(974) SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
49 views
(974) SEÇMELİ GİRİŞİMCİLİK 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi
biliminin çalışma alanının dışındadır?
A) Ülkelerin zenginleşirken hangi
yöntemleri kullandığı
B) Kaynakların insanlar arasında
nasıl bölüşüldüğü
C) İnsanların daha fazla nasıl mutlu
edileceği
D) Yeni teknolojilerin üretime olan
etkileri

2. Zorunlu ihtiyaçların insan için temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşılanmadığında insan hayatının tehlikeye girmesi
B) Karşılanmasının yüksek maliyet
gerektirmesi
C) Kıt kaynaklar tüketilerek ihtiyacın
karşılanabilmesi
D) Zaman içinde önem sırasının sürekli değişmesi

3. Ekonomik faaliyetlerin tamamının
insanlara sunduğu fayda aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstihdam yaratmak
B) Refahı yükseltmek
C) Barınmasını sağlamak
D) Eğitimini sağlamak

4. Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki üretim faktörleri arasında yer
almaz?
A) Emek B) Doğa
C) Girişimci D) Fiyat

5. Sermaye için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Makine ve teçhizatlar sermaye
değildir.
B) Kıt kaynaklar arasında değerlendirilemez.
C) Sermayesi yüksek olan ülkeler
sorunları daha kolay aşar
D) Üretimde insan emeğinin üretkenliğini azaltır.

6.   • Modern tarım makineleri ekilebilen
alanları artırmıştır.
• Robotlar sayesinde otomobil fabrikaları daha hızlı ve hatasız araç
üretmektedir.
• Soğutucuya sahip tırlar çok fazla
gıdayı uzun mesafeye taşıyabilir.
• Yeni inşaat araçları ve teknikleri
konut üretimini hızlandırmıştır.
Verilenlere göre aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılır?
A) Gelişmiş teknoloji üretim verimliliğini artırır.
B) Yeni teknolojiler eskilerini tamamen ortadan kaldırır.
C) Robot teknolojisi fabrikalarda üretimin tüm evrelerinde kullanılır.
D) Teknolojinin gelişmesi tüm mal ve
hizmetlerin fiyatını düşürmüştür.

7. Günümüzde bir malın değeri para ile
ifade edilse de bazı malların değeri
para yerine başka bir mal ile de ifade
edilebilir. Bu durum “reel değişim
oranları’’ kavramını ortaya çıkarmıştır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde reel değişim oranından söz
edilebilir?
A) 100 metrelik duvarın 5 işçi ile 30
günde örülmesi
B) Lüks ve konforlu seyahat araçlarının daha pahalı hizmet sunması
C) Bir kilo peynir üretimi için 10 kilo
sütün kullanılması
D) Bir adet traktörün yirmi ton domates bedelinde olması

8. Sermaye sahipleriyle mallarının
satışı için sözleşme imzalayıp satıştan kâr payı alan ve böylece
Uzak Doğu’yla bir ticaret yolu kurmaya çalışan ilk girişimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marco Polo
B) Richard Cantillon
C) John Law
D) Jean Babtist Say

9. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık
özellikleri gelişmiş girişimcide
gözlemlenen bir durumdur?
A) İşletmenin yapısında ve işleyişinde geleneksel yapıyı korur.
B) Beliren bir ihtiyaç, eksiklik veya
problemde çözüm yolunu bulur.
C) Kararlarını diğer çalışanların fikirlerini temel alarak verir.
D) Yeni icatlara ve keşiflere daima
mesafeli durur.

10. Devletin girişimci için enerji, ulaşım, iletişim alanlarında hizmet
sunması ve bazı bürokratik engelleri azaltmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketimi artırmak
B) Girişimciliği teşvik etmek
C) İthalatı kolaylaştırmak
D) Adil rekabet ortamı sunmak

11. Aşağıdakilerden hangisine sahip
olan ailelerde ilerde girişimci özelliklere sahip birey yetişmesinin
mümkün olduğu söylenebilir?
A) Ailenin yeniliklere kapalı risk almayan yapıda olması
B) Anne ve babanın çocuklarını otoriter ve sıkı denetimde tutması
C) Ailenin çocuktaki başarma azmini
pekiştirmesi
D) Çocuğun meslek seçiminde babanın belirleyici olması

12. Teknolojinin gelişmesi ve bilgi toplumuna geçiş ile küreselleşme rekabetin artması, rakiplerin yeni stratejiler
geliştirmesi, nüfus yapısının ve teknolojik sınırlarının değişmesi gibi yeni
konular – – – – girmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere
gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) eğitim dünyasına
B) enerji tüketimine
C) inşaat teknolojisine
D) çalışma hayatına

13. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin kendi işini kurmasının avantajlarından biri değildir?
A) Liderlik yapma şansını sunması
B) Yüksek kazanç sağlama
imkânının doğması
C) Ailesine daha az, işine daha fazla
zaman ayırması
D) Çevresinin saygınlık ve takdirini
kazanması

14. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle karıştırılan kavramdır?
A) İşveren B) Çalışan
C) Taşeron D) İşletme

15. Girişimci işini yaparken aşağıdakilerden hangisine karşı sorumluluk
sahibidir?
A) Yabancı devletlere
B) Sektördeki büyük firmalara
C) Küresel güçlere
D) Devleti ve halkına

16. Mal ve hizmet satışlarını artırmayı
hedefleyen bir işletmede, girişimcinin aşağıdakilerden hangisini
yapması gerekir?
A) Ürün ve hizmet kalitesini düşürmesi
B) Geleneksel üretim şeklinde ısrar
etmesi
C) Yeni pazarlar bulması ve ulaşması
D) Çalışan kişi sayısını azaltması

17. Aşağıdaki özelliklerden hangisine
sahip olan ülkelerde girişimci sayısı azdır?
A) Nüfusu hızlı artan
B) Eğitim düzeyi düşük olan
C) Gelir seviyesi yüksek olan
D) Meslek çeşitliliği fazla olan

18. Girişimcinin tüm enerjisini, kaynaklarını, zamanlarını bir araya
getirerek işinden başka bir şey
düşünmemesi aşağıdakilerden
hangisiyle ilgilidir?
A) Vizyon B) Önsezi
C) Odaklanma D) Esneklik

19. Steven Spielberg aşağıda verilen
sektörlerin hangisinde yaptığı yeniliklerle Dünya tarihinin önemli
yatırımcıları arasında sayılır?
A) Sinema B) Otomotiv
C) Elektronik D) Tekstil

20. Başarılı olan bir girişimi görerek
aynı yerde aynı tip ve özelliklere
sahip şirket kurarak üretim veya
hizmet sunulması girişimciliğin
hangi yanlış uygulamasıdır?
A) Yüksek maliyet
B) Hedefsizlik
C) Hatalı istihdam
D) Taklitçilik

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR