(931) SİYER 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Mart 29, 2024
43 views
(931) SİYER 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

(931) SİYER 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. “Andolsun ki Resulullah; sizin için, Allah`a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah`ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir.

(Ahzâb suresi, 21. ayet)

Bu ayette altı çizili bölüm ile ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ehl-i beyt
B) Üsve-i hasene
C) Ahsen-i takvim
D) Hâtemü’l enbiyâ

2. Meğâzî ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Siyer ilmine nispeten daha hususi anlamda kullanılır.
B) Savaş hukuku ve diplomatik ilişkilerin bilgisini içerir.
C) Hz. Peygamber’in gazve ve seriyyelerini anlatan kitaplardır.
D) Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar yapılan savaşları konu edinir.

3. Çok sayıda kadim inançların yaşandığı Arap Yarımadası`nda Yahudilik hem kuzey hem de güney Arabistan`a girmiş olmasına rağmen Araplar arasında pek yayılmamıştır.

Bu durumun sebebi Yahudiliğin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?

A) Millî karakterli bir din olması
B) Tevhid inancına dayalı bir din olması
C) Arabistan’da görülen en eski dinlerden biri olması
D) Peygamber ve kutsal kitap gönderilmiş bir din olması

4. • Zerdüşt`ün öğretileri ile oluşmuştur.

• Eski İran inanç ve geleneklerinin karışımıdır.

• Yönetici sınıf ve zenginlerin dini olarak tanınmıştır.

Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Putperestlik
B) Mecusilik
C) Sabiilik
D) Budistlik

5. Cahiliye dönemi müşrik inancına göre aşağıdakilerden hangisi putlara yapılan ibadetlerin amaçlarından biri değildir?

A) Sıhhat kazanmak
B) Savaşlarda galip gelmek
C) Erkek evlat sahibi olmak
D) Kurtarıcının gelişini hızlandırmak

6. “İbrahim ne Yahudi idi, ne de Hristiyan. Fakat o, Allah`ı bir tanıyan, hakka yönelen bir Müslümandı. Allah`a ortak koşanlardan da değildi.”

(Âl-i İmrân suresi, 67. ayet)

Bu ayette altı çizili bölüm ile ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havari
B) Bâkiye
C) Hanif
D) Bâide

7. • Yemen`de kurulan bir devlettir.

• Başkent Me`rib`de baraj inşa etmişlerdir.

• Medeniyet sahibi ilk Arabistanlılar olarak kabul edilirler.

Bu bilgiler aşağıdaki devletlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Sebeliler
B) Sâsânîler
C) Gassânîler
D) Nabâtîler

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi toplum yapısını oluşturan sosyal sınıflardan biri değildir?

A) Hürler
B) Köleler
C) Mevali
D) Talebeler

9. • Çölde konargöçer olarak hayat yaşayan iyi birer savaşçılardır.

• Kabile içerisinde dayanışma ve geleneğe bağlılık güçlüdür.

• Günlük geçimlerini takas ve yağma ile sağlarlar.

Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Bedevî
B) Hadarî
C) Mevali
D) Medenî

10. Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?

A) Recep
B) Zilkade
C) Zilhicce
D) Ramazan

11. Kur`an-ı Kerim`de “ekin bitmeyen vadi” olarak nitelendirilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taif
B) Basra
C) Mekke
D) Yesrib

12. • Önemli işleri görüşmek üzere Dâru`n-Nedve`yi kurmuştur.

• Kureyş kabilesini toplayarak Kâbe`nin etrafına yerleştirmiştir.

• Hacıların su ve yemek ihtiyacının karşılanması hizmetinde bulunmuştur.

Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İbrahim
B) Kusay bin Kilab
C) Abdülmuttalib
D) Amr bin Luhay

13. Yahudi kabilelerinden Benî Kurayza, Benî Kaynuka ve Benî Nadir`in kendileri için güvenli bölge olarak seçip yerleştiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Busra
B) San’a
C) Yesrib
D) Mekke

14. Hz. Peygamber`in “kendisinden sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceği” anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mâhî
B) Âkıb
C) Hâşir
D) Ahmet

15. Hz. Peygamber kaç yıl sütannesinin yanında kalmıştır?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 8

16. Hz. Peygamber`in çok değerli deve sürüsüyle de olsa değişmeyeceğini söyleyerek daima övgü ile bahsettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hudeybiye Anlaşması
B) Medine Sözleşmesi
C) Hılfü’l-Fudûl
D) II. Akabe Biatı

17. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber`in himayesinde kaldığı kişilerden biridir?

A) Varaka bin Nevfel
B) Velid bin Muğire
C) Ebu Süfyan
D) Ebu Talib

18. Kureyşlilerin İslam ile mücadele etmek için yapmış olduğu toplantıda Nadr bin el-Hâris; “Muhammed, daha gençken aranızda en doğru sözlü ve en fazla güvendiğiniz kimse idi. Nihayet saçlarına ak düşüp olgunlaştığında size bu getirdiği ile gelince siz ona sihirbaz dediniz. Hayır, o sihirbaz değildir.” demiştir.

Bu metinden Hz. Peygamber`in aşağıdaki sıfatlarından hangisine ulaşılamaz?

A) Fetanet
B) Emanet
C) Tebliğ
D) Sıdk

19. “Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Herkes benim peygamberliğimi inkâr ederken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. İnsanlar mallarını esirgerken o malıyla beni destekledi.”

Hz. Peygamber bu sözleri aşağıdakilerden hangisi için söylemiştir?

A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Hatice
C) Hz. Fatıma
D) Hz. Osman

20. • Asıl adı Şeybe`dir.

• Mekke`nin liderlerinden biridir.

• Uzun zamandır kaybolan zemzem kuyusunu oğlu Hâris ile yeniden açmıştır.

Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hâşim
B) Zübeyr
C) Abdullah
D) Abdülmuttalip

(931) SİYER 1 CEVAP ANAHTARLARI

1.B 2.D 3.A 4.B 5.D 6.C 7.A 8.D 9.A 10.D 11.C 12.B 13.C 14.B 15.A 16.C 17.D 18.A 19.B 20.D

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR