(621) SEÇ. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
85 views
(621) SEÇ. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda hazırlanmıştır?
A) Türkçede Yakın Anlamlı Kelimeler
Sözlüğü
B) Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri
Sözlüğü
C) Türkçede Yabancı Kelimeler
Sözlüğü
D) Anayasa Sözlüğü

2. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum
göğe bakalım
Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum
Bu senin eski zaman gözlerin yalnız
gibi ağaçlar gibi
Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin zıt (karşıt) anlamlısı yoktur?
A) Soğumak B) Tanıdık
C) Bırakmak D) Zayıf düşmek


Bu tabloda verilenler aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Anlam kayması
B) Anlam daralması
C) Anlam iyileşmesi
D) Anlam genişlemesi

4. Cemo’nun da tepeye tırmandığını
görende, yüreğim kuş oldu, çırpındı.
Barımın sesi büsbütün dillendi. Cemo
tepeye çıkanda, durup uzun uzun
baktı bana. Kara gözleri ıslaktı, yıldız
yıldızdı. Ağır ağır geldi keçinin yanına
oturdu. Gözleri gözlerimdeydi.
Bakışları korkusuzdu, itaatlıydı, sevdalıydı. Kulun kölenim senin, der bir
hâli vardı.
Bu parçada aşağıdaki bilgi dallarının hangisinden faydalanılmıştır?
A) Psikoloji B) Tarih
C) Sosyoloji D) Felsefe

5. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası hikâye türünde eser veren yazarlardan değildir?
A) Tomris Uyar
B) Rasim Özdenören
C) Talip Apaydın
D) Halide Edip Adıvar

6. 1980 sonrası Türk hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ağırlıklı olarak toplumsal konular
tercih edilir.
B) Postmodernizmin anlatım imkânlarından yararlanılır.
C) Geleneksel kurgu tekniklerine bağlı
kalınır.
D) Sözcüklerin ilk anlamını kullanmaya özen gösterilir.

7. Küçürek (Minimal) hikâyede;
• kişi, zaman, mekân gibi unsurlar
sınırlı bir şekilde yer alır.
• her okuyan aynı anlamı çıkarır.
• kısa ve yoğun bir anlatım vardır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak
değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) D-D-Y B) Y-Y-D
C) D-Y-D D) Y-D-Y

8. 1932 yılının 19 şubat akşamı Atatürk,
I II
o meşhur Oyunu görmek üzere
III
Tepebaşı Tiyatrosuna geliyor…
IV
Bu cümledeki altı çizili sözlerden
hangilerinin yazımı yanlıştır?
A) I ve II B) I ve IV
C) II ve III D) III ve IV

9. Çöp üretimi gelişmişlik göstergesi( )
Ne duruyorsunuz( ) Kullanın hemen
atın( ) temizlemek için uğraşmayın
boşuna( )
Bu parçada yay ayraçla gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (…) (?) (,) (!)
B) (.) (?) (,) (?)
C) (…) (?) (.) (!)
D) (!) (!) (;) (.)

10. İbn-i Sina, en önemli eserlerini tıp ve
felsefe alanında verir. Tıp bilimine
yaptığı katkılar nedeniyle bütün dünyada “Modern Tıbbın Babası” olarak
bilinir.
“Baba” sözcüğü bu parçadaki altı
çizili ifadede hangi anlamda kullanılmıştır?
A) Çocuğu olan erkek, peder.
B) Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı
olmuş kimse.
C) Anlayışlı, iyi huylu erkek.
D) Koruyucu, babalık duygularıyla
dolu olan kimse.

11. Aşağıdakilerden hangisi Şeref
Taşlıova’ya ait değildir?
A) Ben Bir Şeyda Bülbül
B) Güzel Görünür
C) Gönül Bahçesi
D) Sazımdan Sesler

12. Diyarbakır’da doğdu. Ortaöğrenimini
Saint Joseph ve Galatasaray
Liselerinde tamamladı. Mülkiye
Mektebinde ve Paris Siyasal Bilgiler
Fakültesinde okudu. Çeşitli dergilerde çıkan ilk şiirleri, temiz dili ve yeni
buluşlarıyla dönemin edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırdı. Söyleyiş, bakımından kusursuz bir şiir dili oluşturmayı amaçladı. Eserleri: Ömrümde
Sükût, Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel,
Sonrası, Ziya’ya Mektuplar, Gün
Eksilmesin Penceremden.
Bu parçada sözü edilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Ahmet Muhip Dıranas

13. Aşağıdakilerden hangisi
Cumhuriyet sonrası (1923-1960)
toplumcu eğilimleri yansıtan şairler için söylenemez?
A) Biçimden çok içeriğe önem verirler.
B) Gelecekçilik (fütürizm) akımından
etkilenirler.
C) Şiirlerini ağırlıklı olarak serbest
nazımla yazarlar.
D) Şiirlerinde ideolojiden uzak dururlar.

14. Hepiniz geçim derdinde.
Bir ben miyim keyif ehli, içinizde?
Bakmayın, gün olur, ben de
Bir şiir söylerim belki sizlere dair;
Elime üç beş kuruş geçer;
Karnım doyar benim de.
Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri
dikkate alındığında aşağıdaki anlayışlarından hangisine ait olabilir?
A) Saf (öz) şiir
B) Garip
C) II. Yeni
D) Millî Edebiyat’ı yansıtan şiir

15. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni
anlayışını benimseyen şairlerden
değildir?
A) Cemal Süreya
B) İlhan Berk
C) Nazım Hikmet Ran
D) Edip Cansever

16. 1980 sonrası Türk şiirinin önemli isimlerindendir. 1979’dan itibaren çeşitli
dergilerde şiirleri yayımlanır.
Şiirlerinde geleneksel ve modern şiirin
birikiminden yararlanır. Şiirleri biçim
olarak II. Yeni’ye yakındır. Her şiirini
bir imge etrafında şekillendirir.
Şiirlerinde alışılmamış benzetmeler ve
çağrışım zenginliği görülür. Ölüm,
yalnızlık, hüzün, dostluk, kardeşlik,
sevgi ve aşk gibi temaları işler.
Eserlerinden bazıları: Karşılığını
Bulamamış Sorular, Nar: Toplu Şiirler
I, Hafız ile Semender: Toplu Şiirler II…
Bu parçada sözü edilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haydar Ergülen
B) Lale Müldür
C) Gülten Akın
D) Ataol Behramoğlu

17. Aldanma cahilin kuru lafına
Kültürsüz insanın külü yalandır
Hükmetse dünyanın her tarafına
Arzusu hedefi yolu yalandır
Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Kafiye ve redife yer verilmiştir.
B) Bir konuda nasihat etmek amaçlanmıştır.
C) Günlük konuşma dili kullanılmıştır.
D) 8’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

18. Gelen kayık Ümit idi. Dümende
Habip Kaptan’ı gördüler. Yirmi metre
önlerinden fırladı gitti. Kayığın içindekiler başlarını döndürdüler. Denizde
kara kaderlerine bıraktıkları insanlara
baktılar. Dudaklarından bir çığlık koptu. Denizdekileri kurtarmaya kalkışmak -onları kurtaramadan- kendilerinin boğulmaları demekti.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?
A) Olay B) Kişi
C) Zaman D) Mekân

19. Kahramanmaraş’ta doğmuştur. Saz
çalmamakla birlikte şiirlerini halk şiiri
geleneğine uygun yazmıştır.
Taşlamalarıyla tanınan şair, “Mihriban”
adlı şiiriyle geniş kesimler tarafından
sevilmiştir. Eserlerinden bazıları:
Hasan’a Mektuplar, Haber Bülteni, Kan
Yazısı, Beşinci Mevsim…
Bu parçada sözü edilen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Mahsuni Şerif
B) Abdurrahim Karakoç
C) Murat Çobanoğlu
D) Âşık Feymani

20. Durdu. Gözleri, etrafımızı saran manzaranın ve biraz evvel anlattığı
hikâyenin içinde kaybolmuş gibi büyük ve dalgındı. Şakaklarında, tozlarla karışıp sonra kalın çizgiler hâlinde
kuruyan terlerin izleri vardı. Derin
derin nefes alıyordu. Bu anda onu,
etrafını saran tabiattan ayırmaya
imkân yoktu. Akşamın loşluğu içinde
topraktan, çiçeklerin arasından fırlayıp büyüyüvermiş bir mahlûk gibiydi.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Birinci tekil anlatıcı kullanılmıştır.
B) Benzetmelere yer verilmiştir.
C) Betimlemeden faydalanılmıştır.
D) Edebî bir metinden alınmıştır.

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR