(819) KELAM 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Mart 29, 2024
53 views
(819) KELAM 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

(819) KELAM 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Kelam ilminin konusu tevhid, nübüvvet ve ahiret olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nübüvvet konusu içinde yer almaz?

A) Tebliğ
B) İlahi kitaplar
C) Allah’ın birliği
D) Peygamberliğin imkânı

2. İslam düşünce tarihinde inanç konuları üzerinde düşünen ve bu alanda ilk defa akla dayalı yöntemleri kullanan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mürcie
B) Cebriye
C) Haricilik
D) Mutezile

3. “Mürtekibi kebire” kavramı aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir?

A) Allah’ın ahirette görülüp görülemeyeceği
B) Kur’an’ın yaratılıp yaratılmadığı
C) Büyük günah işleyenin durumu
D) İmamet meselesi

4. Aşağıdaki âlimlerden hangisi Ashabu`l-hadîs akımına öncülük etmiştir?

A) Ebu Mansûr el-Matürîdî
B) Ahmed bin Hanbel
C) Hâris el-Muhâsibî
D) İbn Küllâb

5. Gazzâlî, kelam ve felsefenin iç içe geçtiği dönemde, bir yandan İslam akaidiyle uyuşmayan felsefi görüşleri eleştirmek amacıyla kelam ilmine ağırlık vermiş, diğer yandan da mantığı kelama dâhil etmiştir. Bu uygulama ile kelam ilmi yeni bir döneme girmiştir.

Bu dönem aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

A) Müteahhirîn
B) Mütekaddimîn
C) İlk Fikrî Hareketler
D) Tabiîn

6. Kelam ilminde yapılan tartışma ve açıklamalar, tefsir ilminde ayetlerin yorumlanmasında ve hadis ilminde de itikatla ilgili hadislerin anlaşılmasında belirleyici olmuştur. Aynı şekilde kelam ilmi de, iman esaslarını açıklarken tefsir ve hadis ilminin verilerinden faydalanmıştır.

Bu metinden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılır?

A) Kelam, İslam ilimlerinin temelini oluşturmaktadır.
B) İslami ilimler, disiplin olarak birbirleri ile ilişkilidir.
C) Tefsir ve hadis diğer İslami ilimlerden daha önce gelişmiştir.
D) Kelam, Kur’an ve sünnetin yanında aklı da kaynak kabul etmektedir.

7. Tek tek olgulardan, genel önermelere varan, bilinen olgu ve olaylardan hareketle genel bir kurala ya da sonuca ulaşan akıl yürütmedir.

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Tümevarım
B) Tümdengelim
C) Temsil
D) Cedel

8. • İmam Mâturidî tarafından yazılmıştır.

• Naklin yanında akla da önem vermeyi vurgulayan ilk eserdir.

• Mukaddimesi hariç beş bölümden oluşmaktadır.

Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) el-Fıkhu’l-Ekber
B) el-İbâne an Usûli’d-Diyâne
C) Kitâbu’t-Tevhîd
D) Yeni İlm-i Kelam

9. Bir kimse Allah`ın varlığına inanıp meleklerine inanmazsa veya peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmazsa iman etmiş olmaz.

Bu açıklama itikadi hükümlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturmaktadır?

A) Açıklık
B) Kesinlik
C) Değişmezlik
D) Bölünmezlik

10. Akıl, var oluş ve gerçekleşme ile ilgili olarak üç türlü hüküm verir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Mümkin
B) Mümteni
C) Nakli
D) Vacip

11. “…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu, ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür.”

(Zümer suresi, 9. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A) İstişare etmenin
B) Doğru ve yeterli bilginin
C) Sorumluluk sahibi olmanın
D) Yardımlaşma ve dayanışmanın

12. Kur`an-ı Kerim`de Allah kendisini “ölümü söz konusu olmayan, ezelî ve ebedî hayat sahibi, diri” anlamında – – – – ve “hayat ve can veren” anlamında – – – – olarak nitelemektedir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki Allah`ın isim ve sıfatlarından hangisi getirilmelidir?

A) Rahman – Rahîm
B) Mümin – Müheymin
C) Semi – Basir
D) Hayy – Muhyi

13. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminde varlık meselesi içinde ele alınan konulardan biri değildir?

A) Allah-Âlem ilişkisi
B) Akıl-Vahiy ilişkisi
C) Madde
D) İnsan

14. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki hükümlere örnek oluşturmaz?

A) Oruç tutmak
B) Hoşgörülü olmak
C) Tevazu göstermek
D) Saygılı davranmak

15. Aşağıdakilerden hangisi “delil” kelimesinin sözcük anlamlarından biri değildir?

A) Mürşit
B) Kılavuz
C) Talebe
D) Rehber

16. Aşağıdakilerden hangisi havass-ı selimenin (sağlam duyular) işleyişi ile ilgili doğru bir ifadedir?

A) Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt eder
B) Dış dünyadan verileri alarak akla aktarır.
C) Haber ve duyuların sağladığı verileri değerlendirip bilgiye dönüştürür.
D) Duyuların yanılma ihtimaline karşı duyu verilerinin sağlamasını yapar.

17. Tüm varlıkları madde ile açıklayan ve maddenin ötesinde, gözle görülmeyen bir manevî ögenin ya da ruhun varlığını inkâr eden akımın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Materyalizm
B) Politeizm
C) Taoizm
D) Deizm

18. Kur`an`da âleme ilişkin ayetlerde, onun bir düzen ve yasaya bağlı olarak işlediği belirtilir ve insanlardan bu yasalar üzerinde düşünmesi istenir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metne örnek oluşturmaz?

A) “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
B) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet)
C) “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)
D) “…Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır…” (Kehf suresi, 29. ayet)

19. İslam dininin inanca ve davranışlara dair ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve akli yöntemlerle temellendirip destekleyen ilimdir.

Tanımı verilen bu ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kelam
B) Tefsir
C) Hadis
D) Fıkıh

20. Herhangi bir akıl yürütme veya delillendirmeye ihtiyaç duymadan, doğrudan doğruya zihinde oluşan bilginin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazarî
B) İstidlâlî
C) Zarurî
D) İktisabî

(819) KELAM 1 CEVAP ANAHTARLARI

1.C 2.D 3.C 4.B 5.A 6.B 7.A 8.C 9.D 10.C 11.B 12.D 13.B 14.A 15.C 16.B 17.A 18.D 19.A 20.C

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR