(817) AKAİD 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Mart 29, 2024
48 views
(817) AKAİD 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

(817) AKAİD 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

Soru 1) “De ki: ‘Hak, Rabb`inizdendir; artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin…` ”

(Kehf suresi, 29. ayet)

Bu ayetten din ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dinin sahibinin Allah olduğuna
B) İnsanı muhatap aldığına
C) Hür iradeye dayandığına
D) Dünya ve ahiret dengesini sağladığına

Soru 2) Bütün iman esaslarının kendisine bağlı bulunması sebebi ile “aslü`lusûl” denilen iman esası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’a iman
B) Ahirete iman
C) Kitaplara iman
D) Peygamberlere iman

Soru 3) Aşağıdakilerden hangisi akaid ilminin amaçlarından biridir?

A) Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını incelemek
B) Günümüzde yaşayan tüm dinlerin inançları hakkında bilgi vermek
C) İslam inanç ilkelerini anlamak, delillendirmek ve savunmasını yapmak
D) Allah ve Resulü’nün ibadetlerle ilgili koymuş olduğu hükümleri tespit etmek

Soru 4) Akaid; doğrudan Kur`an ayetleri ve mütevatir hadislerdeki, hiçbir yoruma meydan vermeyecek biçimde açık ve net olan bilgilerden yararlanır.

Bu cümlede akaid ilminin aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Tanımı
B) Konusu
C) Amacı
D) Kaynağı

Soru 5) İslam akaidinin temel özellikleri ile ilgili,

I. fıtrata uygundur,

II. değişebilir bir akidedir,

III. apaçık ve nettir

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız II.
B) Yalnız III.
C) I ve II
D) I ve III.

6. Aşağıdakilerden hangisi akaid ilmine ait müstakil eseri bulunan âlimlerdendir?

A) Muhammed Hamdi Yazır
B) Ömer Nasuhi Bilmen
C) Muhammed Esed
D) Seyyid Kutub

7. Aşağıdakilerden hangisi imanın temel rüknü kabul edilir?

A) Dil ile ikrar
B) İnsanın ameli
C) Kalp ile tasdik
D) İnsanların şahitliği

8. “Gönlü imanla dolu olduğu hâlde, zor altında olan kimse müstesna, inandıktan sonra Allah`ı inkâr edip gönlünü kâfirliğe açanlara Allah katından bir gazap vardır; büyük azap da onlar içindir.”

(Nahl suresi, 106. ayet)

Bu ayette iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) İbadet ile desteklenmelidir
B) Özgür iradenin bir sonucudur.
C) Kesin bir bilgiye dayanmalıdır.
D) Dini ve akli delillerle kuvvetlendirilmelidir.

9. Bir kişi, namaz, oruç gibi ibadetlerin farz olduğunu; içki içme, adam öldürme gibi yasaklanan fiillerin haram olduğunu kesinlikle kabul ettiği hâlde farzları yerine getirmez, yasaklardan kaçınmazsa, imandan çıkmaz ama imanının olgunluğunu yitirmiş ve onu tehlikeye düşürmüş olur.

Bu açıklama aşağıdaki konuların hangisi ile ilgilidir?

A) İmanın sınıflandırılması
B) Örf ve âdetlerin dine etkisi
C) İman ile amel arasındaki ilişki
D) İbadet ile ahlak arasındaki ilişki

10. “Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman ‘Allah`a inandık ve O`na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik.` derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah`ın kulları hakkında değişmeyen âdeti budur. İşte o zaman kâfirler hüsrana uğrayacaklardır.”

(Mü`min suresi, 84-85. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Ümidin tükendiği anda yapılan iman geçerli değildir
B) İman esaslarından birini inkâr eden kişi mümin kabul edilmez.
C) Allah, şirk koşma dışında kalan günahları dilediğinde bağışlar.
D) Kişi, ne Allah’ın rahmetinden ümidini kesmeli ne de ondan emin olmalıdır.

11. Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr veya şirk özelliği taşıdığı iddiasıyla inanç, söz veya davranışından dolayı kâfir saymaya ne ad verilir?

A) Nifak
B) İrtidat
C) Tekfir
D) Fısk

12. “De ki: ‘O, Allah birdir. Her şey Allah`a muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O`nun hiçbir dengi yoktur.` ”

(İhlâs suresi)

Bu surede Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Eşsiz ve tek olduğuna
B) Yüce ve güçlü olduğuna
C) Her türlü eksiklikten uzak olduğuna
D) Adalet ve merhamet sahibi olduğuna

13. Âlemin sonradan yaratıldığı gerçeğinden yola çıkılarak elde edilen ve Allah`ın varlığı ile ilgili delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmkân
B) Hudûs
C) Ekmel varlık
D) Gaye ve nizam

14. Yüce Mevla`nın tüm isimlerinin yanında başka hiçbir varlıkta bulunmayan, başka hiçbir varlık için kullanılmayan, sadece O`na has olan ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah
B) Azim
C) Hâdi
D) Hâlık

15. “…O`nun benzeri hiçbir şey yoktur. O; işitendir, görendir.”

(Şûrâ suresi, 11. ayet)

Bu ayette Allah`ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?

A) Muhalefetün li’l-havâdis
B) Kıyam bi-nefsihî
C) Basar
D) Semi

16. Aşağıdakilerden hangisi Allah`a imanın insana kazandırdıklarından biri değildir?

A) Sorumluluk bilincini güçlendirmesi
B) Doğru ve güzel işler işlemeye teşvik etmesi
C) Tüm insanların beğenisini kazanmaya yöneltmesi
D) Sıkıntı ve zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olması

17. Allah`a teslimiyetin sembolü olarak fiziki âlemle, zaman ve mekân sınırları içerisinde yer almayan ilahlık makamı arasında köprü vazifesi görürler. Allah`ın birliğinin şahitleri sayıldığı gibi O`nun mesajlarının peygamberlere ve dolayısıyla insanlara iletilmesinin de ilk elden gözlemcileridir. Allah`ın, tabiatın yönetiminde kendilerine görevler yüklediği varlıklardır.

Bu metin, melekler ile ilgili aşağıdaki soruların hangisine cevap oluşturmaz?

A) Nasıl yaratılmışlardır?
B) Sorumlulukları nelerdir?
C) Neyi temsil etmektedirler?
D) Varlık âlemindeki konumları nelerdir?

18. “Andolsun ki Peygamber onu, Sidretü`l-Müntehâ`nın yanında önceden bir defa daha görmüştü.”

(Necm suresi, 13-14. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdaki meleklerin hangisinden bahsedilmektedir?

A) Azrail
B) İsrafil
C) Mikâil
D) Cebrail

19. Melekler ve cinler hakkında ortak olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Varlıkları ayet ile sabittir.
B) İradeli ve sorumludurlar.
C) Ateşten yaratılmışlardır.
D) Günah işlemezler.

20. Aşağıdakilerden hangisi Kur`an-ı Kerim`de vahiy meleği için kullanılan isimlerden biri değildir?

A) Rûh
B) Resul
C) Cibril
D) İfrit

(817) AKAİD 1 CEVAP ANAHTARLARI

1.D 2.A 3.C 4.D 5.D 6.B 7.C 8.B 9.C 10.A 11.C 12.D 13.B 14.A 15.B 16.C 17.A 18.D 19.A 20.D

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR