Açık Lise Biyoloji 4 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Eski zamanlardan itibaren canlılar birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim halinde bulunurlar. Canlıların yaşamını sürdüğü, dolaylı ya da dolaysız olarak etkilediği çevre; canlıların yaşamı üzerinde etkili olan bir faktördür. Biyolojinin canlılar ve onların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.
Soru 2 )Belirli bir bölgede yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğun yapısını, gelişimini ve değişimini inceleyen ekoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Habitat, bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği doğal yaşam alanıdır.
Buna göre,
I. kaya parçasının altı,
II. okyanus,
III. bağırsak
ortamlarından hangileri habitat olabilir?
4.
Soru 4 )Aynı alan içerisinde birbirleriyle ilişkili tüm popülasyonların oluşturduğu topluluğa komünite denir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bir komünitedir?
5.
Soru 5 )Komünitelerin yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları alan biyotop olarak tanımlanabilir.
Biyotopların büyüklüğü,
I. iklim,
II. coğrafi özellikler,
III. popülasyonların birey sayısı
faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişebilir?
6.
Soru 6 )Doğada komüniteler birbirinden bağımsız değildir. Komşu komüniteler arasında geçiş bölgelerine ekoton denir. Ekoton alanlar her iki komünitenin özelliklerini de kısmen içerdiklerinden hem tür ve birey sayısı, hem de sahip olunan özellikler açısından farklılık gösterir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekotonlar için söylenemez?
7.
Soru 7 ) Yukarıda ekolojik organizasyon dü zeyleri verilmiştir.
Bu düzeylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
8.
Soru 8 )“Kuzey Kıbrıs’ta bataklıkları kurutmak için suyu çok tüketen okaliptüs ağaçları dikilmiştir. Okaliptüs ağaçları bataklıkları kurutmanın yanı sıra yer üstü sularıyla birlikte yer altı sularını da tüketmiştir. Sonuçta bölgede susuzluk ve iklim değişiklikleri görülmeye başlamıştır.”
Yukarıdaki açıklamalardan,
I. Ekosistemlere yapılan müdahaleler olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurabilir.
II. Okaliptus ağaçları ekosistemin yapısını değiştirmiştir.
III. Okaliptus ağaçları bölgedeki avcı hayvan sayısını artırmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
9.
Soru 9 ) Yukarıda bir balık türünün sıcaklığa bağlı yüzme hızındaki değişimler verilmiştir.
Grafik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
10.
Soru 10 )Ekosistemdeki canlılığın devamı biyotik faktörlerin arasındaki ilişkinin sürekliliğine bağlıdır. Bunlardan birindekibozulma ya da yok olma, diğerlerinin de ekosistemdeki varlığını etkileyecektir.
Buna göre biyotik faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi fotosentez yapan üretici canlıların özelliklerinden değildir?
12.
Soru 12 ) Doğada canlılar arasında görülen etkileşimler (+,-, 0 işaretleri konularak) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
(+; fayda görür, - ; zarar görür, 0; yarar ya da zarar görmezi ifade eder.)
Tabloda I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I <------> II <-----> III
13.
Soru 13 )Besinlerini katı parçalar halinde alan heterotrof (tüketici) organizmalara holozoik canlılar denir. Bu canlılar herbivor (otobur), karnivor (etobur) ve omnivor (hem otobur hem etobur) olmak üzere üçe ayrılır.
Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi omnivor beslenme göstermez?
14.
Soru 14 )Birincil tüketiciler otçul (herbivor); ikincil tüketiciler ise etçildir (karnivor). Ayrıca etçiller üzerinden beslenen tüketiciler de vardır; bunlara üçüncü dereceden tüketiciler denir. Bir ekosistemdeki üreticiler ile tüketici canlı grupları arasında beslenmeye dayalı besin zincirleri oluşur.
Buna göre aşağıda verilen canlılardan oluşan besin zincirinde üçüncü dereceli tüketici canlı hangisidir?
15.
Soru 15 ) Yukarıda bir enerji piramidi verilmiştir.
Bu enerji piramidine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 ) Yukarıda bir çayır ekosistemindeki besin zincirinde yer alan beş canlının biyokütleleri grafik halinde gösterilmiştir. Canlı türleri
Bu canlı türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )Doğal ortamda bazı zararlı maddeler biyolojik olarak zararsız hale getirilemezler. Bu tip maddeler organizmaların dokularında birikerek zararlı düzeye ulaşabilir. Bu olaya biyolojik birikim denir.
Buna göre aynı besin zincirinin halkalarını oluşturan aşağıdaki canlılardan hangisinde biyolojik birikimin en fazla olması beklenir?
18.
Soru 18 ) Yukarıda azot döngüsü şematize edilmiştir
Şema ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 )Biyomlar geniş coğrafi bölgeleri kaplayan büyük ekosistem çeşitleridir.
Buna göre;
• ekvator kuşağına yakın bölgelerde bulunan,
• baskın ağaçları çok uzun olduğuiçin güneş ışığını alt bölgelere ulaş masını engelleyen,
• tür zenginliğinin çok yüksek olduğu,
biyom aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) Yukarıda dünya üzerinde bir biyomun dağılışı verilmiştir.
Bu biyoma ait bazı özellikler şunlardır:
• Yapraklarını tamamen dökmeyen bu nedenle sürekli yeşil görünen ağaçlar baskın türdür.
• Kışlar çok soğuk ve kar yağışlıdır.Kar kalınlığının fazla olması topra ğın çok derinlere kadar donmasını engeller.
• Yaz aylarında toprak altı buzları erir ve bitki örtüsü bol miktarda gelişmeye başlar.
Buna göre coğrafik dağılışı ve bazıözellikleri verilen bu biyom aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Biyoloji 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Biyoloji 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Biyoloji 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Biyoloji 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Biyoloji 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Biyoloji 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Biyoloji 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Biyoloji 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Biyoloji 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Biyoloji 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019