(817) AKAİD 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
52 views
(817) AKAİD 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Akaidin konusunu oluşturan imanın
altı esası, geleneğimizde ilahiyyât,
nübüvvât ve sem’iyyât olmak üzere
üç ana başlık altında toplanmıştır.
Buna göre aşağıdaki esaslardan
hangisi sem’iyyât başlığı altında
ele alınmıştır?
A) Allah’a iman
B) Peygamberlere iman
C) Kitaplara iman
D) Ahirete iman

2. “Ergenlik çağına kadar çocuktan,
iyileşinceye kadar akıl hastasından
ve uyanıncaya kadar uyuyandan sorumluluk kaldırılmıştır.”
Bu hadis dinin aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Kaynağının Allah olması
B) Akıl sahibi kişileri muhatap alması
C) İnsanın inanma ihtiyacını karşılaması
D) İnsanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmayı hedeflemesi

3. İslam akaidi Allah’ın sıfatları konusunda orta yolu izlemiştir. Ne tenzihte
aşırı giderek ilahi sıfatları inkâr etmiş
ne de Allah’ı yaratılanlara benzetme
ve Allah’ı cisim kabul etme gibi bir
yanlışa düşmüştür.
Bu metinde altı çizili bölüm ile aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisine işaret edilmektedir?
A) Teşbih ve tecsim
B) Tahrif ve tebdil
C) İkrah ve inkâr
D) İfrat ve tefrit

4. Aşağıdakilerden hangisi Ömer
Nasuhi Bilmen’e ait bir eserdir?
A) Fıkhü’l-Ekber
B) Kitabü’t-Tevhid
C) İslam Akaidi
D) Kelam Tarihi

5. “İnsanlardan inanmadıkları hâlde
‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’
diyenler vardır. Bunlar Allah’ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Oysa
sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Onların kalplerinde
bir hastalık vardır. Allah da onların
hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte
oldukları yalanlar sebebiyle de onlar
için elim bir azap vardır.”
(Bakara suresi, 8-10. ayetler)
Bu ayetlerde iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A) Dil ile ikrarın
B) Kalp ile tasdikin
C) İcmalî imanın
D) Tafsilî imanın

6. “Bedeviler ‘İnandık’ dediler. De ki:
‘Siz iman etmediniz ama ‘boyun eğdik’ deyin. Henüz iman kalplerinize
yerleşmedi’…”
(Hucurât suresi, 14. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) İman ile İslam farklı kavramlardır.
B) İman etmenin karşılığı cennettir.
C) İslam esaslarını belirleyen
Allah’tır.
D) Ümitsizlik hâlinde yapılan iman
geçersizdir.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İmanda şüpheye yer yoktur.
B) Amel, imanın ayrılmaz bir parçasıdır.
C) İman, güçlü veya zayıf olma açısından artma ve eksilme gösterir.
D) İman, inanılması gereken hususlar açısından artmaz ve eksilmez.

8. Aşağıdaki davranışlardan hangisi
münafıklık alametlerinden değildir?
A) Yalan söylemek
B) Sözünde durmamak
C) Cimrilik yapmak
D) Emanete ihanet etmek

9. Dinen mükellef ve aklı yerinde olan
kişi, herhangi bir zorlama ve tehdit
altında olmadan, kasten söylediği
sözün küfre götürdüğünü bilerek bir
söz söylerse imandan çıkar.
Buna göre iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Akli olgunluğa sahip bir insanın
davranışıdır.
B) Özgür iradenin bir sonucudur.
C) Bilinçli bir tercihtir.
D) Dil ile ikrardır.

10. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi
“Ehli-kıble tekfir edilemez.” ilkesi ile
ilgilidir?
A) Harama götüren yol haramdır.
B) Zaruretler haramları mubah kılar.
C) Müslümanı küfür ile itham etmek
doğru değildir.
D) Kişi, suçu ispat edilene kadar suçsuz kabul edilir.

11. “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Her şey
O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk ve
benzer değildir.”
(İhlâs suresi)
Bu surede aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Allah’ın sıfatları
B) İbadet esasları
C) Ahlaki prensipler
D) Toplumsal ilişkiler

12. Âlemin varlığının zorunlu değil
mümkün olduğu fikrinden yola
çıkılarak ortaya konan delile ne ad
verilir?
A) Hudûs
B) İmkân
C) Ekmel varlık
D) Gaye ve nizam

13. Aşağıdaki ayetlerden hangisi
hudûs delili ile ilgilidir?
A) “De ki: Onları (çürümüş kemikleri)
ilk defa var eden diriltecektir. O,
her yaratılışı hakkıyla bilendir.”
(Yâsîn suresi, 79. ayet)
B) “O, gökte de ilâh olandır; yerde de
ilah olandır. O, hüküm ve hikmet
sahibidir; hakkıyla bilendir.”
(Zuhruf suresi, 84. ayet)
C) “Yeryüzünde bulunan her canlı
yok olacaktır. Ancak azamet ve
ikram sahibi Rabb’inin zâtı bâkî
kalacaktır.”
(Rahmân suresi, 26-27. ayetler)
D) “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan
sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık
olan ancak O’dur.”
(Fâtır suresi, 15. ayet)

14. “…Allah’ın zâtından başka her şey
yok olacaktır…”
(Kasas suresi, 88. ayet)
Bu ayet Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisi ile ilgilidir?
A) Kıyam bi-nefsihî
B) Vahdaniyet
C) Kıdem
D) Bekâ

15. Allah’ın peygamberlerine vahiy gönderip, kitaplar indirmesi aşağıdaki
sıfatlarından hangisi ile ilgilidir?
A) Semi B) Kıdem
C) Kelam D) Basar

16. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a
inanan bir kişiden beklenen tutum
ve davranışlardan biri değildir?
A) Güzel işlere yönelmek
B) Yalnız olduğu hissine kapılmak
C) Allah ile arasına aracı koymaktan
kaçınmak
D) Yaptıklarından sorumlu olduğunu
düşünmek

17. Kur’an-ı Kerim’de “Cibrîl, Rûhu’lKudüs” ve “er-Rûhu’l-Emîn” gibi
isimlerle kendisinden bahsedilen
melek hangisidir?
A) Azrail B) Mikail
C) İsrafil D) Cebrail

18. Melekler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Allah’a isyan etmezler.
B) İradeli ve akıllı varlıklardır.
C) İnsandan önce yaratılmışlardır.
D) İnsanda sorumluluk bilincinin yerleşmesine yardımcı olurlar.

19. I. Allah tarafından yaratılmışlardır.
II. Dişi varlıklardır.
III. Tapılmaya layıklardır.
IV. Duyu organları ile algılanamazlar.
Cahiliye müşrikleri melekler ile ilgili
yukarıdaki tanımlamalardan hangileri
sebebi ile Kur’an-ı Kerim’de eleştirilmektedir?
A) I ve II B) I ve IV
C) II ve III D) III ve IV

20. “Sizi çift çift yarattık, uykunuzu dinlenme vakti kıldık, geceyi bir örtü
yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık, üstünüze yedi kat sağlam
gök bina ettik, parlak ışık veren güneşi var ettik, taneler, bitkiler ve
ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan
bol yağmur indirdik.”
(Nebe suresi, 8-16. ayetler)
Bu ayetler aşağıdaki meleklerden
hangisinin görevleri ile ilişkilendirilebilir?
A) Mikail
B) İsrafil
C) Münker ve Nekir
D) Kirâmen Kâtibîn

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR