(714) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
112 views
(714) İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Duygu, düşünce, örf-âdet, inanış ve
tasavvurları, çeşitli malzeme, araç,
teknik ve yöntemler kullanarak bir
uyum içerisinde ortaya koymaya denir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültür B) Medeniyet
C) Sanat D) Tarih

2. Aşağıdakilerden hangisi sanat ile
ilgili kavramlardan değildir?
A) Hüsn B) Haviye
C) Cemil D) Zinet

3. İslam sanatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Soyuttan çok somuta yönelmiştir.
B) Figür ve tasvirlere daha çok yer
verilmiştir.
C) Duygusallıktan çok fikri yönü ağır
basan bir sanattır.
D) Güzelliği keşfetmekten daha çok
güzeli yaratma çabası göstermiştir.

4. Müslüman sanatkâr, tevhit konusundaki duyarlılığından dolayı tabiatı
olduğu gibi kopyalamaz, asla gerçeğe uygun betimleme yapmaz.
Soyutlama yoluyla tabiattaki gerçek
hâlinden farklılaştırır. Onları kendi
sanat yeteneğini katarak şematize
eder.
Bu metin İslam sanatının aşağıdaki
özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Üsluplaştırma
B) Evrensellik
C) Ahlak anlayışı
D) Tekâmül anlayışı

5. “Şehnâme” aşağıdakilerden hangisine ait bir eserdir?
A) Yusuf Has Hacib
B) Yunus Emre
C) Mevlana
D) Firdevsi

6. İslam edebiyatında şairlerin biyografisi aşağıdaki edebî türlerden
hangisi ile ifade edilir?
A) Tezkireler
B) Fütüvvetnameler
C) Vakayinameler
D) Battalnameler

7. İslam’ın temel ilkeleri esas olmak
üzere, kalbi saflaştırıp, iyi duygularla
doldurmak, kötü duygulardan arınıp
ahlakı güzelleştirmek demektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Naat B) Havf
C) Tasavvuf D) İhtida

8. İslam mimarisinde eserlerin inşa
edilmesindeki öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zevk ve estetiği esas almak
B) Sanatkârın yeteneğini sergilemek
C) Özgün eserler ortaya koymak
D) Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek

9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi
Mescid-i Nebevi ile ilgilidir?
A) Yeryüzünde ibadet amacıyla yapılan ilk mimari yapıdır.
B) İçerisinde Hz. Peygamber’in kabrinin bulunduğu mescittir.
C) Hz. Süleyman tarafından yapılmış
ve Beytimakdis adı verilmiştir.
D) Kur’an-ı Kerim’de “temeli takva
üzere kurulan mescit” diye anılmaktadır.

10. İslam mimarisinde camiler, tevhit
inancının hayata geçirildiği
mekânlardır. Bu camiler isimlendirilirken taşıdıkları nitelikler göz önünde
bulundurulmuştur. Örneğin, Osmanlı
sultanlarının yaptırdığı camiye – – – –
denilmiştir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) selâtin camii B) fetih camii
C) ulu cami D) cami-i kebir

11. Abbasiler Dönemi’nde inşa edilen
ve İslam’da ilk türbe olma özelliği
taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşil Türbe
B) Arap Ata Türbesi
C) Kubbetü’s-Süleybiye Türbesi
D) Kanuni Sultan Süleyman Türbesi

12. Matrakçı Nasuh aşağıdaki sanatlardan hangisi ile tanınmaktadır?
A) Çini B) Hüsnühat
C) Tezhip D) Minyatür

13. “İşte bu da, bereket kaynağı, kendinden önceki ilahi kitapları tasdik eden
ve şehirlerin anasını ve bütün insanlığı
uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır…”
(En’âm suresi, 92. ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm ile işaret
edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekke B) Medine
C) Kudüs D) Bağdat

14. “Allah bir şehri misal olarak verdi: Bu
şehir güvenli, huzurlu idi. Oraya her
yerden rızkı bol bol geliyordu. Ne var
ki onlar, Allah’ın nimetlerine karşı
nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıkları işler yüzünden açlık ve korku
ızdırabını tattırdı.”
(Nahl suresi, 112. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Önceki toplumlarda da şehir hayatının var olduğu
B) Şehrin, değeri bilinmesi gereken
bir nimet olduğu
C) İnsanoğlunun gelişim sürecinden
sonra şehirli olduğu
D) Şehirlerin kültürel yapısının o şehrin yaşam tarzını oluşturduğu

15. İslam şehirleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Farklı inanç mensuplarının ibadetlerini özgürce yapabildiği
B) Maddi ihtiyaçlarla manevi hassasiyetlerin bir arada bulunduğu
C) Şehrin planlanmasında mütevazılık ve sadeliğin esas alındığı
D) Şehrin yönetiminden sorumlu olan
kişilerin ayrıcalıklı olduğu

16. “Kültür ve Medeniyet” adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmam Gazâlî
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Nurettin Topçu
D) Tevfikzâde İsmail Tevfik

17. Doğu ülkelerinin din, dil, tarih, kültür ve medeniyetleri üzerine araştırmalar yapan batılı bilim insanı
için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müçtehit B) Müsteşrik
C) Müfessir D) Mütercim

18. Türkiye ve İspanya hükümetlerinin
öncülüğünde 2005 yılında hayata
geçirilen Birleşmiş Milletler projesidir.
Bu oluşum; kültür ve medeniyetler
arasında hoşgörü, diyalog ve iş birliğini geliştirmeyi, ihtilaf, gerginlik ve
çatışmaların çözümüne yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Bu metin aşağıdakilerden hangisi
ile ilgili bilgi vermektedir?
A) Medeniyetler İttifakı
B) İslam İşbirliği Teşkilatı
C) Bölgesel İşbirliği Konseyi
D) Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı

19. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin gelişimine
katkı sağlayan manevi
imkânlardan biridir?
A) Coğrafya B) Nüfus
C) Ekonomi D) Aile

20.   • Vahye dayalı üç semavi dinin buluşma noktasıdır.
• Müslümanların ilk kıblesi olma
özelliğine sahiptir.
• Mescid-i Aksa bu şehirde bulunur.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuba B) Kûfe
C) Kudüs D) Kahire

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR