Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 1. dönem


1.Osmanlı Devleti’nde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadınların seçme ve seçilme hakkı yokken 1934 yılında çıkartılan bir yasayla Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
Buna göre haklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2. 1982 Anayasası’nın 14. Maddesine göre “Anayasa’da yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”
Anayasa’nın verilen maddesinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

3. Tüm diğer haklarımızın temelinde yer alan ve onlardan yararlanmamızı sağlayan hak aşağıdakilerden hangisidir?

4. Demokratik toplum düzeninin kurulması ve insan haklarının yaşama geçirilebilmesi için eğitim temel bir şarttır. Kişiler demokrasi bilincini ancak eğitim yoluyla alabilirler. Bu nedenle devlet için vatandaşlarına eğitim vermek bir görevdir.
Bu parçanında aşağıda verilen temel haklardan hangisi söz konusu edilmiştir?

5. Kişilerin nerede, ne zaman ve nasıl davranacaklarını belirleyen hukuk kurallarının olmadığı bir toplumda kargaşa egemen olur. Hukuk, bir devlette kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini adalete uygun şekilde düzenler.
Bu parçanından hareketle hukuk kurallarının varlık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

6. I. Benzer suçlara benzer cezaların verilmesi
II. Bireylerin bencil çıkarları peşinde koşması
III. Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
Yukarıdakilerden hangileri adaletin temel değerlerinden biri değildir?

7. Sosyal devlet, vatandaşların sosyal durumlarıyla ve refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam tarzı sağlayan devlettir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olmasıyla ilgilidir?

8. Yunanca “demos” “halk”, “kratos” sözcüğüyse “iktidar” ya da “egemenlik” anlamına gelir. Antik Yunan’dan başlayarak günümüze kadar gelen bu kavram bir yönetim biçimini ifade eder.
Bu doğrultuda “halk egemenliği, halk iktidarı” anlamlarını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

9. Bir devlette yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, kişilerin hukuk önünde eşit olması ve yargının bağımsız olması demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır.
Verilen bilgide demokrasinin ilke ve kurumlarından hangisine dair bir açıklama yapılmıştır?

10. 29 Ekim 1923’te çıkartılan bir yasayla Cumhuriyet ilan edilmiş ve yürürlükte olan Anayasa’da değişiklik yapılarak “Türkiye Devleti’nin yönetim biçimi Cumhuriyettir.” ibaresi eklenmiştir.
Buna göre Türkiye’nin yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğu aşağıdaki hangi anayasaya eklenmiştir?

11. Anayasamızda bulunan “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.” ifadesine rağmen töre ve geleneklerin kadın ve erkek arasında gerçek bir eşitliğin kurulmasına engel olması demokrasi ve insan haklarının gerçekleşmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?

12. Farklı düşüncelere sahip, başka dinlere inanan, farklı ırklara mensup insanlar demokrasi kültürü içinde birbirlerine hoşgörüyle bakabilmelidir. Kendi gibi olmayan insanlara yaşama şansı tanımayan insanlardan oluşan bir toplumda demokrasinin yerleşmesi imkânsızdır.
Bu parçanında demokrasinin yaşama biçimi haline getirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

13. 20. yüzyılda yaşanan I. Dünya Savaşı ve hemen ardından II. Dünya Savaşı, insan haklarının uluslararası düzeyde ve evrensel olarak korunması gerektiği sonucunu doğurdu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıldaki insan haklarını evrensel düzeyde koruma çabaları arasında yer almaz?

14. 1989 yılında imzalanan sözleşmeye dayalı olarak kurulan ve çocuk hakları konusunda çalışmalar yapan Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bağlı komite aşağıdakilerden hangisidir?

1. Sivil toplum örgütleri, devleti ve siyasi iktidarları izleyerek demokrasinin dışına çıkan uygulamalara tepki gösterir, gösteri ve yürüyüşler düzenleyerek demokratik olmayan uygulamaları protesto eder, toplantılar yaparak basın yayın organlarını kullanarak halkın demokratik sapmalar konusunda bilinçli olmasını sağlar.
Buna göre sivil toplum örgütleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

16. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası düzeydeki sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

17. İnsanların çevre felaketlerine yol açacak biçimde teknoloji üretmeleri, büyük çapta insan hakları ihlallerine neden olmaktadır. Nükleer silahlar, küresel ısınma, atmosferde, denizlerde, akarsularda meydana gelen kirlenme, büyük çapta kıtlık, bulaşıcı hastalık gibi sonuçlar doğurmaktadır.
Bu parçanında insan haklarının gerçekleşmesini engelleyen aşağıdaki hangi durum vurgulanmıştır?

1. Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bunun da ötesine geçmek için yapılan çalışmalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

19. Atatürkçü düşünce sisteminde halkçılık, millî egemenlik ilkesine ve demokrasiye dayanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesiyle uyumludur?

20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının amaçları arasında yer almaz?


Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

aöl Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sınav sorularından 20 adet soru bulunuyor. Açık öğretim lisesi sınavlarında başarılı olmak için geçmiş dönem Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sorularına çalışabilirsiniz. Açık Lise Test Çöz de Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait toplam 5 dönemin soruları yer alıyor. Bunları alt kısımda yer alan diğer sınavlar şeklinde listelenmiştir. 2019 yılı 1. dönem soruları, 2019 yılı 2. dönem soruları, 2019 yılı 3. dönem soruları, 2020 yılı 1. dönem soruları, açık lise 2020 yılı 2. dönem soruları olarak yer verilmiştir.

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersinden başarılı olmak için en az 9 soruya doğru yanıt vermeniz gerekiyor. 9 doğru cevap vermeniz halinde açık lise geçme notu olan 45 puan alırsınız. 45 puan almanız halinde diploma notunuzda düşük olacaktır. Bu yüzden Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersi ve diğer tüm açık lise sınavlarından yüksek not almanız halinde diploma notunuz ve ortaöğretim başarı puanınız yüksek olacaktır.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 1. dönem

açık lise (aöl) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları

Açık öğretim lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğru sorunun puanına etki etmiyor. Açık öğretim lisesi sınavlarında kesinlikle boş soru bırakmayınız. Bu sizin yararınıza olacaktır. Aol telegram kanallarımızdan t.me/mebacikogretimlisesi kanalımıza sizde katılabilirsiniz. Sitemiz www.aciklisetestcoz.com da tüm derslerin çıkmış yani geçmiş dönem sınav sorularına yer verilmiştir. Bunları pdf formatında bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınıza indirerek sınavlara hazırlanabilirsiniz.

2023 yılı 3. dönem sınavına girecek olan öğrenciler sitemiz üzerinden ders çalışabilirler. Ayrıca “Açık Lise Ders Özetleri” kategorimizde Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 ders özeti, Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2  konu anlatımı uzman öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. Açık lise online sınav sorularına ulaşmak için sitemizde soru aramayı kullanarak ulaşabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. Dönem

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersi 1. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersi 1. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR