Açık Lise Kelam 1 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim için kullanılan isimlerden biridir?
2.
Soru 2 )Kesin deliller kullanarak ve karşıt görüşlü kişi ve grupların ortaya attığı şüphe ve itirazları gidererek İslam inanç esaslarını ispatlama gücü kazandıran bir ilimdir.
Bu tanım Kelam ilminin hangi yönünü açıklamaktadır?
3.
Soru 3 )Amentü’de ifade edilen esaslar âlimler tarafından üç başlıkta birleştirilmiş ve bunlara da “usûl-i selâse” denilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “usûl-i selâse”den biri değildir?
4.
Soru 4 )“Peygamberlerin haber verdiği vahiyler ve mütevatir haberler” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )• Hz. Peygamber’in vefatından sonra başlayıp hicri I. asrın sonlarına kadar devam eder.
• İmam-ı Âzam Ebu Hanife ve eserleri bu dönemde etkili olmuştur.
• Yaşanan siyasi olaylar ve ihtilaflar nedeniyle büyük günah işleyenin durumu, iman-amel ilişkisi, kader meselesi, insan fiilleri, hilafet gibi konular tartışılmıştır.
Bu bilgiler Kelam ilminin aşağıdaki dönemlerinden hangisi ile ilgilidir?
6.
Soru 6 )İslam âlimlerinin çoğunluğu kelam ilmini ele aldığı konu itibarıyla önemli görmüş, onu öğrenip geliştirmenin farz olan bir yükümlülük olduğunu belirtmişlerdir.
Kelam ilminin aşağıdaki yönlerinden hangisi bu görüşün gerekçelerinden biri değildir?
7.
Soru 7 )İmam Gazzâlî’nin “külli ilim” olarak kabul ettiği ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Kelam da felsefe gibi varlıkların başlangıç ve sonlarından bahseder. Ancak felsefe bunu yaparken sadece _________ ile yetinir. Kelam ilminde ise dinî meselelerin temel kaynağı olarak _________ esas alınır.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9.
Soru 9 )• Müellifi; Ebu’l-Hasan el-Eş’ârî’dir.
• Bir mukaddime ve on dört bölümden oluşmaktadır.
• Ehl-i sünnet kelam anlayışının sistematik hâle gelmesine zemin hazırlayan kaynaklardan biridir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Kelamcılara göre “varlığının bir başlangıç noktası olmaksızın diğer şeylerden önce mevcut olan ve yokluğu mümkün olmayan şey” kadim varlıktır.
Buna göre kelamcıların kadim kabul ettiği varlık aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Tüm varlıkları madde ile açıklayan ve maddenin ötesinde, gözle görülmeyen bir manevî ögenin ya da ruhun varlığını inkâr eden anlayıştır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi “hayat ve can veren” anlamındadır?
13.
Soru 13 )Herhangi bir akıl yürütme veya delillendirmeye ihtiyaç duymadan, doğrudan doğruya zihinde oluşan bilgidir. Bu şekilde oluştuğu ve reddedilmesi de mümkün olmadığı için bu tür bilgiye zaruri bilgi denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi zaruri bilgiye ait bir örnek değildir?
14.
Soru 14 )İnsan, akıl ve iradesini iyilik yönünde kullandığında manevi açıdan yükselir, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşır. Kötülüğü tercih etmesi durumunda ise yaptıklarının sonucunu hem dünyada hem de ahirette görür.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metnin mesajına uygun değildir?
15.
Soru 15 )Aklen varlığı da yokluğu da eşit derecede imkân dâhilinde olan aklî hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Eğer din sadece akıldan ibaret olsaydı, ben mestin üstünü değil altını mesh ederdim; hâlbuki Resulullah’ı üstünü mesh ederken gördüm.
Hz. Ali bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi mütevatir haberde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
18.
Soru 18 )İslam’a göre akıl ile nakil arasında uyumluluk ilişkisi vardır. Sahih nakil ile selim akıl birbiriyle çelişmez. Çünkü sahih nakil de selim akıl da sonuç itibarıyla Allah tarafından insanların hidayeti için vasıta kılınan birer delildir. Bu ikisi arasında bir çelişki görülüyorsa ya naklin sahihliğinde bir sorun vardır ya da akıl, selim akıl değildir.
Bu metne göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
19.
Soru 19 )I. Kıyas
II. Ayet
III.Hadis
IV.Tümevarım
Numaralanmış kavramlardan hangileri aklî delillerin yöntemlerindendir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi itikadi hükümlerin özelliklerinden biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Kelam 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Kelam 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Kelam 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Kelam 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Kelam 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kelam 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Kelam 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Kelam 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kelam 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kelam 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Kelam 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Kelam 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kelam 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Kelam 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Kelam 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Kelam 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020