Açık Lise Akaid ve Kelam 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
15 Aralık 2018
1.
Soru 1) Sözlükte; yol, hüküm, itaat, mükâfat ve ceza anlamına gelir. Terim olarak, esasları ve usulleri Allah tarafından belirlenmiş yol demektir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2) • İnsanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlerdir.
• Esasları Kur’an ve sünnette vardır.
Özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3) “Göklerde ve yerde ne varsa, O’nundur, din de yalnız O’nundur. O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?” (Nahl suresi, 52. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
4.
Soru 4) Aşağıdakilerden hangisi akaid ve kelamın amaçları arasında yer almaz?
5.
Soru 5) Öğretmen, Akaid ve Kelam dersinde öğrencilerine; “Mü’min olmak için sadece bilmek yeterli olsaydı Yahudi ve Hristiyanlar’ın Hz. Peygamber’i, Şeytan’ın da Allah’ı bildiği için mü’min olmaları gerekirdi.” demiştir.
Buna göre öğretmen aşağıdaki kavramlardan hangisini vurgulamaktadır?
6.
Soru 6) Aşağıdakilerden hangisi imanın çeşitlerinden değildir?
7.
Soru 7) Kalbinde zerre ölçüsü iman olduğu halde “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir.” diyen kimse cehennemden çıkar.
Bu hadisten, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
8.
Soru 8) İbrahim ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini Yüce Allah’tan istemiş, Yüce Allah’ın “inanmadın mı?” sorusuna, “Hayır! İnandım fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim).” cevabını vermiştir.
Anlatılan bu olay, iman konusunda aşağıdakilerin hangisine delil oluşturur?
9.
Soru 9) Allah’a, Hz. Peygamber’e ve onun haber verdiği şeylere kalpten inanan, onları kabul ve tasdik eden kimseye ne ad verilir?
10.
Soru 10) Büyük günah işleyen kimsenin iman açısından durumu, kelam mezhepleri arasında önemli bir tartışma konusudur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Mutezile mezhebinin bu konudaki görüşüdür?
11.
Soru 11) “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiç bir dengi yoktur.” (İhlas suresi, 1-4.ayetler)
Bu surede, aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?
12.
Soru 12) “O halde sen, batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü, hak din olan İslam’a yönelt. Yani Allah’ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et...” (Rum suresi, 30. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
13.
Soru 13) Âlemin varlığının zorunlu değil mümkün olduğu fikrinden yola çıkarak ortaya konan delil aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâti sıfatlarından biri değildir?
15.
Soru 15) De ki: Rabbim’in sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi Rabbim’in sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.” (Kehf suresi, 109.ayet)
Bu ayet, Allah’ın sıfatlarından hangisine işaret etmektedir?
16.
Soru 16) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ve hadislerde meleklerin özellikleri hakkında verilen bilgiler arasında yer almaz?
17.
Soru 17) Tabiat olaylarıyla görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18) Cinlerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
19.
Soru 19) • Genellikle Yahudi ve Hristiyanlara denir.
• Tevrat, Zebur ve İncil’e inanan kimseler için kullanılır.
Özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20) Aşağıdakilerden hangisi akaid ve kelam ilminin kaynaklarını oluşturur?


Açık Lise Online Test çöz sitesinde Akaid ve Kelam 1 soruları yer alıyor. Akaid ve Kelam 1 dersinden 2017 yılı ve 2018 yılına ait tüm sınav sorularına yer verilmiştir. Açık Lise okumakta olan öğrenciler çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olmayı amaçlamıştır. 6 7 Nisan da yapılacak olan açık lise 2. dönem sınavında Akaid ve Kelam 1 dersinden başarılı olmak için geçmiş dönem sınav sorularına çalışınız. Bu online teste 2017 yılının 3. dönem yapılmış sınav sorularını çözmektesiniz. 20 soru bulunan testten başarılı olabilmek için en az 9 soruya doğru yanıt vermelisiniz.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019