(931) SİYER 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
73 views
(931) SİYER 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Hz. Peygamber’in getirdiği emir ve
yasaklar yalnızca gönderildiği toplum
için değil, kendisinden sonra yaşayacak olan bütün insanlık için de bağlayıcıdır.
Bu metin Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile
doğrudan ilişkilidir?
A) Vefalı olması
B) Beşer olması
C) Güvenilir olması
D) Son peygamber olması

2. Allah’ın emirlerinin ilk muhatabı olan
Hz. Peygamber, gönderilen vahiyleri
en doğru şekilde uygulamış, gerektiğinde açıklamalar yapmış ve
Müslümanlar için bir “üsve-i hasene”
olmuştur.
Bu metinde altı çizili kavram ile ilgili ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “…Kim Allah ve Resûlü’ne karşı
gelirse onun için cehennem ateşi
vardır.”
(Enfâl suresi, 13. ayet)
B) “De ki: ‘Hak, Rabb’inizdendir, artık
dileyen inansın, dileyen inkâr etsin…’ ”
(Kehf suresi, 29. ayet)
C) “Andolsun, Allah’ın Resulü’nde
sizin için; Allah’a ve ahiret gününe
kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek
vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
D) “Biz seni Hak ile müjdeleyici ve
uyarıcı olarak gönderdik…”
(Bakara suresi, 119. ayet)

3. Aşağıdaki kaynaklardan hangisi
hadis külliyatı içerisinde yer almaktadır?
A) el-Müsned
B) Kitâbü’l-Meğâzî
C) es-Sîretü’n-Nebeviyye
D) Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk

4. Hz. Peygamber’in;
• hayatını,
• ahlakını ve dış görünüşünü,
• siyasi ve askerî mücadelelerini
konu alan bir çok eser yazılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
bu eserlerden biri değildir?
A) Meğazi B) Siyer
C) Şemâil D) Menâkıb

5. İbn Sa’d’a ait bir eserdir. Eserde siyer
konularına, sahabe, tabiin, tebeu’ttabiin ve ardından gelen neslin biyografilerine ve hanım sahabelere yer
verilmiştir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahbâru Mekke
B) et-Tabakâtü’l-Kübrâ
C) el-Fıkhu’l-Ekber
D) er-Risale

6. Hz. Nuh’tan itibaren Arapların soyunu ve sırasıyla Hz. Peygamber’in
dedelerini ve onun hayatını anlatan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) el-Bidâye ve’n-Nihâye
B) Kitabu’t-Tevhit
C) Ensâbü’l-Eşraf
D) el-Ümm

7. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in
soyundan geldiği kabul edilen
Arap kolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adnânî B) Kahtânî
C) Sâmî D) Ârâmî

8. İslam öncesi dönemde Hz.
İbrahim’in tebliğ ettiği tevhit inancına tâbi olanları ifade etmek için
aşağıdaki kavramlardan hangisi
kullanılmaktadır?
A) Budist B) Zerdüşt
C) Hanif D) Hristiyan

9. Aşağıdakilerden hangisi putperestler ile ilgili bir bilgi değildir?
A) Önemli kararlarını putlara danışarak almışlardır.
B) Zerdüşt’ün öğretileri ile eski İran
inanç ve geleneklerinden etkilenmişlerdir.
C) Tanrılara saygı göstermek amacıyla put evleri inşa etmişlerdir.
D) Savaşta galip gelmek, erkek evlat
sahibi olmak için putlardan yardım
istemişlerdir.

10. “…Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz ancak onları taklit ederiz…”
(Zuhruf suresi, 23. ayet)
Bu ayetten cahiliye toplumu ile
ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Asabiyet duygusuna sahip olduklarına
B) Taassup içerisinde bulunduklarına
C) Hayatı sorgulamadan yaşadıklarına
D) Göçebe bir hayat yaşadıklarına

11. Esirler gibi olmamakla beraber hürlerle aynı haklara da sahip olmayan,
azat edilmiş köle ve cariyelere – – – –
denilmektedir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A) bedevî B) hadari
C) mevali D) medeni

12. Kâbe’ye asılan seçkin kaside koleksiyonu aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Ahbâr
B) Muallakat
C) Eyyâmü’l-Arab
D) Ensâbü’l-Arab

13.   • Hz. İbrahim, ailesini bu şehre getirmiştir.
• Hz. İsmail ve annesine hayat veren
zemzem burada akmaya başlamıştır.
• Kur’an-ı Kerim’de “Ümmü’l-Kurâ”,
“Beledü’l-emin” gibi isimlerle anılmaktadır.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kûfe B) Kudüs
C) Mekke D) Medine

14. Aşağıdakilerden hangisi Taif şehri
ile ilgili bir bilgi değildir?
A) Sakif kabilesinin yaşadığı şehirdir.
B) Ekonomisi, Yahudi kabilelerinin
hâkimiyetindedir.
C) Deri işlemeciliği ile tüm
Arabistan’da meşhur olmuştur.
D) Arabistan’a gelen yolların kesişme
noktasında yer almaktadır.

15. Benî Kaynuka kabilesi aşağıdaki
zanaatlardan hangisi ile ön plana
çıkmıştır?
A) Demircilik B) Oymacılık
C) Dokumacılık D) Kuyumculuk

16. Hz. Muhammed’in (sav.) soyu aşağıdaki peygamberlerden hangisine
dayanmaktadır?
A) Hz. İsmail B) Hz. İshak
C) Hz. Musa D) Hz. İsa

17. Aşağıdakilerden hangisi Kusay bin
Kilab ile ilgili bir bilgi değildir?
A) Mekke şehir devletini kurarak
Kureyşlileri bir araya getirmiştir.
B) Kâbe hizmetlerini düzenleyerek
hacılara yardımda bulunmuştur.
C) Yemen valisi Ebrehe ve ordusuna
karşı Kâbe’yi korumaya çalışmıştır.
D) Önemli işleri görüşmek üzere
Dar’un-Nedve’yi kurmuştur.

18. Hz. Peygamber’in, kaybolan zemzem kuyusunu bulup yeniden faaliyete geçiren dedesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adnan
B) Kilab
C) Abdulmenaf
D) Abdülmuttalib

19.   • Hz. Peygamber’in en çok kullanılan
ikinci ismidir.
• “Allah’ı herkesten daha iyi ve daha
çok öven” anlamlarına gelir.
• Hz. İsa’nın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği isimdir.
Bu bilgiler Hz. Peygamber’in aşağıdaki isimlerinden hangisine aittir?
A) Ahmet B) Âkıb
C) Mâhi D) Mustafa

20. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Peygamber’in Kâbe hakemliği ile
ilgilidir?
A) Tüccarların yaşadığı haksızlıkların
çözülmesi
B) Hacerülesved taşının yerine yerleştirilmesi
C) Kabileler arasındaki kan davalarının durdurulması
D) Kâbe’nin tamiratına başlayacak
kabilenin seçilmesi

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR