(818) AKAİD 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 2, 2023
58 views
(818) AKAİD 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. “Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak
peygamberler gönderdik ki insanların
peygamberlerden sonra Allah’a karşı
bir bahaneleri olmasın…”
(Nisâ suresi, 165. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) İnsanın iradesi
B) Risaletin önemi
C) Mucizenin varlığı
D) Vahyin çeşitleri

2. Kur’an-ı Kerim’de kendisinden
“Hâtemü’n-nebiyyîn” olarak bahsedilen peygamber aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Âdem
B) Hz. Musa
C) Hz. İsa
D) Hz. Muhammed

3. “Biz Kur’an’ı hak olarak indirdik ve o
da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.”
(İsrâ suresi, 105. ayet)
Bu ayet Hz. Peygamber’in aşağıdaki sıfatlarından hangisi ile ilgilidir?
A) Tebliğ B) Sıdk
C) İsmet D) Fetanet

4. Kur’an-ı Kerim’de “ayet, beyyine, delil”
kelimeleri ile aşağıdaki kavramlardan
hangisi ifade edilmektedir?
A) Hak B) İlham
C) Mucize D) Hikmet

5. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçmediği
hâlde bazı hadislerde ve İslam
kaynaklarında ismi geçen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Şit B) Hz. İdris
C) Hz. İlyas D) Hz. Süleyman

6. Peygamberler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Allah tarafından seçilirler.
B) Tevhit inancını tebliğ ederler.
C) Tebliğlerini Arapça olarak yaparlar.
D) Allah’ın emir ve yasaklarından
sorumludurlar.

7. “Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı
şeyleri de helal kılmam için gönderildim. Size Rabb’inizden bir mucize
getirdim. O hâlde Allah’tan korkun,
bana da itaat edin.”
(Âl-i İmrân suresi, 50. ayet)
Bu ifadelerle insanları uyaran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Nuh B) Hz. İbrahim
C) Hz. Yusuf D) Hz. İsa

8. Yahudilikte Tevrat’ın tefsiri olarak
kabul edilen kitap aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Upanişad B) Talmut
C) Avesta D) Zebur

9. Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Tevatür yolu ile insanlara ulaşmıştır.
B) Hükümleri kıyamete kadar geçerlidir.
C) Tek seferde, topluca indirilmiştir.
D) Son ilahi kitaptır.

10. Hristiyanlar, bugünkü dört İncil’i
seçme kararını aşağıdaki konsillerin hangisinde almıştır?
A) İznik B) İstanbul
C) Kadıköy D) Efes

11. Aşağıdakilerden hangisi ahiret
hayatının varlığına delil değildir?
A) İlk defa yaratılanın tekrar yaratılabilmesi
B) İnanç ve davranışların karşılığının
olması
C) Evrenin bir düzen ve uyum içinde
hareket etmesi
D) Baharda yeryüzünü dirilten
Allah’ın insanları da diriltmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi “kabir hayatı” anlamında kullanılan bir kavramdır?
A) Mahşer B) Berzah
C) Ba’s D) A’raf

13. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı
Kerim’de diğerlerinden farklı bir olayı
ifade etmek için kullanılmaktadır?
A) Saat B) Kâria
C) Gâşiye D) Haşr

14. “Ashab-ı yemin” ve “ashab-ı şimal”
kavramları aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Sünnet ehli ve bidat ehli olanları
B) Cennet ve cehennemlikleri
C) Yahudi ve Hristiyanları
D) Ensar ve muhacirleri

15. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı
Kerim’de “yaratma” anlamında kullanılan kavramlardan biri değildir?
A) Nesh B) Halk
C) İbda D) Kevn

16. Aşağıdakilerden hangisi cüz’i irade ile ilgili bir davranıştır?
A) Günahı bağışlamak
B) Tevhit inancını benimsemek
C) Peygamber göndermek
D) Kıyameti gerçekleştirmek

17. Duanın bir sözlü bir de fiili boyutu vardır. Fiili dua; insanın Allah’tan istediği
şey için çalışması, çabalaması ve
O’nun koyduğu kanunlara uymasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
fiili duaya örnek gösterilemez?
A) Allah’a, helal rızık vermesi için
dua etmek
B) Allah’ın rızasını kazanmak için
ibadet etmek
C) Hastalıktan korunmak için tedbir
almak
D) Başarılı olmak için çalışmak

18. Sabır kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevredeki gelişmelere karşı duyarsız olmaktır.
B) Gayret ve çabayı bir kenara bırakıp olana rıza göstermektir.
C) Hiçbir girişimde bulunmaksızın
her şeyi Allah’tan beklemektir.
D) Allah’ın rızasını kazanmak için
karşılaşılan güçlüklere göğüs germektir.

19. “Bir zaman Musa kavmine: ‘Ey kavmim! Benim, Allah’ın size gönderdiği
elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin
beni incitiyorsunuz?’ demişti. Onlar
yoldan sapınca, Allah da kalplerini
saptırdı. Allah, fâsıklar topluluğunu
doğru yola iletmez.”
(Saff suresi, 5. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Ecel ve ömür
B) Sağlık ve hastalık
C) Hidayet ve dalalet
D) Başarı ve başarısızlık

20. “Kimse kendi elinin emeğinden daha
hayırlı bir rızık yememiştir.”
Bu hadiste teşvik edilen tutum ve
davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cömert olmak
B) Tedbir almak
C) Başarılı olmak
D) Çaba sarf etmek

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR