmur Yağıyordu

20. Yakup Kadri Karaosmanoğlu realizm
I
akımından etkilenmiş, Kiralık Konak
II
ve Yaban adlı romanlarında
III
bu akımın özelliklerini yansıtmıştır.
IV
Bu cümledeki numaralanmış söz- cüklerden hangisi özne görevinde
kullanılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR